Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2002

Beslut

Anslag till arbetsliv (AU2)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,1 miljarder i anslag till utgiftsområdet arbetsliv för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att anslaget till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) får 2 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. De största anslagen går till Arbetsmiljöverket (651 miljoner kronor) och Arbetslivsinstitutet (318 miljoner kronor). Arbetsmiljöverket får ytterligare pengar bl.a. för den regionala skyddsombudsverksamheten och för förstärkning av tillsynsverksamheten. Arbetslivsinstitutet får ökade medel för bl.a. satsning på företagshälsovårdsutbildning och isocyanatforskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion Fi230 yrkande 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-12-05
Trycklov: 2002-12-05
Reservationer 7
Betänkande 2002/03:AU2

Anslag till arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,1 miljarder i anslag till utgiftsområdet arbetsliv för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att anslaget till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) får 2 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. Utskottet ställer sig positivt till det omfattande arbete som genomförs inom ramen för det s.k. elvapunktsprogrammet för att motverka ohälsa i arbetslivet. Utskottet framhåller att det är arbetsplatsen och parterna som måste stå i fokus för arbetet för ett hållbart arbetsliv och att kvinnornas situation måste uppmärksammas i arbetet mot ohälsan. De största anslagen går till Arbetsmiljöverket (651 miljoner kronor) och Arbetslivsinstitutet (318 miljoner kronor). Arbetsmiljöverket får ytterligare pengar bl.a. för den regionala skyddsombudsverksamheten och för förstärkning av tillsynsverksamheten. Arbetslivsinstitutet får ökade medel för bl.a. satsning på företagshälsovårdsutbildning och isocyanatforskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-18
4

Beslut

Beslut: 2002-12-19
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om arbetslivspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf291 yrkandena 18, 20 och 21, 2002/03:Sf335 yrkande 2, 2002/03:A217, 2002/03:A239 yrkandena 16 och 17, 2002/03:A267, 2002/03:A274, 2002/03:A313 yrkande 3, 2002/03:A318 yrkandena 3, 6, 7 och 9, 2002/03:A326, 2002/03:A338 yrkandena 1-3, 2002/03:A343, 2002/03:A344 och 2002/03:A367 yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04906
c00193
fp41025
kd00294
v25005
mp15002
-0000
Totalt212495038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för politikområdet Arbetslivspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A364 yrkande 24.

Reservation 4 (m)

3. Allmänt om jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A299 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A315 yrkande 1, 2002/03:A323 yrkande 7 och 2002/03:A365 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

4. Mål för politikområdet jämställdhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A364 yrkande 25.

Reservation 6 (m)

5. Kompetenssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub338 yrkande 10, 2002/03:A224 yrkande 6, 2002/03:A239 yrkande 3, 2002/03:A241 yrkande 7, 2002/03:A297 yrkandena 1-4, 2002/03:A314 yrkande 13, 2002/03:A318 yrkande 5, 2002/03:A320 yrkande 16 och 2002/03:A332 yrkande 10.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1301013
m04906
c01903
fp04305
kd02904
v25005
mp15002
-0000
Totalt170141038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A233 och 2002/03:A357.

7. Anslag på utgiftsområde 14 för 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 14 punkterna 1-4 och motion 2002/03:Fi230 yrkande 4 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 16, 2002/03:A320 yrkandena 30-32, 2002/03:A329, 2002/03:A332 yrkande 20 och 2002/03:A364 yrkandena 15-22.