Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat