Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2002/03:AU2

Utgiftsområde 14 Arbetsliv


Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.    Allmänt om
arbetslivspolitiken

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A217, 2002/03:A239  yrkandena
16 och 17, 2002/03:A267, 2002/03:A274,
2002/03:A313 yrkande 3, 2002/03:A318
yrkandena 3, 6, 7 och 9, 2002/03:A326,
2002/03:A338    yrkandena    1-3,
2002/03:A343,       2002/03:A344,
2002/03:A367  yrkandena  5  och  6,
2002/03:Sf291 yrkandena 18, 20 och 21
samt 2002/03:Sf335 yrkande 2.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)

2.    Mål för politikområdet
Arbetslivspolitik

Riksdagen avslår motion 2002/03:A364
yrkande 24.
Reservation 4 (m)

3.    Allmänt om
jämställdhetspolitiken

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A299  yrkandena  1  och  2,
2002/03:A315 yrkande 1, 2002/03:A323
yrkande 7 samt 2002/03:A365 yrkande 2.
Reservation 5 (m)

4.    Mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik

Riksdagen avslår motion 2002/03:A364
yrkande 25.
Reservation 6 (m)

5.    Kompetenssparande

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A224 yrkande 6, 2002/03:A239
yrkande 3, 2002/03:A241 yrkande  7,
2002/03:A297    yrkandena    1-4,
2002/03:A314 yrkande 13, 2002/03:A318
yrkande 5, 2002/03:A320 yrkande 16,
2002/03:A332   yrkande   10   och
2002/03:Ub338 yrkande 10.
Reservation 7 (m, fp, kd, c)

6.    Kompetensutveckling

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:A233 och 2002/03:A357.

7.    Anslag på utgiftsområde 14
för 2003

a) Bemyndigande beträffande anslaget
23:1

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under 2003, i fråga om ramanslaget
23:1    Arbetsmiljöverket,   ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter på
högst 18 550 000 kronor under år 2004.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

b) Bemyndigande beträffande anslaget
23:2

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under 2003, i fråga om ramanslaget
23:2   Arbetslivsinstitutet,   ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter på
högst 100 000 000 kronor under åren
2004-2005. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:1 utgiftsområde 14
punkt 2.

c) Bemyndigande beträffande anslaget
23:3

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under 2003, i fråga om ramanslaget
23:3  Särskilda  utbildningsinsatser
m.m.,  ingå ekonomiska förpliktelser
som  inklusive  tidigare  åtaganden
medför utgifter på högst 34 200 000
kronor under år 2004. Därmed bifaller
riksdagen   proposition   2002/03:1
utgiftsområde 14 punkt 3.

d)  Anvisning  av  anslag  under
Utgiftsområde 14

Riksdagen  anvisar  anslagen  under
utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad
som  framgår av bilaga  2.  Därmed
bifaller  riksdagen dels proposition
2002/03:1 Utgiftsområde 14 punkt 4,
dels motion 2002/03:Fi230 yrkande 4
och avslår motion 2002/03:A364 yrkande
15.

e) Motionsyrkanden om budgetförslagen
för år 2003

Riksdagen avslår de motionsyrkanden som
finns   upptagna  i   efterföljande
förteckning.


Stockholm den 26 november 2002

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anders Karlsson


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Anders Karlsson (s), Margareta
Andersson  (c)*, Laila Bjurling  (s),
Anders G Högmark (m)*, Erik Ullenhag
(fp)*, Christer Skoog (s), Sonja Fransson
(s), Stefan Attefall (kd)*, Camilla Sköld
Jansson (v), Cinnika Beiming (s), Patrik
Norinder (m)*, Lars Lilja (s), Henrik
Westman (m)*, Britta Lejon (s), Ulf Holm
(mp), Mauricio Rojas (fp)* och Cecilia
Dahl (s).


*  Deltar  inte  i  förslaget  till
riksdagsbeslut såvitt avser förslagspunkt
7.

Förteckning över av utskottet i punkt 7
e) avstyrkta motionsyrkanden

Motion Motionärer       Yrkande
Anslaget      23:1
Arbetsmiljöverket
2002/03 Stefan Attefall m.fl. 30  och
:A320  (kd)          32   i
denna
del
2002/03 Margareta   Andersson i  denna
:A329  m.fl. (c)        del
2002/03 Erik  Ullenhag  m.fl. 20   i
:A332  (fp)          denna
del
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 16
:A364  (m)
2002/03 Lars Leijonborg m.fl. 16   i
:Fi232 (fp)          denna
del
Anslaget      23:2
Arbetslivsinstitutet
2002/03 Stefan Attefall m.fl. 31  och
:A320  (kd)          32   i
denna
del
2002/03 Margareta   Andersson i  denna
:A329  m.fl. (c)        del
2002/03 Erik  Ullenhag  m.fl. 20   i
:A332  (fp)          denna
del
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 17
:A364  (m)
2002/03 Lars Leijonborg m.fl. 16   i
:Fi232 (fp)          denna
del
Anslaget      23:3
Särskilda
utbildningsinsatser
m.m.
2002/03 Stefan Attefall m.fl. 32   i
:A320  (kd)          denna
del
2002/03 Erik  Ullenhag  m.fl. 20   i
:A332  (fp)          denna
del
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 18
:A364  (m)
2002/03 Lars Leijonborg m.fl. 16   i
:Fi232 (fp)          denna
del
Anslaget      23:4
Arbetsdomstolen
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 19
:A364  (m)
Anslaget      23:7
Ombudsmannen    mot
diskriminering    på
grund   av  sexuell
läggning (HomO)
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 20
:A364  (m)
Anslaget      23:8
Medlingsinstitutet
2002/03 Stefan Attefall m.fl. 32   i
:A320  (kd)          denna
del
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 21
:A364  (m)
Anslaget      24:1
Jämställdhetsombudsman
nen
2002/03 Anders G Högmark m.fl. 22
:A364  (m)

2002/03
AU2
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens budgetproposition för år 2003
med förslag till anslag på utgiftsområde
14 Arbetsliv. Utgiftsområde 14 omfattar
politikområdena    Arbetsliv    och
Jämställdhetspolitik och anslag på dessa
områden. Ramen för utgiftsområdet uppgår
till drygt 1,1 miljarder kronor.
I  betänkandet  behandlas  också  58
motionsförslag som väckts under allmänna
motionstiden hösten 2002.
I betänkandet redovisar utskottet sin
syn    på    inriktningen    av
arbetslivspolitiken. Utskottet är oroat
över att antalet sjukskrivningar, liksom
antalet arbetssjukdomar, fortsätter att
öka. Utskottet ställer sig positivt till
det  omfattande arbete som regeringen
genomför  inom ramen  för  det  s.k.
elvapunktsprogrammet för att  motverka
ohälsa   i  arbetslivet.  Utskottet
framhåller  särskilt  att  det  är
arbetsplatsen och parterna som måste stå
i fokus för arbetet mot ett hållbart
arbetsliv. Arbetsgivarna måste ta ett
större ansvar än i dag för att integrera
det  förebyggande och  rehabiliterande
arbetet  i  verksamheten.  Utskottet
understryker  också  vikten  av  att
kvinnornas    situation    särskilt
uppmärksammas i arbetet mot ohälsan.
På  utgiftsområde  14  föreslås  att
Arbetsmiljöverkets  anslag   tillförs
ytterligare medel bl.a. för den regionala
skyddsombudsverksamheten   och   för
förstärkning  av  tillsynsverksamheten.
Arbetslivsinstitutet föreslås få medel
för    bl.a.    satsning    på
företagshälsovårdsutbildning     och
isocyanatforskning.
Utskottet tillstyrker att anslaget till
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning (HomO) tillförs 2
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag  i  propositionen  enligt  en
gemensam motion av Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Övriga
motioner avstyrks.
Sammanfattningsvis      tillstyrker
utskottet, med den justering avseende
anslaget till HomO som nyss redovisats,
regeringens     förslag     till
anslagstilldelning på utgiftsområde 14
Arbetsliv.
I ett gemensamt särskilt yttrande av
företrädarna    för    Moderaterna,
Folkpartiet,  Kristdemokraterna   och
Centerpartiet kritiserar de regeringens
inriktning av arbetslivspolitiken.  De
fyra  partierna pekar på att ohälsan
fortsätter att öka. En vanlig vardag är
det  sammanlagt uppemot 1,4  miljoner
svenskar i arbetsför ålder som  inte
arbetar eller arbetar mindre  än  de
önskar. De är antingen arbetslösa, i
arbetsmarknadsåtgärder,      latent
arbetssökande,    långtidssjukskrivna,
förtidspensionerade         eller
undersysselsatta. Det innebär att var
fjärde vuxen människa i arbetsför ålder
inte arbetar.
Partierna pekar på att det finns ett
stort antal orsaker som sammantagna eller
var för sig kan vara orsak till denna
utveckling. Av den anledningen krävs det
ett brett band av åtgärder som omspänner
allt från arbetsplatsfrågor, förändringar
i sjukförsäkringens villkor, samverkan
mellan olika system och myndigheter till
ökade resurser för rehabilitering och
förbättringar för barnfamiljerna  m.m.
Inom  arbetslivsområdet vill de bl.a.
verka för att det förebyggande arbetet på
arbetsplatserna ges en högre prioritet
och blir mer inriktat på den enskilde
individen, att det blir fler alternativa
arbetsgivare inom offentligt finansierad
verksamhet och att den enskilde  får
större   möjligheter  att   påverka
arbetstiden.
Totalt  har 7 reservationer  och  5
särskilda yttranden avgivits i ärendet.

Redogörelse för ärendet


I  detta ärende behandlas regeringens
budgetproposition  2002/03:1  volym  7
avseende utgiftsområde 14 Arbetsliv och
58 motionsyrkanden som är väckta under
den     allmänna    motionstiden.
Arbetsmarknadsutskottet har i år valt att
begränsa budgetbetänkandet till att, vid
sidan om inriktningen av politiken, i
huvudsak behandla strikt budgetrelaterade
frågor. Härutöver behandlar utskottet ett
antal  motioner som rör  individuellt
kompetenssparande           och
kompetensutveckling. Budgetpropositionens
förslag  avseende  utgiftsområde  13
Arbetsmarknad och de motioner som under
allmänna motionstiden har väckts i den
delen behandlas i utskottets betänkande
AU1 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
I flera delar av budgetpropositionen
och under olika politikområden behandlas
från skilda utgångspunkter frågor  om
ohälsa  som också föranlett motioner.
Sådana  frågor kan alltså komma  att
behandlas även i andra utskott. Övriga
motioner  på  arbetsmarknadsutskottets
beredningsområde som väckts under den
allmänna motionstiden och som tar upp
frågor om t.ex. arbetsmiljö, arbetstid,
jämställdhet etc. kommer att behandlas i
särskilda betänkanden under våren.
Under   ärendets   beredning   har
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth
Pettersson lämnat upplysningar.
Riksdagen kommer den 4 december 2002
att behandla finansutskottets betänkande
2002/03:FiU1 där propositionens förslag
till utgiftsram för bl.a. utgiftsområde
14  behandlas.  Arbetsmarknadsutskottet
lägger i detta betänkande fram förslag
beträffande  anslagsfördelningen  inom
utgiftsområde 14 under förutsättning att
riksdagen  bifaller  finansutskottets
förslag   till   utgiftsram   för
utgiftsområdet.
Samtliga motioner anges i det följande
utan årtal, 2002/03.
Utskottets överväganden1. Allmänt om arbetslivspolitiken

Utskottets förslag i korthet
Utskottet, som ställer sig bakom den
allmänna inriktning av politiken som
regeringen     redovisar     i
budgetpropositionen,  avstyrker   de
förslag som förs fram i motionerna.
Jämför reservationerna 1 (m), 2 (kd)
och 3 (c).

Propositionen

Ett bra arbetsliv med väl fungerande
arbetsvillkor är ett grundläggande mål i
regeringens politik. Det handlar framför
allt om att ha ett helhetsperspektiv och
att säkerställa en samverkan mellan de
olika   verksamhetsområdena    inom
arbetslivspolitiken.      Politikens
inriktning på arbetsmiljöområdet är att
uppnå ett arbetsliv där människor inte
slås ut eller drabbas av skador eller
ohälsa till följd av arbetet. En god och
utvecklande  arbetsmiljö, kunskap  och
kompetens i arbetslivet, en arbetsrätt
som skapar trygghet, flexibilitet och
delaktighet, mångfald, jämställdhet och
icke-diskriminering samt arbetsfred och
lönebildning i samhällsekonomisk balans
ger  tillsammans en  god  grund  för
tillväxt,  sysselsättning  och  ett
konkurrenskraftigt näringsliv.  Grupper
som står utanför arbetsmarknaden måste
beredas tillträde och de som finns i
arbetskraften får inte slitas ut.
Den negativa utvecklingen av ohälsan
fortsätter och det finns för närvarande
inga tecken på att utvecklingen vänder.
Orsakssambanden är komplexa, varför de
åtgärder som vidtas måste omfatta många
olika områden.
Arbetstagarnas   inflytande   över
arbetstiden  bör stärkas. Arbetstidens
längd och förläggning har stor betydelse
för människors möjlighet att planera sin
tid,  för  möjligheten att  kombinera
arbetslivet och livet i övrigt samt för
arbetsgivarnas möjligheter att organisera
och planera sin verksamhet.
Det  arbetsrättsliga  arbetet  bör
dessutom riktas in på att antalet former
av  tidsbegränsade anställningar skall
minska. Det skall bli lättare att få en
tillsvidareanställning. Möjligheten att
få   återanställning   skall   öka.
Föräldraledigheten  skall  inte  kunna
missbrukas som uppsägningstid. Undantaget
i turordningsreglerna skall tas bort.

Motionerna

Moderaterna  framhåller i  partimotion
Sf291 att det inte går att peka ut en
orsak till sjukfrånvaron. I stället måste
förklaringarna sökas bland flera olika
orsaker som sammanfaller. Undersökningar
visar t.ex. att majoriteten av dem som
ofta sjukskriver sig gör det av andra
orsaker än sådana som rör arbetsplatsen.
Att  som regeringen gör försöka lösa
ohälsoproblematiken  genom  markerade
åtgärder riktade mot arbetsgivarna och
arbetsplatserna är följaktligen fel väg.
I stället måste en bredare samhällsanalys
göras som innefattar såväl människors
arbetsförhållanden som deras ekonomiska
situation (yrk. 18). Det måste också
skapas en öppen arbetsmarknad med större
rörlighet. Arbetsmarknaden  måste  bli
tillgänglig för alla och den sociala
rörligheten måste öka. Studier  visar
t.ex. att det är fler sjukskrivna i de
områden  där arbetsmarknaden  fungerar
dåligt.    Dagens   arbetsrättsliga
lagstiftning  motverkar   byte   av
arbetsgivare  varför Moderaterna  vill
införa   mer   flexibla   regler.
Turordningsreglerna skall avskaffas så
att fler företag vågar anställa fler och
så att fler personer vågar byta arbete
oftare (yrk. 20).
Den  koncentration  till  ett  fåtal
arbetsgivare som framför allt finns inom
vård, omsorg och skola skapar totalt sett
sämre  arbetsförhållanden än om olika
former av företag och organisationer fick
konkurrera  om  både arbetskraft  och
konsumenter. Undersökningar visar att en
påtagligt större andel av dem som arbetar
inom privata alternativ upplever att de
krav som ställs på dem är möjliga att
uppnå. En större mångfald av arbetsgivare
inom de nämnda sektorerna skulle därför
med all sannolikhet minska både missnöje
och frustration vilket i sin tur skulle
minska sjukskrivningarna (yrk. 21).

Kristdemokraterna   framhåller    i
kommittémotion A318 att det är viktigt
att betona att stress inte bara är en
arbetslivsfråga. Stress uppkommer  när
konflikt uppstår mellan arbetsliv och
privatliv,   när   individ   och
arbetsuppgifter inte passar ihop och när
människor inte har kontroll över sitt
eget arbete eller sina liv. Det handlar
om helheten i livet och om balansen i
tillvaron mellan arbete och hem- och
familjeliv. Arbetslivet bör göras mer
barnvänligt och måste utformas på ett
sådant sätt att det blir kompetenshöjande
att vårda och fostra sina barn. Ett
sådant arbetsliv skulle kunna åstadkommas
genom en familjepolitik som bl.a. ger
föräldrar   möjlighet   att   välja
barnomsorgsform, mer flexibel arbetstid
och möjligheter till distansarbete. Genom
något som Kristdemokraterna kallar "job-
sharing" skulle två personer kunna dela
på ett arbete för att klara barnomsorgen
på ett familjenära sätt (yrk. 3).

Den offentliga sektorn toppar i dag
statistiken     över      såväl
långtidssjukskrivning         som
korttidsfrånvaro   från    arbetet.
Kristdemokraterna vill därför  ha  en
belysning av de särskilda problem med
ohälsan som finns inom denna sektor.
Enligt partiet bör erbjudande om trygga
arbeten,  möjlighet  till  flexibel
arbetstidsförläggning och rik möjlighet
till  kompetensutveckling  vara  några
viktiga  faktorer  för  en  framtida
personalpolitik  inom  den  offentliga
sektorn.  Frågor  om  de  anställdas
delaktighet och inflytande bör också ses
över (yrk. 6). Partiet pekar också på att
hälsan  och  arbetsförhållandena  kan
förbättras inom vården genom att fler
aktörer och karriärvägar tillkommer inom
vårdsektorn. Med fler aktörer  skulle
möjligheterna     till     bättre
arbetsförhållanden och bättre löner öka
vilket  i  sin  tur underlättar  för
personalen  att hålla  ohälsan  borta
samtidigt som kvaliteten på vården skulle
öka (yrk. 7).
Slutligen anförs att Arbetsmiljöverket
(AV) måste arbeta på ett mer aktivt sätt
med såväl fysisk som psykisk ohälsa. AV
bör  fungera  som en närvarande  och
uppsökande  samarbetspartner  för  de
företag, organisationer och offentliga
förvaltningar som vill ha råd och stöd i
arbetet mot ohälsa (yrk. 9).
Även i kommittémotion Sf335 (yrk. 2)
pekar  Kristdemokraterna på  att  det
förebyggande arbetsmiljöarbetet ute på
arbetsplatserna är viktigt. Detta  är
arbetsgivarnas ansvar tillsammans  med
företagshälsovården.   Här    skall
arbetsgivarna arbeta med det systematiska
arbetsmiljöarbete som lagen föreskriver.
Den nuvarande arbetsmiljölagstiftningen
är bra och ger redan i dag arbetsgivarna
ett stort ansvar för arbetsmiljön. Något
ytterligare ansvar för arbetsgivarna för
arbetsmiljön, som regeringen förespråkar,
är därför inte nödvändigt. Regeringen
borde  i stället följa upp att  den
nuvarande lagstiftningen efterlevs.

Centerpartiet anför i motion A239 att
regeringen    tillsammans     med
arbetsmarknadens parter bör  göra  en
kartläggning  av arbetsmiljökompetensen
hos företagen och, om det visar sig
nödvändigt, föra en dialog om hur denna
kompetens  kan förstärkas (yrk.  16).
Partiet anser vidare att en översyn bör
göras av de strukturer som styr den
enskildes arbetssituation så att verktyg
för bättre arbetsmiljöer kan utvecklas
(yrk. 17).

I motion A217 anser Chatrine Pålsson och
Sven Brus (båda kd) att det bör inrättas
en delegation mot stress och utbrändhet.
Forskare och praktiker med kunskaper om
stress och utbrändhet bör föras samman i
en sådan delegation. En återgång till 40
timmars arbetsvecka som ett första steg
mot arbetstidsförkortning, en analys av
varför sjukskrivningarna har ökat, större
möjlighet   till   reflektion   och
reflekterande samtal kring  den  egna
arbetssituationen  och  balans  mellan
familj och arbete är några frågor som bör
tas upp av delegationen.

I motion A267 begär Lennart Axelsson och
Helena Zakariasén (båda s) i mer allmänna
ordalag  åtgärder  för  att  anpassa
arbetslivet    efter    människors
livssituation. Bland annat efterfrågas
åtgärder  avseende  stress  och  ökat
inflytande för arbetstagarna över det
egna arbetet och arbetstiden.

I motion A274 pekar Birgitta Ahlqvist och
Carina Hägg (båda s) på att samhället i
dag inte har redskap för att hantera de
sjukdomar som orsakas av stress. De begär
därför att det skall göras en översyn av
sådana problem på arbetsmarknaden samt
att lagar och arbetsmarknadsförsäkringar
anpassas efter den nya arbetsmiljön och
de moderna sjukdomarna.

Ann-Kristine  Johansson  och  Helena
Zakariasén (båda s) pekar i motion A313
(yrk. 3) på att forskning ger ett viktigt
underlag till arbetet för en ökad hälsa i
arbetslivet  och att det  därför  är
angeläget att finna en samsyn mellan
parterna kring dessa frågor. Bland de
frågor som bör tas upp anger motionärerna
bl.a.  hur  arbetsorganisationen,  de
anställdas    inflytande     över
arbetssituationen,   anställningsformer
samt  förläggning och inflytande över
arbetstiden påverkar arbetsmiljön.

I motion A326 framhåller Inger Lundberg
m.fl.   (s)   att   rätten   till
styrelserepresentation för arbetstagarna
har visat sig vara ett viktigt inslag för
en  positiv  utveckling  av  svenskt
näringsliv och svensk arbetsmarknad. För
att kunna verka på ett effektivt sätt har
arbetstagarrepresentanterna  behov  av
utbildning. Efterfrågan på  utbildning
överstiger i dag det utbud som det finns
ekonomiska resurser till. Motionärerna
anser därför att regeringen bör undersöka
förutsättningarna för  att  ekonomiskt
stärka  möjligheterna  till   sådan
fortbildning.

I motion A338 framför Barbro Feltzing
(mp) tre förslag för att åtgärda den
ökade stressen och ohälsan. För  det
första bör regeringen inrätta speciella
arbetslivsfonder som kan medverka till
ett utvecklingsarbete för att förebygga
och åtgärda stress och utbrändhet (yrk.
1). Vidare bör det initieras en nationell
kampanj mot ohälsa i arbetslivet (yrk.
2).  Slutligen förordar hon att  det
tillsätts en "vardagsmaktsutredning" för
att analysera balansen mellan kraven som
ställs  på individen och behovet  av
inflytande (yrk. 3).

I motion A343 behandlar Lena Sandlin-
Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings
Backa (båda s) regeringens strategi för
ökad hälsa i arbetslivet och det s.k.
elvapunktsprogrammet.  De   välkomnar
programmet men anser att det  behövs
ytterligare åtgärder. Bland annat anser
motionärerna att det bör tas fram ett
program för att utveckla ledarskapet hos
arbetsgivarna för att dessa skall kunna
arbeta utifrån ett synsätt där bl.a.
arbetsmiljö,  lokal  samverkan  och
medbestämmande är delar av en helhet.

Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson
(båda s) efterlyser i motion A344 en
försöksverksamhet  för  att  stärka
arbetsmiljöarbetet.  Utgångspunkten  i
försöksverksamheten  skulle,   enligt
motionärerna,   vara   att   extra
personalresurser skulle tillföras så att
en  verksamhet  kan  drivas  på  ett
professionellt sätt och med god kvalitet.

I motion A367 anför Siw Wittgren-Ahl och
Ronny Olander (båda s) att det behövs en
översyn   av   tillämpningen   av
arbetsmiljölagen och av åtgärder som kan
främja  möjligheterna  att  anpassa
arbetslivets krav till människors skilda
förutsättningar (yrk. 5 och 6).

Bakgrund

Utskottet inleder detta avsnitt med att
redovisa några statistiska uppgifter som
rör hälsoläget på arbetsmarknaden såsom
sjukfrånvaro och sjukskrivningar  samt
arbetsskador och arbetssjukdomar (se även
bilaga  3  där  statistik  avseende
hälsoläget redovisas i form av diagram
m.m.).
Den    stora    ökningen    av
långtidssjukskrivningarna under  senare
delen  av  1990-talet  har  fortsatt.
Ökningen utgörs till större delen av
kvinnor som svarar för merparten av de
långvariga sjukskrivningarna.  Det  är
också främst bland kvinnorna som det sker
fortsatta förändringar. De sjukskrivna
kvinnorna som i stor utsträckning är
anställda inom vård, skola och omsorg är
allt yngre.

Könsfördelningen bland de
långtidssjukskrivna

I Riksförsäkringsverkets (RFV) rapport
Långtidssjukskrivna -  diagnos,  yrke,
arbetsgivare och återgång  i  arbete,
2002:3, som publicerades i juni i år görs
en jämförelse mellan åren 2000 och 2001.
(Rapporten avser sjukfall 60 dagar eller
längre.)  Av  rapporten  framgår  att
ökningstakten är lägre än tidigare men
att sjukskrivningarna blir allt längre.
Antalet personer som varit sjukskrivna i
mer än ett år ökade från februari 2001
till februari 2002 med 21 %. Antalet
nybeviljade förtidspensioner uppgick till
22 000 under de första fyra månaderna år
2002, vilket är en ökning med 23 %
jämfört med motsvarande period år 2001.
Av de långvarigt sjukskrivna är 63 %
kvinnor. Medelåldern bland de sjukskrivna
kvinnorna är 44 år medan den är 47 år för
män. Hos kvinnorna har det också skett
förändringar   mellan   de   olika
åldersgrupperna. Andelen sjukskrivna har
ökat från 3 till 4 % i den yngsta
åldersgruppen, 16 till 24 år, medan den
minskat i relativ storlek i gruppen 45
till 54 år.

Långtidssjukskrivningar inom olika
sektorer och yrken

De långvarigt sjukskrivna är relativt
jämnt  fördelade  mellan  privat  och
offentlig   sektor.  Andelarna   är
oförändrade jämfört med år 2000. Sett
till andelen på arbetsmarknaden som har
anställning inom offentlig sektor, ca 35
%,  så är de offentliganställda dock
kraftigt  överrepresenterade bland  de
långvarigt  sjukskrivna.  Den  största
enskilda gruppen var år 2001, liksom
tidigare, anställda inom vård och omsorg
som motsvarar 17 % av de långvarigt
sjukskrivna. Bland kvinnorna är andelen
med vård- och omsorgsyrke hela 24 %. Inom
denna    yrkeskategori    återfinns
barnskötare,       undersköterskor,
sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, skötare,
vårdare,   personliga   assistenter,
tandsköterskor m.fl.

Kortare sjukskrivningar inom vård och
omsorg

En analys av kortare sjukskrivningar som
pågått 15 dagar eller längre (dvs. högst
60 dagar) visar att andelen sjukskrivna
som är sysselsatta inom vård och omsorg
ökade markant mellan åren 2000 och 2001,
från 23 till 27 %. Förändringen ligger
helt på kvinnorna och främst bland de
yngre.

Diagnoser

Andelen långtidssjukskrivna kvinnor med
sjukdomar i rörelseorganen har fortsatta
att minska. År 1999 var andelen 40 %, år
2000 37 % och år 2001 har den minskat
ytterligare till 34 %. Bland männen var
diagnosmönstret stabilt mellan åren 2000
och 2001.
Den  största  enskilda  förändringen
mellan åren 1999 och 2000 gällde de
psykiska sjukdomarna som ökat från 18
till  23  %. De vanligaste  besvären
utgjordes av depression, ångesttillstånd
och  stressreaktioner.  Ökningen  var
kraftigast bland kvinnor. En relativt
liten del av diagnoserna, 3 %, avsåg
utbrändhet. Mellan åren 2000 och 2001 har
andelen  långvarigt  sjukskrivna  med
psykiska sjukdomar fortsatt att öka och
uppgick till 25 % av de sjukskrivningar
som påbörjades i februari 2001. Ökningen
är kraftigast bland kvinnorna där andelen
ökade från 24 till 28 %. Bland männen är
andelen  med samma diagnos oförändrad
under  samma period. Enligt en annan
rapport publicerad tidigare i år  av
Riksförsäkringsverket    (RFV)    -
Långtidssjukskrivningar  för  psykisk
sjukdom och utbrändhet - Vilka egenskaper
och förhållanden är utmärkande för de
drabbade ? (2002:4) står sjukdomar som
berör den psykiska hälsan för minst 26 %
av  de  långvariga  sjukskrivningarna
(sjukfall mer än 60 dagar). Det  är
framför allt fråga om mindre svårartade
sjukdomar   som   neuroser   och
stressrelaterade syndrom.

Diagnoser och yrken

Av den nyss nämnda rapporten framgår att
sjukskrivningar för psykiska besvär är
vanligare  inom  yrken  med  högre
utbildningskrav  med  mer  teoretiskt
inriktad utbildning (tjänstemannayrken).
Särskilt utmärker sig s.k. kontaktyrken
inom vård, skola och omsorg. Även inom
mer uttalade karriäryrken är de psykiska
problemen dominerande. Inom yrken med
lägre  utbildningskrav och yrken  som
kräver mer praktiskt inriktad utbildning
(arbetaryrken)  är  sjukskrivning  för
psykiska besvär mindre vanligt.  Inom
arbetaryrken är det i stället  olika
fysiska sjukdomar som dominerar, framför
allt rörelseorganens sjukdomar med besvär
i rygg, nacke och axlar. I åldersgruppen
35-44 år är risken för psykiska problem
som störst, särskilt bland kvinnorna,
vilket enligt RFV möjligen beror på att
stressen i skärningspunkten mellan privat-
och yrkesliv då är som mest intensiv. En
annan markant utsatt grupp när det gäller
långvarig  sjukskrivning för  psykiska
problem och utbrändhet är anställda inom
primärkommunal verksamhet.

Samband mellan sjukskrivning och
arbetsmiljö

Enligt vad RFV anför i den ovan nämnda
rapporten  Långtidssjukskrivningar  för
psykisk sjukdom och utbrändhet - Vilka
egenskaper och förhållanden är utmärkande
för  de drabbade ? (2002:4) är  det
sannolikt att det finns ett  samband
mellan  den  kraftiga  ökningen  av
sjukskrivningar för psykiska sjukdomar
och utbrändhet och de försämringar som
skett i den psykosociala arbetsmiljön
under 1990-talet. Allt större grupper
arbetar  under arbetsförhållanden  med
negativ stress, låg egenkontroll  och
bristande socialt stöd.

Anmälda arbetsskador

Enligt en preliminär sammanställning av
anmälda  arbetsskador  år  2001  som
Arbetsmiljöverket   och   Statistiska
centralbyrån (SCB) har gjort hade t.o.m.
den  9  augusti 2001 drygt  62  000
arbetsolyckor   och   arbetssjukdomar
anmälts.  Totalt  sett  är  det  små
förändringar mellan åren 2000 och 2001.
Sedan 1997 har emellertid antalet anmälda
fall  av  arbetsolyckor  per  1  000
förvärvsarbetande ökat med 13 %. Avseende
arbetssjukdomar  har  det  skett  en
fördubbling av antalet jämfört med 1997.
I båda fallen är ökningen kraftigare för
kvinnor.   Bland   arbetssjukdomarna
dominerar de belastningsrelaterade, som
utgör ca 60 % av de anmälda fallen.
Sjukdomar   med   sociala   eller
organisatoriska orsaker, som är den näst
vanligaste orsaken, har ökat med över 300
% sedan mitten av 1990-talet, och avser
ca 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna.
Var fjärde anmälan bland kvinnorna avser
den orsaken. Huvuddelen av dessa  är
relaterade  till  stress  och  hög
arbetsbelastning. I praktiskt taget alla
de  verksamheter som drabbas mest av
arbetssjukdom   till   följd   av
organisatoriska eller sociala faktorer
arbetar man med människor, och  alla
bedrivs huvudsakligen eller enbart  i
offentlig regi. Vad gäller arbetsolyckor
bland män är processoperatörer inom trä
och pappersindustri samt poliser de mest
utsatta.  Bland  kvinnor  är  det
maskinoperatörsarbete och  arbete  som
vårdbiträde, personlig assistent m.fl.
som har högst frekvens. När det gäller
arbetssjukdomar   har   män   inom
näringsgrenarna utvinning av mineralmalm
och tillverkning av mineraliska produkter
flest anmälningar per 1 000 sysselsatta.
För   kvinnor   har   stål-   och
metallframställning,  tillverkning  av
mineraliska     produkter     och
transportmedelstillverkning     högst
frekvens anmälda sjukdomar.

Utskottets ställningstagande

Allmänna utgångspunkter

Den dystra utvecklingen av ohälsan i
arbetslivet fortsätter och för närvarande
finns det inte några tecken på  att
utvecklingen kommer att vända på kort
sikt. Särskilt oroväckande är ökningen
vad  avser kvinnors ohälsa. Utskottet
välkomnar  därför  att  regeringen  i
propositionen framhåller att den under
den kommande mandatperioden avser att
sätta  kampen  mot ohälsan  högt  på
dagordningen. Enligt regeringen måste en
rad åtgärder sättas in för att minska
antalet sjukskrivna. Bland annat vill
regeringen, på samma sätt som tidigare
skett  för  bl.a. arbetslösheten  och
sysselsättningen, införa ett mål för att
bryta ohälsoutvecklingen och för ökad
hälsa i arbetslivet. Målet är att halvera
antalet sjukdagar till 2008. I detta
arbete  måste  särskilt fokuseras  på
kvinnors arbetsplatser, arbetsmiljöer och
arbetsvillkor.  Regeringen  presenterar
även ett antal ytterligare åtgärder för
att pressa tillbaka ohälsan. Regeringen
anför  bl.a.  att  arbetsplatsen  och
dialogen mellan parterna skall stå i
fokus  för arbetet med ett  hållbart
arbetsliv.    Det    förebyggande
arbetsmiljöarbetet   skall   stärkas.
Arbetsgivarna har ett stort ansvar för
hälsan i arbetslivet. Dålig arbetsmiljö
skall kosta, varför det föreslås starkare
drivkrafter för arbetsgivare att ta ett
större ansvar för arbetsvillkoren och för
att  integrera  det förebyggande  och
rehabiliterande arbetet i verksamheten.
Stödet för att människor skall komma
tillbaka i arbetslivet måste stärkas och
den enskildes rätt till rehabilitering
förbättras. Överhuvudtaget är det  en
viktig del i arbetet med att bekämpa
ohälsan att ge den enskilde snabb och
effektiv hjälp.
Någon klar bild av vilka orsaker som
ligger bakom den pågående utvecklingen
finns inte i dag och utskottet  kan
instämma i vad som anförs  i  några
motioner om att orsakerna till ohälsan
måste sökas även utanför arbetslivet. Ett
stort  antal  sjukdomar liksom  många
olyckor har ett litet eller inget samband
alls med arbetslivet. Sociala faktorer
som  familjeförhållanden och  ekonomi,
motion och kost påverkar även de i mer
eller mindre grad hälsan hos den enskilde
individen. Andra faktorer är svårare att
identifiera. Av de utredningar som på
senare år gjorts rörande hälsan har bl.a.
såväl HpH-utredningen1 (SOU 2002:5) som
Sjukförsäkringsutredningen (SOU 2000:121)
funnit att det råder stora skillnader
avseende hälsa inom regioner, sektorer
och branscher. Skillnaderna är så stora
att de inte går att förklara med olika
individers sjukbenägenhet eller  ålder
eller med näringsstruktur. Enligt HpH-
utredningen  är  det  sannolikt  att
tradition   och  inställning   till
sjukskrivning som ett försörjningsmedel
bland   medborgare,   läkare   och
försäkringskassor varierar över landet.
Regeltolkning och tillämpning sker inte
med den entydighet och rättssäkerhet som
ett nationellt system kräver.
Utskottet vill för sin del framhålla
att flera forskningsresultat dock visar
tydliga  indikationer på ett  samband
mellan  arbete och ohälsa. En  sådan
indikator är att ökningstakten  under
senare delen av 1990-talet är likartad
för sjuktal, anmälda arbetssjukdomar och
arbetsorsakade besvär2. De faktorer som
ligger  utanför arbetslivet kan  inte
förklara  skillnaderna i sjukfrånvaron
mellan olika arbetsplatser. Inte heller
har de externa faktorerna (kosthållning,
motion,  etc.)  förändrats  i  sådan
utsträckning att de till någon väsentlig
del kan ha påverkat den mycket starka
ökning av ohälsan som skett de senaste
åren.3
Utredningen om Analys av Hälsa  och
Arbete  (AHA-utredningen)  konstaterar
också  i sin delrapport, Kunskapsläge
sjukförsäkringen (SOU 2002:62) som lades
fram den 5 augusti 2002, att den bild som
framträder av utvecklingen av ohälsan i
hög grad är en bekräftelse av tidigare
redovisningar. Utredningen pekar på att
folkhälsan inte har försämrats, men att
det  psykiska  välbefinnandet  däremot
minskat. Den negativa utvecklingen av
arbetsmiljön under 1990-talet har medfört
att  andelen arbeten som innebär hög
anspänning ökat, vilket i sin tur kan ha
bidragit till ökningen av ohälsan. Enligt
utredningen förklarar dock den  ökade
anspänningen inte mer än en del  av
ökningen.  Även det förhållandet  att
arbetskraften blir allt äldre har, enligt
utredningen,  lett till en  betydande
ökning   av   antalet  ohälsodagar.
Administrativa tillkortakommanden och mer
restriktiva     bedömningar     i
förtidspensionssystemet har dessutom lett
till att denna ökning helt har hamnat i
sjukförsäkringssystemet.
Bilden av orsakerna bakom den ökade
ohälsan är alltså mycket komplex med en
rad olika faktorer som samverkar. Det är
därför  viktigt att försöka  ha  ett
helhetsperspektiv i arbetet  och  att
försöka se till att det sker en samverkan
mellan olika politikområden. Åtgärder får
därför vidtas inom en rad olika områden
och sedan löpande följas upp noga och vid
behov   omprövas  och   förbättras.
Förhållandena i arbetslivet är dock av
avgörande betydelse.

Strategin för ökad hälsa i arbetslivet

Mot  bakgrund  av  den  alarmerande
utvecklingen av ohälsan i arbetslivet
lanserade regeringen i samband med förra
årets budgetproposition (prop. 2001/02:1)
en strategi för ökad hälsa i arbetslivet.
I   strategin  spelar  det   s.k.
elvapunktsprogrammet en central  roll.
Programmet omfattar åtgärder för bättre
arbetsmiljö     och     tydligare
arbetsgivaransvar, åtgärder för  snabb
återgång  till  arbete efter  ohälsa,
åtagande för ökad tillgänglighet i hälso-
och  sjukvården  samt  insatser  inom
statistik, forskning m.m. Arbetet inom
ramen  för  programmet sker  i  nära
samarbete  med  flera  politikområden
framför  allt  när  det  gäller  det
förebyggande     arbetsmiljöarbetet,
folkhälsoarbetet  och  hälso-   och
sjukvården. Utskottet återkommer nedan
till  elvapunktsprogrammet  och  de
trepartssamtal  som  hålls   mellan
regeringen och arbetsmarknadens parter
inom ramen för detta.

Arbetslivets betydelse för att motverka
ohälsa

Insatser vidtas alltså inom en rad olika
områden  för att vända den  negativa
hälsoutvecklingen, men enligt utskottet
finns  det  anledning  att  särskilt
understryka betydelsen av arbetslivets
villkor i detta arbete. Arbetslivet måste
bli mänskligare. Det centrala i arbetet
för ökad hälsa i arbetslivet är att
stärka och utveckla de åtgärder  som
förhindrar  att  människor  får  sin
arbetsförmåga nedsatt och blir sjuka.
De fortsatta ansträngningarna med att
utveckla  arbetslivet  måste,   som
regeringen också anför, sätta individen i
centrum.  Bara  genom  att  utforma
arbetsmiljöarbetet utifrån de behov som
finns i det enskilda fallet kan de bästa
och  mest kostnadseffektiva åtgärderna
vidtas. Detta innebär att det lokala
arbetsmiljöarbetet är nyckeln  i  det
framtida arbetet, vilket i  sin  tur
innebär att ökade krav kommer att ställas
på  såväl  enskilda arbetsgivare  som
arbetstagare och deras organisationer att
aktivt delta i arbetet med att utveckla
en god och utvecklande arbetsmiljö. Det
är utskottets förhoppning att omsorgen om
arbetskraftens hälsa, ork och uthållighet
skall vara vägledande i detta arbete.
Utskottet vill här även påminna särskilt
om vikten av att kvinnornas situation
uppmärksammas.
Det finns här också skäl att beröra den
svåra uppgift som arbetslivspolitiken kan
komma att ställas inför när den skall
möta de krav som en alltmer åldrande
befolkning innebär. Det finns en risk att
allt färre måste försörja allt fler.
Arbetslivet måste även av den anledningen
utformas så att människor inte slås ut
eller drabbas av skador eller ohälsa till
följd av arbete. Målet måste vara att
alla  skall  erbjudas ett utvecklande
arbetsliv där människor inte bara orkar
arbeta  fram till ålderspensioneringen
utan också kan leva ett aktivt  liv
därefter. En sådan omställning  måste
inledas redan nu och utskottet välkomnar
därför de ökade insatser som regeringen
vidtar för att stödja och stärka det
lokala  arbetsmiljöarbetet.  Utskottet
återkommer närmare till dessa insatser
nedan. Det är också positivt att alla
frågor   kring   arbetslivet   -
arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöfrågor,
arbetsrätt, arbetslöshetskassa - efter
regeringsombildningen samlats under ett
statsråds ansvar.

Synpunkter med anledning av motioner

Med anledning av vad Kristdemokraterna
anför om alternativa former av barnomsorg
som ett sätt att minska stressen  i
arbetslivet  vill  utskottet  fästa
uppmärksamheten på att olika reformer på
förskoleområdet  som  genomförts  av
regeringen  har  ökat  föräldrarnas
möjligheter att efterfråga den barnomsorg
de önskar.
Utskottet  kan  instämma  i  vad
Kristdemokraterna anför om värdet för den
enskilde av individuella och flexibla
arbetstider för att minska stressen och
konflikten mellan arbetslivet och de krav
som bl.a. föräldrarollen innebär. Ökat
inflytande över arbetstiden  för  den
enskilde är en viktig fråga. Frågan är
också föremål för översyn, dels inom
ramen för de s.k. trepartssamtalen, dels
av Kommittén för nya arbetstids- och
semesterregler  (Knas, dir.  2000:97).
Kommittén presenterade i juni i år bl.a.
delbetänkandet TID - för arbete  och
ledighet (SOU 2002:58) som innehåller
förslag  om  en ny lag om  flexibel
ledighet. Slutbetänkande från kommittén
skall avlämnas senast den 1 mars 2003. I
avvaktan på kommitténs slutliga förslag
och resultaten av trepartssamtalen avstår
utskottet från att kommentera frågan om
arbetstid vidare.
Utskottet kan däremot inte se hur ett
avskaffande av turordningsreglerna, som
Moderaterna förespråkar, skulle  kunna
medföra ökad trygghet eller hälsa för
arbetstagarna. Vad gäller frågan om ökad
rörlighet  på  arbetsmarknaden  vill
utskottet särskilt hänvisa till vad som
anförs nedan om trepartssamtalen, där
frågan    om    att   underlätta
arbetsplatsbyten/provanställningar   på
såväl interna som externa arbetsmarknader
diskuteras. Det skall också nämnas att
regeringen i augusti i år beslutade att
tillkalla  en  särskild utredare  med
uppdrag att göra en översyn av generella
åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken som
stimulerar    arbetsmarknadsrelaterad
rörlighet  (dir. 2002:80). Utredningen
(N 2002:19) som leds av generaldirektören
Jörgen  Andersson  har  tagit  namnet
Utredningen om rörelsestimulanser  och
skall lämna sin slutredovisning senast
den 31 mars 2003. Här kan också nämnas
det uppdrag som Arbetslivsinstitutet haft
att  se  över  den  arbetsrättsliga
lagstiftningen så att  den  uppfyller
kraven på trygghet och inflytande för de
anställda inom ramen för en flexibel och
effektiv   arbetsmarknad.   Uppdraget
redovisades  den 31 oktober  2002  i
promemorian Hållfast arbetsrätt - för ett
föränderligt  arbetsliv (Ds  2002:56).
Utredningen lägger bl. a. fram förslag
rörande  tidsbegränsade  anställningar,
återanställningsrätt,   förbud   mot
konkurrensklausuler  och  förbud  mot
uppsägning  och  diskriminering  av
föräldralediga.
Här finns också anledning att nämna det
arbete som pågår inom EU på detta område.
Sverige har bl.a. arbetat aktivt för att
t.ex. sysselsättningspolitiken inte bara
skall handla om skapande av fler arbeten
utan att den även skall innebära högre
kvalitet i arbetet. Det svenska synsättet
har också fått gehör då den sociala
dimensionen inom EU har fått en ökad
betydelse. Vid rådets möte i Barcelona
2002 slogs t.ex. fast att målet för den
s.k. Lissabonstrategin (se närmare om
denna  i  utskottets  betänkande  AU1
Arbetsmarknad, som handläggs parallellt
med detta betänkande) endast kan nås
genom en balans mellan ansträngningarna
på  den  ekonomiska och den  sociala
fronten.  Bland  annat  anges  att
arbetstagarna i högre grad måste bli
delaktiga i de förändringar som berör
dem.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motionerna Sf291 yrkandena 18 och 20 (m)
samt A318 yrkande 3 (kd).

Ohälsan i offentlig sektor

I  motioner av bl.a. Moderaterna och
Kristdemokraterna tas frågor upp som har
anknytning till ohälsoläget i offentlig
sektor. Som framgått inledningsvis  i
detta avsnitt uppvisar offentlig sektor,
i synnerhet vård och omsorg, märkbart
högre ohälsotal än den privata sektorn.
En förklaring till att vård och omsorg
som finns i kommunal regi generellt är
mer drabbad av arbetsrelaterad ohälsa
kan, enligt utskottet, vara att det i
kommunal  sektor  finns  många  tunga
arbetsuppgifter.  Också  de  psykiska
påfrestningarna beskrivs ofta som stora
med en kombination av ett högt uppdrivet
arbetstempo och höga krav från dem som
efterfrågar   tjänsterna.   Eftersom
verksamheterna inom kommunerna och även
inom landstingen till sin karaktär är
mycket personalintensiva med en dominans
av   människovårdande   yrken   får
verksamhetsförändringar effekter på stora
personalgrupper och därmed  också  på
arbetsmiljön. Detta är tydligt inom vård,
omsorg och skola. Enligt HpH-utredningen
finns dock variationer mellan kommunerna
som  tyder  på att deras  sätt  att
organisera verksamheter har betydelse för
personalens   långtidssjukskrivningar.
Möjligheterna  till  delaktighet  och
inflytande  tycks  ha  särskilt  stor
betydelse,  liksom  om  arbetstagarna
upplever att de har stöd hos chefer och
arbetskamrater.
Det faktum att sjukskrivningarna  är
höga i offentlig sektor har framhållits i
propositionen. Utskottet instämmer med
regeringen att offentliga verksamheter
måste gå före och vara föredömen när det
handlar om att förbättra arbetsmiljön och
minska   ohälsan.   Därför   skall
personaltätheten öka och arbetsvillkoren
förbättras. Kraven på redovisning  av
hälsa och arbetsmiljö inom den offentliga
sektorn måste öka. Regeringen pekar också
på att särskilda försök genomförs redan i
dag hos några av de stora offentliga
arbetsgivarna i syfte att förebygga och
minska  frånvaron.  I  samband  med
beredningen av budgetpropositionen har
Kenth Pettersson, generaldirektör  vid
Arbetsmiljöverket,  lämnat  information
till  utskottet. Han  uppgav  i  det
sammanhanget bl.a. att de studier som har
gjorts  avseende ohälsan i  offentlig
sektor inte har innefattat någon köns-,
ålders-  eller demografisk analys  av
sjuktalen.  Om  även sådana  faktorer
beaktas kan, enligt honom, slutsatsen bli
att  ohälsan i offentlig sektor inte
behöver vara större än i den privata
sektorn.
Utskottet  kan  här  nämna   att
Arbetsmiljöverket i sin årsredovisning
för år 2001 anför bl.a. att det råder
enighet om att det inte i första hand är
ändrad lagstiftning eller forskning som
behövs utan att det viktigaste är att se
till    att   det   systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar. AV:s
inspektionsverksamhet har  också  till
väsentlig del haft till syfte att få
arbetsgivarna  att införa  systematisk
arbetsmiljöarbete. Särskild uppmärksamhet
har  därvid  ägnats  åt  offentlig
förvaltning, bl.a. hälso- och sjukvården.
Den  1  januari  2001  ökades  AV:s
förvaltningsanslag  med  70  miljoner
kronor, vilket i huvudsak använts till
att    rekrytera   och   utbilda
arbetsmiljöinspektörer.    Regeringen
satsade  också 50 miljoner kronor  i
december 2001 för försöksverksamhet med
nio olika projekt för ökad hälsa inom den
offentliga sektorn, bl.a. avseende s.k.
hälsobokslut som innebär ett systematiskt
arbete  med  att  identifiera  dåliga
arbetsmiljöer  och att följa  hälsans
utveckling. Tanken är att resultaten och
erfarenheterna  från  projekten  så
småningom skall spridas för att utveckla
metoder och arbetssätt i det förebyggande
och rehabiliterande arbetet. I maj och
juni  2002  följde  regeringen  upp
satsningen genom att anslå ytterligare 20
miljoner kronor till elva projekt i denna
försöksverksamhet. Detta  innebär  att
sammanlagt  har  70  miljoner  kronor
fördelats på 19 projekt avseende ohälsan
i offentlig sektor.
Det kan här även nämnas att regeringen
nyligen  lagt  fram ett  förslag  om
obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
(prop. 2002/03:6). Förslaget innebär en
skyldighet för statliga, kommunala och
privata  arbetsgivare  att  redovisa
sjukfrånvaron i sin årsredovisning. Att
arbetsgivare    tvingas    redovisa
sjukfrånvaron bland de anställda innebär
enligt  utskottets mening  förbättrade
möjligheter   att  identifiera   de
arbetsplatser där ohälsan är som störst
så att man lättare kan fastställa vilka
orsaker som ligger bakom.
Utskottet vill även i detta sammanhang
ännu en gång understryka att kvinnor,
ofta äldre, inom vård och omsorg är en
grupp som drabbas extra hårt av ohälsa,
varför särskild uppmärksamhet bör ägnas
denna grupp i det fortsatta arbetet.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motionerna Sf291 yrkande 21 (m), A318
yrkandena 6 och 7 (kd) samt A344 (s).

Lokalt arbetsmiljöarbete och tillsyn

I   några   motioner   av   bl.a.
Kristdemokraterna  tas  det  lokala
arbetsmiljöarbetet upp. Det motionärerna
efterlyser är bl.a. kartläggning  och
vversyn av det lokala arbetsmiljöarbetet
samt att AV skall vara mer aktivt i fråga
om tillsyn och information till de lokala
arbetsplatserna.
Utskottet    vill    inledningsvis
understryka att det är arbetsplatsen och
parterna som måste stå i fokus  för
arbetet för ett hållbart arbetsliv. De
enskilda arbetsgivarna måste  ta  ett
större ansvar för att integrera  det
förebyggande och rehabiliterande arbetet
i verksamheten.
Det  finns  samtidigt anledning  att
påminna om att det redan enligt dagens
arbetsmiljölag åligger arbetsgivaren och
arbetstagaren  att samverka  för  att
arbetsmiljön  anpassas efter  enskilda
människors förutsättningar. Till exempel
anges  i  lagens 2 kap.  1  §  att
arbetsförhållandena skall anpassas efter
människors  olika  förutsättningar  i
fysiskt  och  psykiskt  avseende.  I
arbetsmiljölagen betonas också vikten av
förebyggande insatser, för vilka det är
arbetsgivarna som har huvudansvaret. En
bärande tanke i arbetsmiljölagen är dock
att arbetsgivare och arbetstagare skall
samverka för att åstadkomma  en  god
arbetsmiljö (3 kap. 1 a §). En god
utgångspunkt för en sådan samverkan finns
också  i Arbetsmiljöverkets föreskrift
Systematiskt  arbetsmiljöarbete  (AFS
2001:1)  som  ger  arbetsgivare  och
arbetstagare en metod att identifiera
risker i arbetsmiljön, åtgärda och följa
upp dem. Det är viktigt att parterna
tillämpar denna metod och att de håller
sig  välinformerade om vilka faktorer
eller  arbetsvillkor som kan  påverka
människor negativt i fysiskt och psykiskt
hänseende.
Under      beredningen      av
budgetpropositionen  har,  som  redan
nämnts,  information  lämnats  till
utskottet av generaldirektören vid AV,
som ansåg det förvånande att bara en
tredjedel av arbetsplatserna tillämpar
det  systematiska  arbetsmiljöarbetet
eftersom det enligt honom är en både bra
och enkel metod.
Regeringen har också som ett led i
strategin för bättre hälsa i arbetslivet
vidtagit särskilda åtgärder  för  att
stärka det lokala arbetsmiljöarbetet. AV
har bland annat haft i uppdrag att i
samverkan med Arbetslivsinstitutet stärka
metodutvecklingen          inom
företagshälsovården, vilket i första hand
skett genom utbildningsinsatser. Under
åren 2001 och 2002 har en förstärkt
utbildning  för regionala  skyddsombud
genomförts och i mars 2002 gavs AV i
uppdrag    att    utreda    hur
arbetsmiljöcertifiering kan utnyttjas för
att stärka arbetsmiljöarbetet. Uppdraget
skall redovisas till regeringen senast i
december 2002.
För  år  2003  föreslår  regeringen
ytterligare satsningar med 30 miljoner
kronor på AV:s tillsynsarbete och med
lika  mycket  på  den  förstärkta
skyddsombudsverksamheten  på  regional
nivå. Vidare föreslås att det avsätts 15
miljoner  kronor  för  att  förstärka
utbildningen   av   personal   inom
företagshälsovården  och  totalt  20
miljoner    kronor    till    en
informationskampanj  inom  ramen  för
trepartssamtalen,  det  senare  under
förutsättning att parterna medverkar både
i genomförande och finansiering.
Mot  bakgrund av det anförda  anser
utskottet att det inte finns skäl att
föreslå några ytterligare åtgärder med
anledning av motionerna Sf335 yrkande 2
(kd), A318 yrkande 9 (kd) och  A367
yrkandena 5 och 6 (s).
I likhet med motionärerna i motion A326
(s) anser utskottet att väl utbildade och
kunniga  arbetstagarrepresentanter  i
bolagsstyrelserna är av stort  värde.
Utskottet, som förutsätter att regeringen
överväger behovet av och möjligheterna
till  stöd för utbildning av  sådana
representanter, finner inte  anledning
till  något uttalande från riksdagens
sida.

Forskning m.m. om orsakerna bakom ohälsan

I  ett  par  motioner  efterlyses
kunskapsinhämtning av olika slag för att
belysa problem förknippade med ohälsa i
arbetslivet. De frågor motionärerna vill
ha  svar  på  är bl.a. om  arbetets
förhållande till hälsa, den enskildes
inflytande och makt över det egna arbetet
samt andra arbetsorganisationsfrågor.
Utskottet behandlade liknande yrkanden
i  våras (bet. 2001/02:AU4) och vill
inledningsvis hänvisa till den genomgång
av pågående och avslutade utredningar som
gjordes där.
Därutöver  finns det  anledning  att
framhålla att flera olika myndigheter och
andra organ forskar om hälsa och ohälsa i
arbetslivet. Arbetslivsinstitutet,  som
bedriver     forsknings-     och
utvecklingsverksamhet inom arbetsmiljö,
arbetsliv och arbetsmarknad,  är  ett
exempel.  Institutet  för  psykosocial
medicin,  Statens  folkhälsoinstitut,
universitet  och högskolor  är  andra
exempel. Finansieringen av forskningen
sker från olika instanser. I det redan
nämnda  elvapunktsprogrammet framhåller
regeringen  att utvecklingen  av  den
arbetsrelaterade ohälsan bör följas upp
och  utvärderas  av  en  fristående
utvärderingsgrupp.  Målet  är   att
utvärderingarna skall kunna utgöra en
viktig del av ett beslutsunderlag för
konkreta  förslag  till  åtgärder  på
området. Den ovan nämnda AHA-utredningen
har också, sedan januari 2002, i uppdrag
att lämna förslag till utformningen av
och den närmare inriktningen för  en
analysgrupp inom området hälsa och ohälsa
i  arbetslivet (dir. 2002:4). Förslag
skall lämnas bl.a. om hur analysgruppen
skall kunna medverka till att skapa en
samlad  bild  av  hälsoläget   på
arbetsmarknaden. Utredningen skall också
belysa hur analysgruppen skall  kunna
bidra till att kunskaperna om hälsoläget
kontinuerligt    uppdateras    när
förhållandena  på arbetsmarknaden  och
andra faktorer som kan ha betydelse för
hälsa och ohälsa i arbetslivet ändras och
hur relevanta forskningsresultat skall
kunna tas till vara på ett konstruktivt
sätt och spridas till berörda aktörer.
Utredningen  skall  slutredovisa  sina
resultat senast den 31 mars 2003.
Som framgår har det vidtagits en rad
olika  åtgärder  för  att  kartlägga
orsakerna bakom ohälsan. Resultaten som
de olika utredningarna m.m. har kommit
fram till visar på frågornas komplexitet
och  behovet av insatser inom  flera
politikområden. Ett stort antal av de
frågor  som  har  aktualiseras  i
utredningarna omfattas dessutom av det
arbete  som  pågår  inom  ramen  för
trepartssamtalen   och   regeringens
elvapunktsprogram för  ökad  hälsa  i
arbetslivet, som utskottet  återkommer
till i nästa avsnitt. Utskottet kan av
den anledningen inte se att det finns
skäl   att   tillsätta  ytterligare
utredningar.
Motionerna A313 yrkande 3 (s) och A239
yrkandena 16 och 17 (c) avstyrks.

Trepartssamtalen och elvapunktsprogrammet

Mot bakgrund av den stora ökningen av
sjukfrånvaron presenterade regeringen i
samband med förra årets budgetproposition
en  strategi  för  bättre  hälsa  i
arbetslivet   i   form   av   ett
elvapunktsprogram.   Utskottet   har
redogjort för innehållet i programmet i
betänkandena 2001/02:AU1 och 2001/02:AU4.
Programmet innehåller följande punkter:
1.    Nationella mål för ökad hälsa i
arbetslivet skall utarbetas
2.
3.    Trepartssamtal mellan regeringen
och  arbetsmarknadens  parter  bör
genomföras
4.
5.     Ekonomiska  drivkrafter  för
arbetsgivare att förebygga ohälsa
6.
7.    Utveckling av arbetsmiljöarbetet
8.
9.    Hälsobokslut
10.
11.    Försök att minska ohälsan inom
den offentliga sektorn
12.
13.    Förnyelse av rehabiliteringen -
individen i centrum
14.
15.     Justeringar  i  gällande
lagstiftning för att höja kvaliteten i
rehabiliteringsarbetet
16.
17.        Formerna      för
sjukskrivningsprocessen
18.
19.     Förbättrad  statistik  och
forskning på ohälsoområdet
20.
21.    Förbättrad tillgänglighet till
behandling i hälso- och sjukvården.
22.
Arbetet inom ramen för programmet sker i
samarbete  mellan Justitie-,  Social-,
Finans- och Näringsdepartementen, och det
har vidtagits en rad olika satsningar
inom såväl utskottets beredningsområde
som   t.ex.   inom   hälso-   och
sjukvårdsområdet     och     inom
socialförsäkringsområdet.   I   årets
budgetproposition  (prop.  2002/03:1)
lämnar regeringen en närmare redogörelse
för  de  insatser som  hittills  har
vidtagits.

Den  kanske  viktigast  punkten  i
programmet är de trepartssamtal som förs
mellan regeringen och arbetsmarknadens
parter. Syftet med dessa samtal är att
skapa samsyn och samordna insatserna i
strategin för att motverka ohälsa  i
arbetslivet.  Samtalen inleddes  under
hösten 2001 och vid halvårsskiftet 2002
skedde   en  avstämning.   Samtalen
återupptogs  i  november  och  en
slutredovisning  beräknas  komma  till
årsskiftet.  Samtalen  leds  av  AV:s
generaldirektör, som alltså informerat
utskottet i samband med beredningen av
budgetpropositionen.  Den  5  november
översände han till parterna ett första
skriftligt förslag till programmet Ett
arbetsliv för alla. Där föreslås att de
fortsatta samtalen bl.a. skall omfatta
följande.
-     En informationssatsning i syfte
att   stärka   arbetsmiljö-   och
folkhälsoarbetet där goda exempel på
Thälsofrämjande"  arbetsplatser  skall
redovisas  och främjas. Som  viktiga
områden för ökad kunskap, debatt och
information anges t.ex. individens ansvar
för sin egen hälsa, arbetsgivarens ansvar
för hälsan på arbetsplatsen, sambanden
mellan sjukdom och arbetsförmåga samt
arbetsplatsens betydelse för individens
välbefinnande. Som nämnts  ovan  har
regeringen föreslagit att det anslås 20
miljoner kronor till detta ändamål under
år 2003. En förutsättning för satsningen
är dock att parterna medverkar i både
genomförande och finansiering.
-
-      Frågor   om   ledarskap,
arbetsorganisation,  inflytande  för
anställda och arbetstider. Bland annat
föreslås en kraftfull stärkning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt att
ökade satsningar görs på utbildning i
arbetsmiljöfrågor. För detta ändamål har
regeringen, som berörts ovan, föreslagit
ytterligare 30 miljoner kronor för år
2003  för  stöd till utbildning  av
regionala skyddsombud.
-
-     Hur de ekonomiska drivkrafterna
för arbetsgivarna att genomföra åtgärder
på arbetsplatserna för att förbättra
hälsoläget skall synliggöras.
-
-     Frågor om livsstil, t.ex. att
stimulera    arbetstagarna    till
friskvårdsaktiviteter,        och
rehabilitering.
-
-    Åtgärder för att öka rörligheten
på arbetsmarknaden. Bland annat kommer
man att diskutera utvecklandet av system
som                 gör
arbetsplatsbyten/provanställningar  på
såväl interna som externa arbetsmarknader
mindre  riskabla  för  den  enskilde
individen.
-
I några motioner efterfrågas olika former
av insatser och handlingsplaner etc. som
ett  led  i  arbetet för att  vända
hälsoutvecklingen inom arbetslivet. Bland
de  frågor  som  tas  upp  finns
arbetsorganisation,  ledarskap   samt
arbetstagarinflytande och arbetstider. En
stor del av dessa frågor finns, som
framgår  ovan,  med  bland  dem  som
diskuteras  inom ramen för  de  nyss
redovisade trepartssamtalen. Utskottet,
som  inte  ser  någon anledning  att
föregripa resultaten av dessa samtal,
avstyrker motionerna A217 (kd), A267 (s),
A274 (s), A338 yrkandena 1-3 (mp) och
A343 (s).

Slutsats

Med hänvisning till vad som anförts ovan
finner utskottet inte anledning  till
något uttalande från riksdagens sida med
anledning av motionerna A217 (kd), A239
yrkandena 16 och 17 (c), A267 (s), A274
(s), A313 yrkande 3 (s), A318 yrkandena
3, 6, 7 och 9 (kd), A326 (s), A338
yrkandena 1-3 (mp), A343 (s), A344 (s),
A367  yrkandena 5 och 6 (s),  Sf291
yrkandena 18, 20 och 21 (m) samt Sf335
yrkande 2 (kd).

2. Mål för politikområdet
Arbetslivspolitik

Utskottets förslag i korthet
I detta avsnitt behandlas en motion som
gäller  målen  för  politikområdet
Arbetslivspolitik. Motionen  avstyrks.
Jämför reservation 4 (m).

Propositionen

För  politikområdet  Arbetslivspolitik
gäller samma mål år 2003 som  under
innevarande budgetår. Målet är därmed ett
bra  arbetsliv  med  väl  fungerande
arbetsvillkor.
Enligt     regeringen     skall
arbetslivspolitiken inom ramen för målet
bidra till tillväxt, sysselsättning och
ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Liksom  för  innevarande budgetår  är
politikområdet  arbetsliv  indelat  i
verksamhetsområden. Målen för de olika
verksamhetsområdena är följande.
-      En  bra  och  utvecklande
arbetsmiljö      (verksamhetsområde
arbetsmiljö).
-
-     En ökad kunskap om och  i
arbetslivet (verksamhetsområde kunskap
och kompetens).
-
-     En  arbetsrätt  som  skapar
trygghet, flexibilitet och delaktighet
(verksamhetsområde arbetsrätt).
-
-    Diskriminering i arbetslivet och
i samhället i övrigt skall ej förekomma
(verksamhetsområde icke-diskriminering).
-
-    Arbetsfred och en lönebildning i
samhällsekonomisk         balans
(verksamhetsområde   medling   och
lönebildning).
-
Regeringen konstaterar att den negativa
utvecklingen av hälsan i  arbetslivet
fortsätter. Även om denna utveckling inte
enbart kan förklaras av förhållandena i
arbetslivet anser regeringen att mycket
återstår att göra för att villkoren i
arbetslivet   skall   anses   vara
tillfredsställande. Åtgärderna inom ramen
för elvapunktsprogrammet för hälsa  i
arbetslivet kräver för sitt genomförande
ytterligare  beslut  och  uppföljning.
Grunden för det fortsatta arbetet på
ohälsoområdet är enligt regeringen en
utveckling på de lokala arbetsplatserna.
Arbetsmiljöarbetet och organisationen av
arbetet måste utvecklas och anpassas till
de äldres förutsättningar. För att uppnå
detta  krävs  såväl utvecklings-  och
forskningsinsatser   som   förbättrad
uppföljning och utvärdering av vidtagna
åtgärder och insatser. Regeringen pekar
vidare  bl.a.  på  betydelsen  av
Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete och den
viktiga roll som de lokala skyddsombuden
spelar.
I propositionen lämnas en redovisning
för  de  insatser som genomförts  på
politikområdet Arbetsliv och inom andra
politikområden.

Motionen

Moderaterna anser i kommittémotionen A364
(yrk.  24) att regeringens  mål  för
politikområdet Arbetsliv bör avvisas med
hänvisning till partiets politik  som
presenteras   i   motionerna   A314
Arbetsmarknaden och A315 Jämställdhet.

Utskottets ställningstagande

Som framgår av vad utskottet anfört ovan
i   avsnitt   1.   Allmänt   om
arbetslivspolitiken  och   av   den
redovisning som lämnas i propositionen
har det vidtagits och kommer att vidtas
en  rad  åtgärder  inom  de  olika
verksamhetsområdena under politikområdet.
Utskottet ställer sig positivt till dessa
insatser och välkomnar särskilt det stora
antalet  åtgärder inom en rad  olika
områden för att öka hälsan i arbetslivet.
Utskottet har ovan varit inne på den
komplexa  bakgrunden  till  ohälsan.
Utskottet kan därför inte se att den
kritik  som  Moderaterna framför  mot
regeringens   mål  är   berättigad.
Moderaternas politik har i och för sig
andra utgångspunkter än den politik som
regeringen förespråkar och som utskottet
biträder.  Enligt  utskottet  anlägger
Moderaterna ett alltför snävt synsätt på
vilka åtgärder som krävs för att komma
till rätta med ohälsan i arbetslivet. Med
hänsyn till det anförda anser utskottet
att det inte finns skäl att föreslå någon
förändring av målet för politikområdet.
Utskottet avstyrker därför motion A364
yrkande 24 (m).
Avslutningsvis noterar utskottet  att
regeringen,  med  anledning  av  vad
utskottet  påpekade  i  förra  årets
budgetbetänkande (2001/02:AU1) om  att
verksamhetsmålet icke-diskriminering har
större  räckvidd  än  målet   för
politikområdet och att regeringen  så
långt som möjligt bör eftersträva mät-
och  uppföljningsbara mål, avser  att
genomföra  en  samlad  översyn  av
verksamhetsområden,    mål    och
resultatindikatorer för  utgiftsområdet
för att sedan återkomma till riksdagen i
budgetpropositionen för 2004.

3. Allmänt om jämställdhetspolitiken

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  ställer  sig  bakom  den
allmänna inriktning av politiken som
regeringen     redovisar     i
budgetpropositionen.      Riksdagen
avstyrker de förslag som förs fram i
motionerna. Jämför reservation 5 (m).

Propositionen

Jämställdhetspolitikens  inriktning  på
utvecklings- och förändringsarbete ligger
fast.  Arbetet med att vidareutveckla
metoder och strategier för att stärka
jämställdhetsintegreringen   fortsätter
under  år  2003. Arbetsmarknaden  och
arbetslivet  är centrala områden  för
jämställdhetspolitiken. Arbetsmarknadens
parter har ett stort ansvar för att
bekämpa löneskillnader mellan kvinnor och
män,   motverka  den  könsuppdelade
arbetsmarknaden och skapa förutsättningar
för människor att kombinera arbete och
familjeliv.
Förutom att arbeta för förändring inom
det statliga området, har regeringen en
viktig roll i att stimulera aktörer även
inom andra samhällssektorer. Den privata
sektorns medverkan i jämställdhetsarbetet
är  av  stor  betydelse.  Regeringen
fortsätter dialogen med näringslivet om
jämställdhetsfrågor.      Regeringen
fortsätter det långsiktiga arbetet för
att representationen i beslutsfattande
organ skall vara jämnt fördelad mellan
kvinnor och män.

Motionerna

Moderaterna betonar i motion A315 (yrk.
1) att politikernas roll måste vara att
inspirera och skapa möjligheter  till
fritt val för den enskilde och  för
familjer, inte att dirigera. Det måste
bli möjligt att räcka till i vardagen.
Familjepolitiken skall läggas om så att
den skapar förutsättningar för individer
och  familjer  att välja  sina  egna
lösningar.  Den  främsta  formen  av
oberoende är att kunna leva på sin lön;
därför behövs en skattereform. Den som
betalar skatt borde inte behöva vara
beroende av bidrag.
En förutsättning för jämställdhet är
att det finns alternativa former  av
barnomsorg. Om kvinnor skall kunna bli
fullt   ut  konkurrenskraftiga   på
arbetsmarknaden krävs också individuella,
flexibla arbetstider och individuella,
flexibla  barnomsorgstider.  Mot  den
bakgrunden  motsätter sig  Moderaterna
maxtaxa i barnomsorgen.

Vänsterpartiet tar upp allmänna frågor om
jämställdhetspolitiken i tre motioner,
A299, A323 och A365. I motion A299 anser
Vänsterpartiet att målsättningarna för
jämställdhetspolitiken måste förändras i
feministisk   riktning   och   att
könsmaktsordningen, alltså den ordning
som innebär att kvinnor underordnas män,
utmanas.      Den      svenska
jämställdhetspolitiken har inte på något
avgörande sätt förmått motverka rådande
maktstrukturer.

Trots jämställdhetspolitikens ambitiösa
målsättningar  visar utvärderingar  på
fortsatt ojämlikhet och en djup klyfta
mellan mål och verklighet. Jämställdhet
måste handla om mer än att lyfta fram
kvinnor eller ge dem samma rättigheter
som män. Det är dags att utmana mäns makt
och privilegier. Därför krävs att mäns
intresse som grupp ställs mot kvinnors
gemensamma intressen. Hållningen måste
förändras  så  att  medvetenheten  om
könsmotsättningarna ökar  möjligheterna
för kvinnors kollektiva erfarenheter att
få utrymme på den politiska arenan (yrk.
1).
För att skapa en reell förändring krävs
därför  att  det skapas  en  konkret
handlingsplan  för   att   förändra
jämställdhetspolitiken.  Handlingsplanen
bör ta sin utgångspunkt i vad som nyss
anförts   om   inriktningen   av
jämställdhetsarbetet (yrk. 2).
I motion A365 anför Vänsterpartiet att
skillnaderna mellan män och kvinnor på
arbetsmarknaden  har  sin  grund  i
lönediskriminering, könsarbetsdelning och
olika grader av betalt arbete. Dessa
orsaker  förstärker och  upprätthåller
varandra.  För att arbetet  med  att
motverka skillnaderna mellan könen skall
vara  framgångsrikt måste analys  och
åtgärder  utgå från denna komplexitet
(yrk. 2).
I  motion  A323  (yrk.  7)  pekar
Vänsterpartiet      på      att
jämställdhetspolitikens  mål  är  alla
kvinnor och mäns lika rättigheter. I sin
nuvarande form har den emellertid orsakat
utökade klyftor mellan invandrade kvinnor
och   män   i  förhållande   till
majoritetssamhällets kvinnor och män och
förstärkt underordningen generellt  av
kvinnor i Sverige.

Utskottets ställningstagande

När utskottet i slutet av februari i år
behandlade  ett yrkande liknande  det
Moderaterna  framför  i  motion  A315
anfördes  bl.a.  att  utskottet  till
skillnad  från Moderaterna  inte  ser
skattesänkningar som någon självklar väg
till ökad jämställdhet. Utskottet ville i
stället  varna  för  de  negativa
fördelningseffekter som  skulle  kunna
uppstå till följd av kraftigt sänkta
skatter. Det fanns enligt utskottet lite
som talar för att jämställdheten skulle
öka   genom  sänkta  skatter  och
transfereringar.
Vad   gällde   uppfattningen   att
individuella och flexibla arbetstider kan
stärka jämställdheten, kunde utskottet
instämma   i   Moderaternas   syn.
Förutsättningen var dock enligt utskottet
att den enskilda individens rätt att
styra över sin arbetstid stärks. Det
pågående arbetet inom Kommittén för nya
arbetstids- och semesterregler  (Knas,
dir. 2000:97) borde dock avvaktas.
Avslutningsvis påpekade utskottet, med
anledning av Moderaternas uppfattning att
alternativa  barnomsorgsformer  är  en
förutsättning för jämställdhet, att olika
reformer  på  förskoleområdet   som
genomförts  av  regeringen  har  ökat
föräldrarnas möjligheter att efterfråga
den  barnomsorg  de  önskar  (bet.
2001/02:AU3).
Utskottet är i dag inte berett att inta
någon annan ståndpunkt och vill särskilt
vad avser frågan om arbetstid påminna om
att den nyss nämnda kommittén kommer med
sitt slutbetänkande i mars 2003. Motion
A315 yrkande 1 (m) avstyrks.
Vänsterpartiet tar i sina motioner upp
strukturella frågor och pläderar där för
en  förändring av målsättningarna för
jämställdhetspolitiken  i  feministisk
riktning och för en samordnad strategi,
innefattande flera politikområden, och en
handlingsplan   för   att   bryta
könssegregeringen.
Från att tidigare ha varit koncentrerad
på särskilda åtgärder för att undanröja
könsdiskriminering          har
jämställdhetspolitiken sedan mitten av
1990-talet  genomgått  en  förändring.
Numera har alla ministrar ett ansvar för
jämställdheten  inom  sina  respektive
politikområden. Ansvaret för samordningen
av  jämställdhetsfrågorna  ligger  på
Jämställdhetsministern. Denna  strategi
kallas    i    Sverige    för
jämställdhetsintegrering (mainstreaming).
Utskottet  har  vid  flera  tidigare
tillfällen uttalat sin övertygelse att
jämställdhetsintegrering   är    en
förutsättning för att man skall kunna
komma till rätta med de strukturella
problem som i dag hindrar måluppfyllelsen
på jämställdhetsområdet (se t.ex. bet.
2001/02:AU3).
Här   bör   också   nämnas   att
Regeringskansliet i  slutet  av  1997
tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att
se över frågor för metodutveckling i
jämställdhetsarbetet.    Arbetsgruppen
presenterade   i   december   2001
slutrapporten Ändrad ordning - strategisk
utveckling för jämställdhet (Ds 2001:64).
I rapporten lämnas slutsatser och förslag
till hur arbetsformerna kan stärkas i
Regeringskansliet  och  den  statliga
sektorn, där bl.a. en ny förordning för
jämställdhet  i den statliga  sektorn
föreslås. Vidare har, under våren 2002,
ett    projekt   startats   inom
Regeringskansliet som syftar till att
stärka    förutsättningarna    för
jämställdhetsintegrering. Målet är att ta
fram  en  strategi med förslag  till
förbättringar    av    styrningen,
utbildningsinsatser,   metoder   och
stödfunktioner. För närvarande övervägs
hur ett köns- och jämställdhetsperspektiv
mera strukturerat skall integreras  i
regeringens samlade politik och hur den
bör   redovisas  inom  ramen  för
budgetprocessen.
Det finns även anledning att framhålla
att jämställdhetsarbetet under senare år
varit  föremål  för  en  kontinuerlig
utveckling. I det arbetet har en fortsatt
utveckling av den feministiska analysen
och metoder för ökad samverkan mellan
olika politikområden sin givna plats.
Såväl framsteg som kvarstående problem på
jämställdhetsområdet har redovisats i ett
antal     propositioner     och
regeringsskrivelser, senast i skrivelse
1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför
2000-talet  respektive  i  proposition
1999/2000:143     Ändringar     i
jämställdhetslagen    m.m.    (bet.
1999/2000:AU6 och bet. 2000/01:AU3).
Utskottet noterar också att regeringen
i årets budgetproposition aviserar att
den  under  år 2003 återkommer  till
riksdagen med en skrivelse där det kommer
att lämnas en redovisning av de insatser
som gjorts under senare år för ökad
jämställdhet och en handlingsplan för det
fortsatta      arbetet      med
jämställdhetspolitiken.
Utskottet, som inte ser någon anledning
för riksdagen att föregripa detta arbete,
avstyrker motionerna A299 yrkandena 1 och
2 (v), A323 yrkande 7 (v) och A365
yrkande 2 (v).

4. Mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik

Utskottets förslag i korthet
I detta avsnitt behandlas en motion som
gäller   mål   för  politikområdet
Jämställdhetspolitik.      Motionen
avstyrks. Jämför reservation 6 (m).

Propositionen

För politikområdet Jämställdhetspolitik
är det övergripande målet att kvinnor och
män  skall  ha  samma  möjligheter,
rättigheter och skyldigheter inom livets
alla  områden.  Jämställdhet  är  ett
sektorsövergripande politikområde, vilket
innebär att jämställdhet även är ett mål
i  andra  politikområden.  Målet  för
politikområdet  är   oförändrat   i
förhållande till innevarande år.
Jämställdhetspolitikens mål innebär en
jämn fördelning mellan kvinnor och män av
makt och inflytande, samma möjligheter
till ekonomiskt oberoende, lika villkor
och  förutsättningar  i  fråga  om
företagande, arbete, arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet.  Det
innebär  också  lika  tillgång  till
utbildning  och  möjligheter   till
utveckling  av personliga  ambitioner,
intressen och talanger, delat ansvar för
hem  och  barn  samt  frihet  från
könsrelaterat våld.
Resultatet  av  jämställdhetspolitiken
mäts bl.a. genom att följa de ekonomiska
resursernas fördelning mellan kvinnor och
män samt kvinnors och mäns representation
i    kommittéer   och   statliga
lekmannastyrelser.
Jämställdhetspolitikens     resultat
framkommer även i övriga politikområdens
resultatredovisning.
I propositionen lämnas en redovisning
för  de  insatser som genomförts  på
politikområdet Jämställdhet  och  inom
andra politikområden.
Under rubriken Analys och slutsatser
konstaterar regeringen att målet om att
kvinnor  och  män  skall  ha  samma
möjligheter till ekonomiskt  oberoende
inte är uppnått. Kvinnor har generellt
sämre  villkor  än  män.  Regeringens
insatser  bör  fortsättningsvis  vara
inriktade på att skapa möjligheter för
kvinnor att arbeta heltid, att få män att
delta  i  det obetalda arbetet,  att
föräldraförsäkringen delas lika och att
bekämpa den könsuppdelade arbetsmarknaden
och  osakliga  löneskillnader  mellan
kvinnor och män.
För att ta de sista stegen mot en jämn
könsfördelning  i  statliga  styrelser
krävs,  enligt  regeringen,  fortsatt
uppmärksamhet vid tillsättning av nya
ledamöter.

Motionen

Moderaterna anser i kommittémotionen A364
(yrk.  25) att regeringens  mål  för
politikområdet Jämställdhetspolitik bör
avvisas  med hänvisning till partiets
politik som presenteras i motionerna A314
Arbetsmarknaden och A315 Jämställdhet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att den kritik
Moderaterna framför mot regeringens mål
utgår  från  en  politik  med  andra
utgångspunkter  än  den  politik  som
regeringen förespråkar och som utskottet
biträder. Med hänsyn till det anförda
anser utskottet att det inte finns skäl
att föreslå någon förändring av målet för
politikområdet.  Utskottet  avstyrker
därför motion A364 yrkande 25 (m).

5. Kompetenssparande och
kompetensutveckling

Utskottets förslag i korthet
I detta avsnitt behandlas motioner som
gäller    kompetenssparande    och
kompetensutveckling. Samtliga motioner
avstyrks. Jämför reservation 7 (m, fp,
kd, c).

Bakgrund

Efter   en  överenskommelse  mellan
regeringen,   Vänsterpartiet    och
Miljöpartiet     föreslogs     i
budgetpropositionen för år 2000 (prop.
1999/2000:1) att det skulle  avsättas
medel  för  att stimulera individuell
kompetensutveckling.  Enligt  förslaget
skulle det avsättas 1,35 miljarder kronor
för år 2000 och därefter 1,15 miljarder
kronor årligen. Efter utredningsarbete
och efter en lagrådsremiss som mötte
kritik valde regeringen att lägga fram
ett  förslag (prop. 2001/02:175)  som
innebar att riksdagen i ett första steg
endast skull ta ställning till grunderna
i  systemet. Riksdagen godkände detta
förslag  (bet.  2001/02:AU10,  rskr.
2001/02:322).  Regeringen  avser  att
återkomma   med  en  kompletterande
proposition  där  systemet  närmare
utvecklas och ett fullständigt lagförslag
presenteras.
En utgångspunkt för det av riksdagen
godkända  systemet  skall  vara  att
individen deltar med eget sparande på
kompetenssparkonto.          Den
kompetensutveckling som systemet skall
stimulera ges en vid definition. Den
enskilde individen ges möjlighet att med
vissa begränsningar göra skattemässigt
avdragsgilla    insättningar    på
kompetenssparkonton (maximalt 25 % av ett
prisbasbelopp per år). En stimulans för
arbetsgivare att göra inbetalningar på en
anställds  kompetenssparkonto  införs.
Räntan på kompetenssparkonton beskattas
som vanlig kapitalinkomst. Inledningsvis
förvaltas  kompetenssparkonton  av  en
statlig   myndighet.   Uttag   från
kompetenssparkonto beskattas som inkomst
av tjänst. Vid uttag i anslutning till
kompetensutveckling skall det ges  en
stimulans i form av en kompetenspremie
vars storlek bl.a. beror på längden på
kompetensutvecklingen. Premien skall ges
i form av en skattereduktion.

Motionerna

I  den  gemensamma  motionen  A297
presenterar  Moderaterna,  Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet ett
förslag om hur ett system för individuell
kompetensutveckling bör utformas.
Enligt partierna är det viktigt att
Sverige återfår sin forna ställning i
toppen av den s.k. välståndsligan. Dagens
situation  är  bekymmersam.  I  många
kommuner  är  en  tredjedel  av  den
arbetsföra   befolkningen   antingen
arbetslös,   föremål   för   någon
arbetsmarknadspolitisk  insats  eller
förtidspensionerad.
Arbetslivet  genomgår   en   snabb
förändring.    Globalisering    och
teknikintensifiering leder  till  ökad
rörlighet på arbetsmarknaden. Det blir
allt vanligare att en person har varit
anställd hos flera olika arbetsgivare och
att man växlar mellan utbildning och
arbete. Utbildningen är en färskvara, och
många gamla yrken är på tillbakagång
samtidigt som nya tillkommer.
Det är viktigt att man understöder det
livslånga lärandet och ökar människors
möjligheter  att  förkovra  sig  och
utvecklas. Utbildning och kompetens är
nyckelord för framtidens arbetsmarknad.
Därför skall ett system införas  för
sparande   till  kompetensutveckling.
Systemet skall vara individuellt  och
frivilligt.  Kompetenssparande  främjar
möjligheterna för individen att utbilda
sig vidare. När kompetensen stärks ökar
den enskildes trygghet på arbetsmarknaden
liksom benägenheten att pröva utmaningar
i arbetslivet. Ökade möjligheter till
kompetenssparande är därför en viktig
komponent i en strategi för långsiktig
tillväxt.
Kompetenssparande är inte bara positivt
ur ett individperspektiv. Sådant sparande
bidrar till kompetenshöjning och därmed
till att begränsa arbetslösheten. Landets
förmåga att stå emot ekonomiska kriser
förstärks (yrk. 1).
Systemet skall bygga på en möjlighet
för fysiska personer att med skattemässig
verkan göra insättningar på individuella
kompetenssparkonton. Det skall inte bara
gälla för anställda, utan det är också
viktigt att egenföretagare ges möjlighet
att kompetensspara.
Medlen  på  kompetenssparkontot  är
individens egna och skall kunna användas
till sådan kompetensutveckling som den
enskilde     själv     bestämmer.
Kompetensutveckling bör  ges  en  vid
definition. Om sparmedlen inte kommer
till användning för kompetensutveckling
bör de kunna användas för att förstärka
pensionen (yrk. 2).
Den  föreslagna  avdragsrätten  är
otillräcklig för att nå reformens syfte.
Avdragsrätten bör gälla för insättningar
upp till ett prisbasbelopp per år.
För låginkomsttagare bör det införas
någon form av extra skattekredit eller
bidrag.
Arbetsgivarnas medverkan är viktig för
att  stödja och utveckla individernas
kontinuerliga vidareutbildning. Det är
angeläget att få deras medverkan bl.a.
därför att kapitalet i systemet då kan
byggas upp i en snabbare takt. I syfte
att stimulera arbetsgivare att bidra till
den anställdes eget utbildningssparande
bör det införas en rätt till avdrag för
sociala avgifter vid avsättningar till
den anställdes kompetenssparkonto (yrk.
3).
Partierna avvisar förslaget att medlen
skall  förvaltas av en myndighet.  I
stället anser de att medlen bör förvaltas
av banker och andra finansiella institut.
Kostnaderna minskar eftersom det redan
finns en "infrastruktur". Det är viktigt
att kompetenssparandet blir attraktivt
genom att det råder stor valfrihet för
spararna vad gäller både olika typer av
sparande och sparinstitut.
Avkastningen skall inte beskattas som
kapitalinkomst.  I  stället   skall
avkastningen beskattas på samma sätt som
gäller   för   det   individuella
pensionssparandet.  Det  innebär  att
avkastningen bör beskattas med 15 % (yrk.
4).
De fyra partierna lägger dessutom i
egna parti- och kommittémotioner fram
förslag av motsvarande eller liknande
innehåll, Moderaterna i A314 (yrk. 13),
Folkpartiet i Ub338 (yrk. 10), A241 (yrk.
7) och A332 (yrk. 10), Kristdemokraterna
i A224 (yrk. 6), A318 (yrk. 5) och A320
(yrk. 16) samt Centerpartiet i A239 (yrk.
3).

I motion A233 anför Ann-Marie Fagerström
(s) att den offentliga sektorn, i stället
för att säga upp personal, bör satsa på
kompetensutveckling av personalen.

Anders Ygeman och Maria Hassan (båda s)
anför i motion A357 att det bör ges ett
större  ansvar  till  arbetsmarknadens
parter  för  kompetensutveckling  inom
arbetslivet.  Genom att parterna  får
ansvaret   för  fortbildningen   av
arbetstagarna skulle fler ta del av olika
utbildningsinsatser.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att de synpunkter
som framförs i bl.a. motion A297 av
Moderaterna,         Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet  i
allt  väsentligt  motsvarar  dem  som
utskottet behandlade i det ovan nämnda
ärendet 2001/02:AU10. Utskottet avstyrkte
de  synpunkter  som  framfördes  i
motionerna.  Utskottet  finner  inte
anledning  att nu inta  någon  annan
ståndpunkt och påminner om  att  ett
förslag till slutlig utformning av ett
system för individuellt kompetenssparande
för närvarande är under beredning  i
Regeringskansliet.   Utskottet   vill
emellertid understryka betydelsen av att
det skapas ekonomiska möjligheter för
enskilda  att  kompetensutveckla  sig.
Motionerna A224 yrkande 6 (kd), A239
yrkande 3 (c), A241 yrkande 7 (fp), A297
yrkandena 1-4 (m, fp, kd, c),  A314
yrkande 13 (m), A318 yrkande 5 (kd), A320
yrkande 16 (kd), A332 yrkande 10 (fp) och
Ub338 yrkande 10 (fp) avstyrks.
Med  anledning av de synpunkter som
framförs i motionerna A233 och A357 vill
utskottet inledningsvis helt och fullt
instämma i vad motionärerna anför om
värdet  av  ökad  kompetens  bland
arbetskraften,  en  ståndpunkt  som
utskottet intagit vid flera  tidigare
tillfällen, se t.ex. det ovan berörda
betänkandet 2001/02:AU10.
Vad gäller de synpunkter som framförs i
motion A233 kan utskottet instämma i att
kompetensutveckling  för   personalen
självfallet  är  att föredra  framför
uppsägning. Vad enskilda kommuner bör
eller måste göra för att tillgodose sitt
personalbehov eller för att anpassa sig
till  de  ekonomiska förutsättningarna
ankommer det dock inte på riksdagen att
uttala sig om. Utskottet kan nämna att
frågor om kompetensutveckling m.m.  i
samband  med uppsägningar  har  varit
föremål för översyn nyligen. Utredningen
om  omställningsavtal lade fram  sitt
betänkande  Omställningsavtal  -  Ett
aktivare stöd till uppsagda (SOU 2002:59)
i juni i år. Där för utredningen bl.a.
ett  resonemang om möjligheterna  att
införa s.k. omställningsavtal på hela
arbetsmarknaden. Eftersom hänsyn måste
tas   till  förutsättningarna  inom
respektive sektor förordar utredningen
emellertid  inte en enda  modell  av
omställningsavtal. När det gäller den
kommunala sektorn konstaterar utredningen
särskilt   att   intresset   för
omställningsavtal av nuvarande modell är
mindre, särskilt hos arbetsgivarparten.
Problemen,  framför  allt  inom  den
primärkommunala  sektorn,  är  stora
rekryteringsbehov och svårigheter  att
behålla arbetskraften i sysselsättning
fram till den ordinarie pensionsåldern.
Utredningen har därför visat på en modell
där ett traditionellt omställningsavtal
för rörlighet ut ur organisationen kan
kombineras  med stimulans för  intern
rörlighet  inom en kommun eller  ett
landsting. Utredningens förslag är för
närvarande   under   beredning   i
Regeringskansliet.
Med  anledning av de synpunkter som
framförs i motion A357 om det  låga
antalet män som deltar i den kommunala
vuxenutbildningen kan nämnas att det i
rapporten  Kompetensförsörjningen  på
arbetsmarknaden    -    Strategiska
utvecklingstendenser (Ds 2002:47)  som
utarbetats  inom  Näringsdepartementet,
framgår att drygt 800 000 personer under
perioden 1997-2002 getts möjlighet att
delta i kommunal vuxenutbildning inom
ramen för kunskapslyftsprojektet. Andelen
män är dock låg. Bland de nyregistrerade
under höstterminen 2002 utgjorde männen
bara 35 %. I rapporten pekas på att
riksdagen under våren 2001 beslutade om
mål och en nationell strategi för hur
vuxnas lärande skall förverkligas i ett
samhälle  som  präglas  av  livslångt
lärande. Basen i denna strategi skall
bl.a. bestå av uppsökande verksamhet och
vägledning. Fokus skall skiftas  från
undervisning i skollika former till ett
mer flexibelt stöd för individens lärande
där innehåll, tidpunkt och form anpassas.
Vuxenutbildningen  skall  stödja  ett
flexibelt och livslångt lärande utifrån
den  enskilda personens önskemål  och
förutsättningar.
Utskottet är inte berett att föreslå
några förändringar av finansiering eller
huvudmannaskap    avseende     de
utbildningsinsatser som motionärerna tar
upp. Utskottet vill emellertid framhålla
att  de fackliga organisationerna kan
bidra med värdefulla insatser bl.a. i
form av information till sina medlemmar
kring frågor om och betydelsen av det
livslånga lärandet.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motionerna A233 (s) och A357 (s).

6. Anslagsfrågor

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om fördelning av anslag  på
utgiftsområde 14 och det förslag om
ytterligare  medel på anslaget  till
Ombudsmannen  mot  diskriminering  på
grund av sexuell läggning (HomO) som
väckts i en motion av s, v och mp.
Övriga motionsyrkanden som rör anslagen
avstyrks.

Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  490 799  sparande
76 222
Utgifts-
2002 Anslag  561 461 1 prognos  572 460
2003 Försla  650 578
g
2004 Beräkn  586 462 2
at
1 Inklusive beslut om en minskning om 5
150 tkr till följd av förslag till
tilläggsbudget i samband med 2002 års
ekonomiska vårproposition.
2 Motsvarar 573 668 tkr i 2003 års
prisnivå.

Från anslaget finansieras kostnader för
personal,   lokaler   samt   övriga
förvaltningskostnader         vid
Arbetsmiljöverket. Anslaget omfattar även
kostnader  för  bl.a.  den  regionala
skyddsombudsverksamheten och tidningen Du
& Jobbet.

Regeringen     föreslår     att
Arbetsmiljöverkets  anslag  för  2003
tillförs ytterligare 30 miljoner kronor
för       den       regionala
skyddsombudsverksamheten och ytterligare
30 miljoner kronor för att förstärka
tillsynsverksamheten. För finansiering av
en  informationssatsning föreslås  att
anslaget tillförs ytterligare 20 miljoner
kronor. En förutsättning för satsningen
är  att  parterna medverkar  i  både
genomförande    och   finansiering.
Arbetsmiljöverket har tidigare disponerat
medel  på utgiftsområde 24 Näringsliv
under  anslaget  38:12  Bidrag  till
standardisering   och   FoU   inom
experimentell teknik m.m. för bidrag till
standardisering, forskning och utveckling
inom experimentell teknik m.m. Regeringen
föreslår att 2,5 miljoner kronor tillförs
Arbetsmiljöverkets  anslag  för  sådan
verksamhet. Vidare föreslår regeringen
att  anslaget minskas med 8 miljoner
kronor för att finansiera överflyttningen
av Belastningsskadecentrum (BSC) under
2003 (jfr. anslag 23:2 nedan).
Anslagsnivån har justerats i syfte att
begränsa statlig konsumtion.
I fråga om bemyndiganden har regeringen
på  tilläggsbudget  föreslagit  att
Arbetsmiljöverket  för  2002  får  en
bemyndiganderam  för  anslaget  23:1
Arbetsmiljöverket.  Den  medger  att
myndigheten   får   besluta   om
utbildningsinsatser   för   regionala
skyddsombud  som medför utgifter  för
budgetåret 2003. Regeringen föreslår att
bemyndiganderamen för 2003 för att ingå
ekonomiska förpliktelser för 2004 uppgår
till 18,55 miljoner kronor (prop. punkt
1).
Motionerna
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
650   - 28  - 100  - 130  - 70
578    330   000   000   000
Av motion A364 (yrk. 16) framgår att
Moderaterna anser att Arbetsmiljöverkets
uppdrag  är  omfattande  och  att
verksamheten    är   betydelsefull.
Moderaterna  föreslår  att  det  till
anslaget  anvisas drygt 622  miljoner
kronor, dvs. ca 28 miljoner kronor mindre
än enligt regeringens förslag.

Folkpartiet föreslår i motion Fi232 (yrk.
16 i denna del) och A332 (yrk. 20 i denna
del) ett sparbeting på anslaget med 100
miljoner kronor.

I motion A320 påpekar Kristdemokraterna
att myndigheten under senare år fått
ökade  anslag, vilka inte har kunnat
förbrukas. Med hänvisning till de ökade
anslagen    och    till    de
rationaliseringsvinster som bör  kunna
uppnås  efter  sammanslagningen  av
Arbetarskyddsstyrelsen        och
Yrkesinspektionen anser partiet att det
är möjligt att göra en besparing på 50
miljoner kronor utöver de 80 miljoner
kronor i engångssatsningar som regeringen
föreslår  och  som  partiet  avvisar.
Kristdemokraterna vill i stället införa
en     ny    och    samordnad
rehabiliteringsförsäkring.

Partiet menar att Arbetsmiljöverket bör
prioritera utbildning och  stöd  till
regionala  arbetsmiljöskyddsombud  som
arbetar  uppsökande  på  de  mindre
företagen.    Sammantaget    vill
Kristdemokraterna minska anslaget till
Arbetsmiljöverket med 130 miljoner kronor
(yrk. 30 och 32 i denna del).

Centerpartiet förordar i motion A329 i
denna del, en lägre medelsanvisning än
vad regeringen gör. Anslaget minskas med
70 miljoner kronor. Enligt partiet finns
ett anslagssparande under anslaget och
regeringens föreslagna ökning är därför
inte nödvändig.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser, vilket framgår av det
inledande avsnittet, att utvecklingen när
det gäller den arbetsrelaterade ohälsan
är  oroväckande. De växande problemen
medför ett stort mänskligt lidande för
den enskilde och betydande kostnader för
individen och samhället.
I  Arbetsmiljöverkets uppgifter ingår
bl.a.  att  utöva tillsyn  över  att
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen
efterlevs,  att utarbeta  och  sprida
information   för   att   förbättra
arbetsmiljön och att meddela föreskrifter
och allmänna råd på arbetsmiljöområdet.
Arbetsmiljöverkets   verksamhet   är
följaktligen av stor betydelse för att
förebygga  och  motverka  ohälsa  i
arbetslivet. Utskottet anser  att  de
satsningar som regeringen föreslår är
viktiga  resurstillskott  för   det
förebyggande arbetsmiljöarbetet och för
att åstadkomma en bra tillsynsverksamhet.
Frågan     om     en     ny
rehabiliteringsförsäkring  kommer  att
behandlas i socialförsäkringsutskottets
betänkande 2002/03:SfU1.
Utskottet finner regeringens  förslag
till medelsanvisning under anslaget väl
avvägt  och tillstyrker detta. Därmed
avstyrks motionerna A320 yrkandena 30 och
32 i denna del (kd), A329 i denna del
(c), A332 yrkande 20 i denna del (fp),
A364 yrkande 16 (m) och Fi232 yrkande 16
(fp) i denna del.
Utskottet biträder även förslaget  i
fråga om bemyndigande (prop. punkt 1). I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen
under utgiftsområdet.

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  340 090  sparande
-658
Utgifts-
2002 Anslag  319 235 1 prognos 313 972
2003 Försla  317 952
g
2004 Beräkn  302 899 2
at
1 Inklusive beslut om 9 150 tkr till
följd av förslag till tilläggsbudget i
samband med 2002 års ekonomiska
vårproposition.
2 Motsvarar 296 253 tkr i 2003 års
prisnivå.

Från     anslaget     finansieras
Arbetslivsinstitutets  kostnader  för
forsknings-  och utvecklingsverksamhet,
inklusive  samarbetsavtal med  externa
parter samt utbildningsverksamhet  och
annan kunskapsförmedling (bibliotek och
information).  Anslaget omfattar  även
kostnader för personal och lokaler samt
övriga   förvaltningskostnader   vid
Arbetslivsinstitutet.

I förra årets budgetproposition (prop.
2001/02:1)  redovisades  att  vissa
forskningsuppgifter skulle flyttas över
till olika lärosäten. Regeringen anser nu
att ytterligare överflyttningar bör ske,
dels av Belastningsskadecentrum (BSC) som
flyttas till Högskolan i Gävle, dels av
klimatforskningen, som förs över till
Lunds  universitet. Med anledning  av
överflyttningen av BSC minskas anslaget
23:2 Arbetslivsinstitutet med 23 283 000
kr, som tillförs anslaget 25:73 Forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid
vissa  högskolor m.m.  (felbenämnt  i
propositionen) under utgiftsområde 16.
Under  en  övergångsperiod  bör  BSC
tillföras medel. För 2003 förs 8 miljoner
kronor   från   anslaget    23:1
Arbetsmiljöverket till BSC (jfr. anslag
23:1). Med anledning av överflyttningen
av  klimatforskningen minskas anslaget
23:2 Arbetslivsinstitutet med 3 miljoner
kronor som tillförs anslaget 25:22 Lunds
universitet,    Forskning     och
forskarutbildning under utgiftsområde 16.
I  övrigt föreslås att anslaget 23:2
Arbetslivsinstitutet minskas med 500 000
kr för 2003 i samband med att regeringen
skärper   finansieringskravet   för
myndighetens avgiftsbelagda verksamhet.
Regeringen föreslår att anslaget 23:2
Arbetslivsinstitutet  tillförs  medel
enligt följande
-     15 miljoner kronor för satsning
på företagshälsovårdsutbildning
-
-     6,7 miljoner kronor för en
förstärkning av isocyanatforskningen
-
-     936 000 kr som ersättning för
premier    för   de    statliga
avtalsförsäkringarna.  Medlen,   som
tidigare finansierats över anslaget 25:76
Universitets och högskolors premier för
de  statliga avtalsförsäkringarna  på
utgiftsområde 16, avser forskning och
utveckling som sker vid lärosäten och som
finansieras av Arbetslivsinstitutet.
-
Anslagsnivån har justerats i syfte att
begränsa statlig konsumtion.
Regeringen anser att institutet  bör
fortsätta  att utveckla  metoder  där
forskningen  kan  utvecklas  i  nära
samarbete  med privata och offentliga
aktörer  och att arbetslivsforskningen
även i fortsättningen bör bedrivas i
aktiv samverkan med regionala och lokala
aktörer.
Den    ökade   tydligheten    i
Arbetslivsinstitutets prioriteringar för
verksamheten bör fortsätta. Samverkan med
andra  forskande  organisationer  och
praktiker bör fortsättningsvis ske inom
ramen för tidsbegränsade projekt.
Arbetslivsinstitutet har  under  2002
genomfört  en  utvärdering  av  de
samarbetsavtal för regional verksamhet
som löper ut under året. Regeringen slår
fast  att institutet fortlöpande  bör
utvärdera och pröva sin verksamhet med
syfte  att  åstadkomma  en  effektiv
resursanvändning och ökat nyttiggörande
av forskningsresultaten. Regeringen avser
att följa det arbetet.
För 2002 har Arbetslivsinstitutet en
bemyndiganderam för anslaget som medger
att myndigheten får besluta om bidrag och
uppdrag  som  medför  utgifter  för
budgetåren 2003-2005 inom en ram som,
tillsammans med tidigare fattade beslut,
får uppgå till högst 100 miljoner kronor
för åren 2002-2005, inklusive tidigare
åtaganden.  Regeringen  föreslår  att
bemyndiganderamen  uppgår  till  100
miljoner kronor även för 2003 (prop.
punkt 2).
Motionerna
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
317   - 15   - 75  - 50  - 317
952    504   000   000   000
Enligt  motion A364 (yrk. 17)  anser
Moderaterna  att  Arbetslivsinstitutets
uppdrag är omfattande och verksamheten
betydelsefull. Moderaterna föreslår att
drygt 302 miljoner kronor anvisas under
anslaget, dvs. ca 15,5 miljoner kronor
mindre än enligt regeringens förslag.

Folkpartiet föreslår i motionerna Fi232
(yrk. 16 i denna del) och A332 (yrk. 20 i
denna del) ett sparbeting på anslaget med
75 miljoner kronor.

Kristdemokraterna konstaterar i motion
A320 (yrk. 31 och 32 i denna del) att det
finns allvarliga brister i styrningen av
Arbetslivsinstitutet. Partiet anser att
regeringens översyn av institutet och
dess relationer till andra myndigheter
bör vara grundlig och förutsättningslös.
Mycket  talar  för  att  institutets
forskningsresurser   kommer    till
effektivare användning om de finansierar
forskning  inom  andra  institutioner,
exempelvis universitet. Kristdemokraterna
anser att stora delar av institutets
informations- och utbildningsverksamhet
bör   kunna   föras   över   till
Arbetsmiljöverket.   Institutet   bör
dessutom     kunna     genomföra
rationaliseringar av sin verksamhet. Den
arbetslivsinriktade forskningen som avser
arbetsorganisationsområdet      bör
prioriteras.  Kristdemokraterna   gör
bedömningen att anslaget bör kunna minska
med 50 miljoner kronor för år 2003 och
att verksamheten bör kunna avvecklas på
tre    års   sikt.   Institutets
forskningsresurser bör kunna överflyttas
till Arbetsmiljöverket och andra aktörer
inom området.

I motion A329 i denna del framhåller
Centerpartiet att det är viktigt att det
byggs upp livskraftiga forskningsmiljöer
runtom  i  landet.  Därför  bör  det
forskningsarbete som i dag utförs på
Arbetslivsinstitutet i stället ges som
ett uppdrag till ett lärosäte. Partiet
föreslår  en minskning av institutets
anslag med 317 miljoner kronor. Under
utgiftsområde 14 föreslås ett nytt anslag
med   benämningen   Forskningsuppdrag
arbetsmarknad; detta anslag tillförs 150
miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill understryka betydelsen av
att det finns en fungerande organisation
för forskning och utveckling som rör de
snabba och djupgående förändringarna som
pågår     inom     arbetslivet.
Arbetslivsinstitutet, vars uppgift är att
forska, utveckla, utbilda och förmedla
kunskap om och i arbetslivet, har en roll
i detta arbete.
I  arbetsmarknadsutskottets betänkande
2001/02:AU4   framhöll    utskottet
företagshälsovården som en betydelsefull
tillgång   i   det   förebyggande
arbetsmiljöarbetet och i samband  med
rehabilitering.  Det  förslag  om  en
ytterligare förstärkning av utbildningen
av  personal  inom företagshälsovården
välkomnas därför av utskottet. Vidare
stöder   utskottet  den  föreslagna
förstärkningen av isocyanatforskningen.
Utskottet  noterar  att  det   i
propositionen  redovisas  ett  flertal
åtgärder som har vidtagits  för  att
utveckla institutets verksamhet och för
att  uppnå  en  balanserad  budget.
Arbetslivsinstitutets organisation  har
setts över med syfte att åstadkomma en
vkad  fokusering  av resurserna,  ett
förtydligande    av    institutets
sektorsforskningsroll  samt  en  ökad
satsning   på   utbildning   och
kunskapsspridning.    Den     nya
organisationen, som var genomförd den 1
juli 2002, innebär en ökad inriktning mot
ett    programinriktat,   tematiskt
arbetssätt.  Som framgår ovan  kommer
regeringen att följa institutets arbete
med att fortlöpande utvärdera och pröva
verksamheten med syfte att åstadkomma en
effektiv resursanvändning. Utskottet ser
vidare positivt på det som regeringen
framför  i  propositionen  om  att
Arbetslivsinstitutet bör fortsätta den
påbörjade kraftsamlingen med inriktning
mot arbetsorganisationsområdet och att
bl.a.  frågan om arbetsorganisationens
betydelse för såväl hälsan i arbetslivet
som för förmågan till tillväxt behöver
belysas ytterligare. Utskottet har under
hand   erfarit   att   det   inom
Regeringskansliet pågår ett arbete för
att   utveckla  samarbetet   mellan
Arbetslivsinstitutet och en rad andra
myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket.
Utskottet finner mot denna  bakgrund
ingen anledning att i dagsläget föreslå
ytterligare förändringar.
Utskottet kan inte heller ställa sig
bakom det förslag om ett nytt anslag för
forskning som framförs i en motion av
Centerpartiet. Av propositionen framgår
att ett flertal forskningsprogram redan
flyttats över till lärosäten och att
regeringen avser att göra ytterligare
sådana förflyttningar.
Utskottet,  som biträder  regeringens
förslag till bemyndigande (prop. punkt 2)
och medelsanvisning, avstyrker motionerna
A320 yrkande 31 och 32 i denna del (kd),
A329 i denna del (c), A332 yrkande 20 i
denna del (fp), A364 yrkande 17 (m) och
Fi232 yrkande 16 i denna del (fp). I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen
under utgiftsområdet.

Anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m.

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  82 508  sparande
34 677
Utgifts-
2002 Anslag  46 000  prognos  46 000
2003 Försla  46 000
g
2004 Beräkn  46 000
at
Anslaget     administreras     av
Arbetslivsinstitutet och avser  bidrag
till arbetsmarknadens parter. Främst går
anslaget till arbetsmiljöutbildningar för
fackliga  förtroendemän och viss  EU-
bevakning.

I fråga om bemyndiganden har regeringen
på  tilläggsbudget  föreslagit  att
Arbetslivsinstitutet för 2002 får  en
bemyndiganderam för anslaget. Den medger
att myndigheten får besluta om bidrag och
uppdrag  som  medför  utgifter  för
budgetåret 2003.
Regeringen föreslår att bemyndiganderamen
för att ingå ekonomiska förpliktelser för
2004 uppgår till 34,2 miljoner kronor
under år 2003 (prop. punkt 3).
Motionerna
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
46 000 - 23   - 36  - 23
000   000   000
Moderaterna anser i motion A364 (yrk. 18)
att anslaget bör reduceras successivt och
föreslår att 23 miljoner kronor anvisas
till anslaget.

Folkpartiet föreslår i motionerna Fi232
(yrk. 16 i denna del) och i A332 (yrk. 20
i denna del) ett sparbeting på anslaget
med 36 miljoner kronor.

I motion A320 anser Kristdemokraterna att
det är tveksamt att statliga bidrag skall
utgå i all evighet till utbildning av
övriga fackliga förtroendevalda eftersom
stödet till de regionala skyddsombuden
har  överförts till Arbetsmiljöverkets
anslag. Enligt partiet bör de fackliga
organisationerna själva eller i samarbete
med arbetsgivarna kunna finansiera sådan
utbildning. Kristdemokraterna  föreslår
att anslaget halveras för 2003 och att
det därefter helt tas bort (yrk. 32 i
denna del).

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottet finns det inte skäl att
nu göra någon förändring av de bidrag som
lämnas  inom ramen för detta anslag.
Utskottet,  som  ställer  sig  bakom
regeringens  förslag till bemyndigande
(prop.  punkt 3) och medelsanvisning,
avstyrker motionerna A320 yrkande 32 i
denna del (kd), A332 yrkande 20 i denna
del (fp), A364 yrkande 18 (m) och Fi232
yrkande 16 i denna del (fp). I slutet av
detta avsnitt finns en sammanställning av
utskottets ställningstagande i fråga om
anslagen på utgiftsområdet.

Anslaget 23:4 Arbetsdomstolen

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  19 655  sparande
924
Utgifts-
2002 Anslag  19 032  prognos  19 917
2003 Försla  19 971
g
2004 Beräkn  20 409 1
at
1 Motsvarar 19 971 tkr i 2003 års
prisnivå.

Från anslaget finansieras kostnader för
personal,   lokaler   samt   övriga
förvaltningskostnader         vid
Arbetsdomstolen.

Regeringen föreslår att  8  000  kr
överförs   från   anslaget   23:4
Arbetsdomstolen  till  anslaget  28:21
Riksarkivet  och  landsarkiven  under
utgiftsområde  17  för  arkivkostnader
avseende material som levererats från
Arbetsdomstolen till Riksarkivet  från
2003.
Motionen
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
19 971 - 19
971
Moderaterna förklarar i motion A364 (yrk.
19) att de är principiella motståndare
till     specialdomstolar     och
partssammansatta domstolar. Som en följd
av detta ställningstagande föreslås att
Arbetsdomstolen läggs ned och att dess
uppgifter överförs till det  allmänna
domstolsväsendet. Moderaterna anser att
anslaget skall utgå.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  vid flera  tillfällen
behandlat  liknande  förslag   från
Moderaterna.  Utskottet  anser  liksom
tidigare att det inte är aktuellt att
lägga ned Arbetsdomstolen. Moderaternas
förslag i motion A364 yrkande 19 (m) att
anslaget  bör  utgå avstyrks  därför.
Utskottet biträder regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget. I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.

Anslaget 23:5 Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar

Propositionen och utskottets
ställningstagande

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall    41  sparande
19
Utgifts-
2002 Anslag    59  prognos    40
2003 Försla    61
g
2004 Beräkn    62 1
at
1 Motsvarar 61 tkr i 2003 års prisnivå.

Anslaget avser kostnader för nämndens
verksamhet, som huvudsakligen består av
arvodes- och ersättningskostnader.

Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget. I slutet av detta avsnitt finns
en  sammanställning  av  utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.


Anslaget 23:6 Internationella
arbetsorganisationen (ILO)

Propositionen och utskottets
ställningstagande

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  23 817  sparande
-170
Utgifts-
2002 Anslag  22 195  prognos  21 874
2003 Försla  26 681
g
2004 Beräkn  26 543 1
at
1 Motsvarar 26 681 tkr i 2003 års
valutanivåer.

Från anslaget finansieras huvudsakligen
kostnader för Sveriges medlemsavgift till
Internationella   arbetsorganisationen
(ILO). En del av anslaget avser kostnader
för deltagande i ILO:s verksamhet och för
ILO-kommittén.

Utskottet biträder regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget. I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.

Anslaget 23:7 Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO)

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall   4 096  sparand
e      145
Utgifts-
2002 Anslag   4 894 1 prognos  4 950
2003 Försla   4 493
g
2004 Beräkn   4 593 2
at
1 Inklusive beslut om 500 tkr till följd
av förslag till tilläggsbudget i samband
med den ekonomiska vårpropositionen 2002.
2 Motsvarar 4 493 tkr i 2003 års
prisnivå.

Från anslaget finansieras kostnader för
personal,   lokaler   och   andra
förvaltningskostnader för HomO.

Motionerna
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
4 493  - 4
493
Flerpartimotion s, v, mp
+ 2
000
I  flerpartimotionen Fi230  (yrk.  4)
framhåller      Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet att HomO
fått ökade uppgifter och permanent högre
kostnader för sin verksamhet. Dessutom
vill motionärerna möjliggöra att HomO får
myndighetsansvaret för homofobi. Anslaget
föreslås öka med 2 miljoner kronor 2003 i
förhållande  till propositionen.  Till
följd  av  förslaget om ökat  anslag
föreslås  också  en utökad  ram  för
utgiftsområde 14 med motsvarande belopp.
Detta yrkande bereds i finansutskottet.

I motion A364 föreslår Moderaterna att de
fyra ombudsmännen Handikappombudsmannen
(HO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO),
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av  sexuell  läggning  (HomO)  och
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(DO) slås samman och att anslaget för
HomO  därmed bör utgå (yrk. 20).  I
motionen  föreslås  att  det  under
utgiftsområde 14 i stället inrättas en ny
myndighet och att det skapas ett anslag
23: (Ny) Ombudsmannen mot diskriminering,
som tillförs drygt 53 miljoner kronor,
ett  yrkande  som  hänvisats  till
konstitutionsutskottet.

Utskottets ställningstagande

Förslaget i Moderaternas motion om ett
nytt  anslag  till  en  sammanslagen
ombudsmannaverksamhet   kommer   att
behandlas  i  konstitutionsutskottets
betänkande          2002/03:KU1.
Konstitutionsutskottet  har  tidigare
behandlat liknande synpunkter och  då
hänvisat  till  den  utredning  (dir.
2002:11) som regeringen tillsatt för att
bl.a.  överväga  en samordning  eller
sammanslagning av HO, JämO, HomO och DO.
Kommittén skall redovisa uppdraget senast
den 1 december 2004. Med hänvisning till
att  frågan om en sammanslagning  av
ombudsmännen är under utredning anser
utskottet att motion A364 yrkande 20 (m)
bör avslås.
Utskottet har i sitt yttrande  till
finansutskottet (2002/03:AU1y) tillstyrkt
det förslag om en ökning av ramen för
utgiftsområde 14 som läggs fram i motion
Fi230. Utskottet tillstyrker följaktligen
även förslaget om ökat anslag för HomO,
vilket innebär att motion Fi230 yrkande 4
(s, v, mp) bör bifallas av riksdagen. I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.


Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  46 753  sparande
4 799
Utgifts-
2002 Anslag  46 074  prognos  47 407
2003 Försla  46 891
g
2004 Beräkn  47 974 1
at
1 Motsvarar 46 891 tkr i 2003 års
prisnivå.

Från     anslaget     finansieras
Medlingsinstitutets   kostnader   för
personal,  lokaler, lönestatistik  och
andra förvaltningskostnader.

Motionerna
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
46 891 - 23       - 3
446       000
Moderaterna förordar i motion A364 (yrk.
21)  att  Medlingsinstitutets  uppdrag
begränsas, varför anslaget kan minskas
med ca 23,5 miljoner kronor.

I motion A320 (yrk. 32 i denna del) anser
Kristdemokraterna att det bör övervägas
om   inte  Medlingsinstitutet   kan
samverka/samlokalisera med någon annan
myndighet,  exempelvis Kammarkollegiet,
för att åstadkomma en minskning av bl.a.
de administrativa kostnaderna. Partiet
föreslår att Medlingsinstitutets anslag
minskas med 3 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet,  som  biträder  regeringens
förslag  till medelsanvisning, avvisar
besparingsförslagen  som  framförs  i
ovanstående motioner. Utskottet avstyrker
därför motionerna A320 yrkande 32 i denna
del (kd) och A364 yrkande 21 (m). I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.


Anslaget 24:1 Jämställdhetsombudsmannen

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
200 Utfall   18 621  sparand
1            e     1 075
Utgifts-
200 Anslag   20 886  prognos
2                 20 757
200 Försla   21 294
3  g
200 Beräkn   21 766 1
4  at
1 Motsvarar 21 294 tkr i 2003 års
prisnivå.

Från anslaget betalas kostnader för JämO
med kansli och för Jämställdhetsnämnden.
De  huvudsakliga  faktorer  som  styr
utgifterna  på  området  är  antalet
anmälningar   om   könsdiskriminering
respektive  arbetsgivares   bristande
förmåga   att   leva   upp   till
jämställdhetslagens  krav  på  aktiva
åtgärder. Vidare styrs utgifterna  av
JämO:s insatser för att följa upp lagens
krav på aktiva åtgärder och för att
fullgöra  det  informationsansvar  som
åläggs myndigheten.

Motionen
Tusental kronor
Regerin  Oppositionens  förslag   i
gens   förhållande  till regeringens
förslag förslag
m    fp   kd    c
21 294 - 21
294
I motionen A364 föreslår Moderaterna att
de      fyra      ombudsmännen
Handikappombudsmannen        (HO),
Jämställdhetsombudsmannen     (JämO),
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av  sexuell  läggning  (HomO)  och
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(DO) slås samman till en myndighet och
att anslaget för JämO därmed bör utgå
(yrk. 22). I motionen föreslås att det
under utgiftsområde 14 i stället inrättas
en ny myndighet och att det skapas ett
nytt anslag 23: (Ny) Ombudsmannen mot
diskriminering, som tillförs drygt 53
miljoner  kronor,  ett  yrkande  som
hänvisats till konstitutionsutskottet.

Utskottets ställningstagande

Som utskottet har konstaterat ovan vid
behandlingen  av anslag  23:7  kommer
förslaget i Moderaternas motion om ett
nytt  anslag  till  en  sammanslagen
ombudsmannaverksamhet att behandlas  i
konstitutionsutskottets    betänkande
2002/03:KU1. Konstitutionsutskottet har
tidigare behandlat liknande synpunkter
och då hänvisat till den utredning (dir.
2002:11) som regeringen tillsatt för att
bl.a.  överväga  en samordning  eller
sammanslagning av HO, JämO, HomO och DO.
Kommittén skall redovisa uppdraget senast
den 1 december 2004. Med hänvisning till
att  frågan om en sammanslagning  av
ombudsmännen är under utredning anser
utskottet att motion A364 yrkande 22 (m)
bör avslås.
Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens     förslag     till
medelstilldelning.

I slutet av detta avsnitt finns en
sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.

Anslaget 24:2 Särskilda
jämställdhetsåtgärder

Propositionen och utskottets
ställningstagande

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Anslags-
2001 Utfall  20 179  sparand
e    13 055
Utgifts-
2002 Anslag  12 206  prognos 19 247
2003 Försla  13 706
g
2004 Beräkn  13 706
at
Från  anslaget betalas kostnader  för
jämställdhetsåtgärder som syftar till att
främja jämställdhet mellan kvinnor och
män. Anslaget skall användas för att
stödja verksamheter och organisationer
med  detta syfte. Anslaget kan  även
användas för att pröva nya metoder inom
jämställdhetsarbetet.

Utskottet biträder regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget. I
slutet  av  detta avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.


Sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen
m.m. på utgiftsområde 14 Arbetsliv

Av   nedanstående  tabell   framgår
regeringens  och  oppositionspartiernas
förslag och fördelning av anslag  på
utgiftsområde 14, liksom det förslag som
lagts fram i trepartimotionen (s, v, mp).
Tusental kronor
Anslag  Reger s,  m  fp  kd  c
ingen v,
mp
23: Arbetsm  650    -28  -  - -70
1  iljöver  578    330 100 130 000
ket            000 000
23: Arbetsl  317    -15 -75 -50  -
2  ivsinst  952    504 000 000 317
itutet               000
23: Särskil   46    -23 -36 -23
3  da     000    000 000 000
utbildn
ingsins
atser
m.m.
23: Arbetsd   19    -19
4  omstole  971    971
n
23: Statens   61
5  nämnd
för
arbetst
agares
uppfinn
ingar
23: Interna   26
6  tionell  681
a
arbetso
rganisa
tionen
(ILO)
23: Ombudsm 4 493  +2  -4
7  annen      000 493
mot
diskrim
inering
på
grund
av
sexuell
läggnin
g
(HomO)
23: Medling   46    -23    -3
8  sinstit  891    446    000
utet
23: Ombudsm       +53
91 annen        388
mot
diskrim
inering
23: Forskni              +15
102 ngsuppd              0
rag                000
arbetsm
arknad
24: Jämstäl   21    -21
1  ldhetso  294    294
mbudsma
nnen
24: Särskil   13
2  da     706
jämstäl
ldhetså
tgärder
Summa    1 147  +2 -82  -  -  -
627 000 650 211 206 237
000 000 000
1 Av Moderaterna föreslaget nytt anslag.
Frågan  om ett nytt anslag  för  en
sammanslagen    ombudsmannaverksamhet
behandlas  i  konstitutionsutskottets
betänkande 2002/03:KU1.
2  Av  Centerpartiet föreslaget nytt
anslag.
Av avsnitt 6 framgår att utskottet har
anslutit sig till förslaget om  ökat
anslag för HomO i motion Fi230 yrkande 4
(s,  v, mp). I övrigt ansluter  sig
utskottet till regeringens förslag om
fördelning på anslag av utgifterna på
utgiftsområde 14. Detta  innebär  att
propositionen (punkt 4) tillstyrks med
den ändring som föranleds av motion Fi230
yrkande 4 samtidigt som motionerna A320
yrkandena 30, 31 och 32 i denna del (kd),
A329 (c), A332 yrkande 20 (fp), A364
yrkandena 15-22 (m) och Fi232 yrkande 16
i denna del (fp) avstyrks.

Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Allmänt om arbetslivspolitiken
(punkt 1) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  1.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:Sf291 yrkandena 18, 20 och 21
samt  avslår  motionerna 2002/03:A217,
2002/03:A239  yrkandena  16  och  17,
2002/03:A267, 2002/03:A274, 2002/03:A313
yrkande 3, 2002/03:A318 yrkandena 3, 6, 7
och  9,  2002/03:A326,  2002/03:A338
yrkandena    1-3,    2002/03:A343,
2002/03:A344, 2002/03:A367 yrkandena 5
och 6 samt 2002/03:Sf335 yrkande 2.

Ställningstagande

Till skillnad från regeringen tror vi
inte att det går att peka ut en orsak
till sjukfrånvaron, utan troligtvis finns
det flera faktorer som ofta sammanfaller.
Regeringens  förslag  för  att  lösa
ohälsoproblematiken riktar tydligt in sig
mot arbetsgivarna och arbetsplatsernas
miljö. Men hur kommer det sig att så
många svenskar mår dåligt när vi satsar
miljoner och åter miljoner kronor på att
skydda oss från dåliga arbetsmiljöer?
Undersökningar  visar att  majoriteten
sjukskriver sig av andra orsaker  än
sådana som rör arbetsplatsen. "För två
tredjedelar är det inte jobbet som är den
främsta stressfaktorn utan det som kan
beskrivas   som  ''''''''skarven''''''''   mellan
arbetslivet och det privata livet. Det
märks särskilt väl när det gäller den
dagliga  stressen, där morgnarna  och
kvällarna är en kritisk faktor. Även
brist på pengar, liksom semestrar och
helger är stressfaktorer för så många som
var fjärde."4
Lika  konstruktiv och nödvändig  som
sjukskrivning kan vara i samband med
behandling  och nedsatt arbetsförmåga,
lika  fel  och  kontraproduktiv  kan
sjukskrivning vara om den ses som en
generell  lösning  på  livets  övriga
problem. Sjukskrivning skall vara en del
av en behandling och grundas på att
arbetsförmågan är nedsatt. Vi vill hävda
att dagens nivå på sjukfrånvaro måste ses
som  en  mycket  bred  samhällsfråga.
Sjukskrivningarna är både ett uttryck för
människors faktiska sjukdom  och  ett
symptom på problem i samhället i övrigt,
problem som gör att vardagslivet blir
svårt att orka med, som ger uppgivenhet
och resignation.
Enbart  arbetsmiljö  eller  dåliga
arbetsgivare förklarar alltså inte varför
så många människor känner att de inte kan
arbeta.  I stället måste en bredare
samhällsanalys  göras  som  inbegriper
människors   arbetsförhållanden   och
ekonomiska situation.

Offentliga sektorn som arbetsgivare

Den  svenska  arbetsmarknaden  är  i
betydligt högre grad än i många andra
länder könssegregerad. Det är i offentlig
verksamhet som många kvinnor arbetar. Som
framgått ovan i avsnitt 1 under rubriken
Bakgrund är särskilt kvinnor drabbade av
sämre  arbetsmiljö och  arbetsvillkor.
Detta  gäller  speciellt  vård-  och
omsorgssektorerna.  Vi  tror  att  en
förklaring till detta är  att  många
kvinnor  är hänvisade till  en  enda
arbetsgivare. Det innebär inte sällan
sämre löneutveckling, mindre inflytande
och högre krav på anpassning. Vi är
övertygade om att de offentliga monopolen
måste  brytas.  Om fler  arbetsgivare
konkurrerar om personalen kan  bättre
löner åstadkommas för de många kvinnor i
yrken med lång utbildning som i dag är
underbetalda i framför allt vård- och
omsorgssektorn. Det skulle också öppna
fler karriärvägar och ge möjligheter att
arbeta i arbetsorganisationer som bättre
tar till vara sina anställdas intressen.
Det har visat sig att verksamheter som
utåt sett är "demokratiskt styrda" i
själva verket är hierarkiskt uppbyggda
och utan möjligheter för den enskilde
arbetstagaren   till    inflytande.
Undersökningar  visar  att  många  av
Kommunalarbetareförbundets medlemmar är
positiva till privata alternativ inom
vård och omsorg.
Regeringen borde därför vidta åtgärder
för att bryta de offentliga monopolen.
Det   skulle  åstadkomma  en  mer
differentierad och mindre könssegregerad
arbetsmarknad och medföra ett  större
inflytande över de egna arbetsvillkoren
för den enskilde individen.

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden måste bli mer rörlig och
öppen, en arbetsmarknad som alltid är
tillgänglig för alla. Den geografiska
rörligheten behöver öka, men framförallt
den sociala. Den stora arbetskraftsreserv
av sjukskrivna och arbetslösa människor
som finns i Sverige måste mobiliseras och
tas till vara, både för den enskildes och
för samhällets skull.
Detta handlar först och främst om att
skapa ett samhällsklimat som uppmuntrar
arbete och kunskap. Det skall alltid löna
sig att arbeta och driva företag. Skatten
på arbete och kunskap behöver sänkas för
alla. Utbildning måste prioriteras i alla
led från grundskolan till kontinuerlig
vidareutbildning.
Alla som kan och vill arbeta behövs på
arbetsmarknaden. Alla skall ges rimliga
möjligheter  att kunna  försörja  sig
själva, i stället för att fastna  i
bidragsberoende. Alla människor kan ta
ansvar  och  vill känna  delaktighet.
Nuvarande system hindrar dem att ta detta
ansvar.  Det  är bra  för  alla  om
rörligheten på arbetsmarknaden ökar.
Dagens lagstiftning motverkar att man
byter arbetsgivare. I stället premieras
de som stannar på sitt gamla jobb år
efter  år.  Ett  sätt  att  motverka
inlåsningar i arbeten som enskilda inte
trivs med och som därför kan leda till
ohälsa, är att genomföra ändringar i
arbetsrätten. Om t.ex. dagens stelbenta
turordningsregler  avskaffades  skulle
företagen våga anställa fler och fler
personer skulle våga byta arbete oftare.
Nuvarande system medför i stället att
många sjukskrivna människor som återgår
till sitt gamla jobb snabbt riskerar att
bli sjukskrivna igen. Det är ingen slump
att   fler  är  sjukskrivna   där
arbetsmarknaden fungerar som allra sämst.
Så får det inte fortsätta att vara.
Regering och riksdag måste därför skicka
tydliga signaler om att arbetsmarknaden
måste öppnas.
Vad vi nu har anfört bör ges regeringen
till känna. Vi tillstyrker därmed motion
Sf291 yrkandena 18, 20 och 21 (m) samt
avstyrker motionerna A217 (kd),  A239
yrkandena 16 och 17 (c), A267 (s), A274
(s), A313 yrkande 3 (s), A318 yrkandena
3, 6, 7 och 9 (kd), A326 (s), A338
yrkandena 1-3 (mp), A343 (s), A344 (s)
och A367 yrkandena 5 och 6 (s) samt Sf335
yrkande 2 (kd).

2.Allmänt om arbetslivspolitiken
(punkt 1) (kd)

av Stefan Attefall (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  2.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2002/03:A217, 2002/03:A318 yrkandena 3,
6, 7 och 9 samt 2002/03:Sf335 yrkande 2
och  avslår  motionerna  2002/03:A239
yrkandena  16  och 17,  2002/03:A267,
2002/03:A274, 2002/03:A313 yrkande  3,
2002/03:A326, 2002/03:A338 yrkandena 1-3,
2002/03:A343, 2002/03:A344, 2002/03:A367
yrkandena 5 och 6 samt 2002/03:Sf291
yrkandena 18, 20 och 21.

Ställningstagande

Det är viktigt att diskussionen om den
ökade ohälsan utgår från människan i ett
helhetsperspektiv. För  att  människor
skall  må bra måste samhället formas
utifrån  begrepp  som  gemenskap  och
solidaritet. Den ökande ohälsan kan inte
enbart anses bero på hur arbetslivet
eller arbetsmarknaden fungerar. Snarare
är det fråga om att människor måste få
balans i tillvaron mellan arbete och hem-
och familjeliv.
Den  snabba  teknikutvecklingen  och
förändringar av marknader har medfört ett
högre  livstempo för många. En  ökad
internationalisering och en  hårdnande
konkurrens ställer högre krav på företag,
organisationer,   egenanställda   och
arbetstagare  att vara  flexibla.  De
börsnoterade bolagen har aktieägare som
kräver avkastning på sina satsade pengar.
Gränserna mellan arbetstid och fritid
luckras upp alltmer. Många tar med sig
arbetet hem och upplever att krav ställs
på ständig tillgänglighet för arbetet.
Utvecklingen har lett till stress och
olika sjukdomar.
Samhället måste ta en del av ansvaret
för  att  hejda utvecklingen,  liksom
arbetsgivarna och de enskilda individer
som riskerar att drabbas.
Samhällets  ansvar  och  politikernas
uppgift är att ge goda förutsättningar
för ett sunt företagande och ett friskt
arbetsliv såväl i offentlig som privat
sektor.  Goda  möjligheter  för  ökad
rörlighet i arbetslivet, kombinerat med
trygghet, bör eftersträvas.
Också den enskilde individen har att ta
ansvar för sin hälsa och för att han
eller hon har en bra balans mellan arbete
och  fritid. Den enskilde måste våga
framföra klagomål på arbetsplatsen, komma
med förslag till förbättringar och se
till att han eller hon har en  bra
arbetsbeskrivning. Den enskilde  måste
också själv ta ansvar för att ta tid för
sammanhängande återhämtning och vila.
Arbetsgivaren, å sin sida, måste sträva
efter att arbetet organiseras så att
människor inte slits ut och se till att
det ställs rimliga krav på de anställda.
Varje arbetstagare måste ges en tydlig
arbetsbeskrivning.  Arbetsgivarna  bör
också sträva efter att införa flexibel
förläggning  av  arbetstid  utifrån
verksamhetens behov och de anställdas
önskemål, att informera om rutiner när
det gäller framförandet av klagomål, att
uppmuntra och bevilja tjänstledighet för
vård av barn, både för mammor och pappor,
att göra anställda delaktiga och att ta
vara på deras idéer för att utveckla
verksamheten.  Utvecklingssamtal  och
kompetensutveckling är  andra  viktiga
faktorer  för  att  öka  trivseln  i
arbetslivet.
Ett  sätt  att  få  överblick  över
ohälsoproblematiken och för att kunna
föreslå  nödvändiga åtgärder  är  att
inrätta en delegation för stress och
utbrändhet. I delegationen bör forskare
och praktiker ingå. Genom att sammanföra
deras olika erfarenheter bör bl.a. goda
exempel på hur ohälsan skall motverkas
kunna tas fram.

Ohälsan i offentlig sektor

Kristdemokraterna ser allvarligt på det
stora  antalet sjukskrivna  inom  den
offentliga sektorn, liksom att diagnosen
utbrändhet är vanligast där, och  på
svårigheten att rekrytera personal inom
denna sektor.
Den  offentliga  sektorns  särskilda
problem  måste  uppmärksammas.   Om
personalen har goda arbetsvillkor och
känner delaktighet i verksamheten blir
personalrekrytering ett mindre problem.
Tillväxt och lönsamhet kan baseras på
personalens    välbefinnande    och
medinflytande. Frågor om de anställdas
delaktighet och inflytande samt deras
kompetensutveckling måste ventileras. Det
är  viktigt  att  Sveriges  största
arbetsgivare tar sitt ansvar på allvar.
Erbjudande  om  trygga  arbeten,  med
möjlighet     till     flexibel
arbetstidsförläggning och rik möjlighet
till  kompetensutveckling,  är  några
viktiga   faktorer  för  framtidens
personalpolitik  inom  den  offentliga
sektorn. Detta är angeläget inte minst
från  jämställdhetssynpunkt,  eftersom
många yrkesgrupper inom offentlig sektor
domineras av kvinnor.
Partiet är också övertygat  om  att
hälsan  och  arbetsförhållandena  kan
förbättras inom vården genom att fler
aktörer och karriärvägar tillkommer inom
vårdsektorn. Med fler aktörer  skulle
möjligheterna   för   både   bättre
arbetsförhållanden och löner öka, vilket
i sin tur underlättar för personalen att
hålla  ohälsan  borta  samtidigt  som
kvaliteten på vården skulle öka.

Barnvänligt arbetsliv

En förutsättning för att både kvinnor och
män  skall  kunna utvecklas  i  sina
yrkesroller och samtidigt kunna fungera i
den  viktiga  föräldrarollen  är  att
arbetslivet blir mer barnvänligt. Att
vårda och fostra barn bör ses som en
kompetenshöjande uppgift.
Om  föräldrar  ges  möjlighet  till
flexibel  förläggning  av  arbetstiden
skulle de kunna minska barnens dagliga
vistelsetid   i  barnomsorg   eller
skolbarnsomsorg.     Att     öka
förutsättningarna för distansarbete kan
vara  ett  sätt  att underlätta  för
föräldrar att kombinera familjeliv med
arbetsliv. Kristdemokraterna ser också
positivt på s.k. job-sharing, där två
parter med likartad kompetens delar på
ett jobb för att klara t.ex. barnomsorg
på ett familjenära sätt. Att förlägga
arbetstiden så att det går att förena
arbete med familjeliv är en angelägenhet
för framtidsinriktade arbetsgivare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket måste arbeta på ett
aktivt sätt med såväl fysisk som psykisk
ohälsa.  Arbetet  med  arbetsrelaterad
stress bör ske med ett sådant brett
perspektiv som vi anfört  ovan.  Det
förebyggande arbetets betydelse kan inte
överskattas. Det är varje arbetsgivares
skyldighet att genomföra "systematiskt
arbetsmiljöarbete" på varje arbetsplats.
Hela  personalen skall  involveras  i
arbetet. Det ger en ökad medvetenhet om
hur  ett hälsofrämjande arbetsliv kan
skapas så att människor trivs och mår
bra.
På arbetsmiljöområdet finns det en rad
bestämmelser som i sig kan vara positiva
men som på olika sätt skapar problem för
många småföretag. Reglerna är i vissa
fall  svåra att förstå och tillämpa.
Arbetsmiljöverket bör därför fungera som
rådgivare    i   arbetsmiljöfrågor.
Kristdemokraterna menar att verket även i
övrigt bör fungera som en uppsökande
samarbetspartner  för  de  företag,
organisationer    och    offentliga
förvaltningar som vill ha råd och stöd i
arbetet med fysisk och psykisk ohälsa. En
annan viktig uppgift för verket är att se
till    att   det   systematiska
arbetsmiljöarbetet blir  ett  verksamt
instrument på arbetsplatserna.
Vad  jag  nu  har anfört  bör  ges
regeringen till känna. Jag tillstyrker
därmed motionerna A217, A318 yrkandena 3,
6, 7 och 9 samt Sf335 yrkande 2 och
avstyrker motionerna A239 yrkandena 16
och 17 (c), A267 (s), A274 (s), A313
yrkande 3 (s), A326 (s), A338 yrkandena
1-3  (mp), A343 (s), A344 (s), A367
yrkandena  5 och 6 (s)  samt  Sf291
yrkandena 18, 20 och 21 (m).

3.Allmänt om arbetslivspolitiken
(punkt 1) (c)

av Margareta Andersson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  3.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A239 yrkandena 16 och 17 samt
avslår   motionerna   2002/03:A217,
2002/03:A267, 2002/03:A274, 2002/03:A313
yrkande 3, 2002/03:A318 yrkandena 3, 6, 7
och  9,  2002/03:A326,  2002/03:A338
yrkandena    1-3,    2002/03:A343,
2002/03:A344, 2002/03:A367 yrkandena 5
och 6, 2002/03:Sf291 yrkandena 18, 20 och
21 samt 2002/03:Sf335 yrkande 2.

Ställningstagande

Att ha ett arbete är viktigt inte bara
för att ha en inkomst. Det är minst lika
viktigt för människors självkänsla och
självförtroende. Oavsett om man arbetar i
privat, offentlig eller kooperativ regi
är arbetet en stor del av människors liv.
Arbetet skall kännas meningsfullt för den
enskilde och det skall utföras i en bra
arbetsmiljö. Den kraftiga ökningen av
antalet     sjukskrivna     och
förtidspensionerade under de senaste åren
visar dock att arbetslivet inte lyckas
att svara upp mot dessa anspråk. Förutom
det lidande som ohälsan innebär för den
enskilde utgör den också ett av de stora
hoten    mot    den    framtida
välståndsutvecklingen. Att få bukt med
den kraftiga ökningen av ohälsan  är
centralt för den ekonomiska tillväxten.
För dem som redan är sjukskrivna är det
viktigt att snabbt få rehabilitering -
man blir inte friskare av att behöva
vänta på att få vård. Lika viktigt är
emellertid  att förebygga att  ohälsa
uppstår i arbetslivet. Många av de skador
som kan härledas till arbetsmiljön kan
också förebyggas effektivt, ofta  med
relativt  små  insatser  till  låga
kostnader.  Det kan  handla  om  att
investera i hjälpmedel för tunga lyft
eller  att  arbetsplatserna  utformas
ergonomiskt riktigt. Andra åtgärder som
kan genomföras är av mer organisatorisk
art. I båda fallen handlar det i grunden
om  att arbetsgivaren måste ha egen,
alternativt tillgång till annans, kunskap
och kompetens i dessa frågor.
Viktigt är också att arbetsgivarna får
ökad  kunskap  om  skillnaderna  i
förutsättningar  och   behov   inom
arbetsmiljöområdet mellan kvinnor  och
män.   Många  arbetsverktyg,  t.ex.
skiftnycklar och slagborrmaskiner,  är
utformade  efter  den  genomsnittliga
handstorleken hos en man. Storleken på
tangenter  och tangentbord  eller  på
datormusen är andra exempel på vanliga
arbetsredskap som vanligtvis är utformade
efter mäns förutsättningar.
Jag anser därför att det bör genomföras
en kartläggning av arbetsmiljökompetensen
hos företagen och i de fall där det
behövs måste en förstärkning ske  av
denna. Ett lämpligt sätt att åstadkomma
detta vore att regeringen inom ramen för
de  pågående  trepartssamtalen  med
arbetsmarknadens parter låter göra en
närmare studie av hur utbildningen inom
arbetsmiljöområdet har utvecklats samt
för  en dialog om hur kunskapen och
kompetensen inom arbetsmiljöområdet kan
stärkas ytterligare.
Återkommande  organisationsförändringar
och få fasta strukturer leder till dålig
kontinuitet i arbetet och riskerar att
leda till ökad stress för de anställda.
Gällande lagstiftning ger inget stöd för
att skapa strukturer och ökad kontinuitet
och trygghet. Arbetets förläggning i tid
och  rum,  anställningsvillkor  och
anställningsformer är områden som tydligt
kan avgränsas och där insatser behövs.
Jag anser därför att en total översyn bör
göras av de strukturer som styr den
enskildes arbetssituation så att verktyg
för bättre arbetsmiljöer kan utvecklas.
Vad  jag  nu  har anfört  bör  ges
regeringen till känna. Jag tillstyrker
därmed motion A239 yrkandena 16 och 17
(c) samt avstyrker motionerna A217 (kd),
A267 (s), A274 (s), A313 yrkande 3 (s),
A318 yrkandena 3, 6, 7 och 9 (kd), A326
(s), A338 yrkandena 1-3 (mp), A343 (s),
A344 (s) och A367 yrkandena 5 och 6 (s),
Sf291 yrkandena 18, 20 och 21 (m) samt
Sf335 yrkande 2 (kd).

4.Mål för politikområdet
Arbetslivspolitik (punkt 2) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande i reservation 4 om mål
för  politikområdet  Arbetslivspolitik.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A364 yrkande 24.

Ställningstagande

Vi kan inte ställa oss bakom regeringens
mål för politikområdet Arbetslivspolitik.
I   stället   anser   vi   att
arbetslivspolitiken  bör  utformas  i
enlighet med de förslag vi presenterar i
motionerna A314 Arbetsmarknaden och A315
Jämställdhet och som innebär en lång rad
politiska förändringar. Vi förordar bl.a.
genomförande   av   en   nationell
handlingsplan    mot     ohälsan.
Arbetsmarknaden måste bli mer öppen och
rörligheten öka, både yrkesmässigt och
geografiskt. Därtill krävs  en  mängd
reformer,  bl.a. sänkta skatter  samt
minskat regelkrångel för företagande. I
de reformer vi förespråkar ingår också en
rad förändringar av arbetsrätten liksom
möjligheter till betydligt  flexiblare
arbetstider än i dag. Med hänsyn till det
anförda bör motion A362 yrkande 24 (m)
bifallas.

5.Allmänt om jämställdhetspolitiken
(punkt 3) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  5.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A315  yrkande  1  och  avslår
motionerna 2002/03:A299 yrkandena 1 och
2,  2002/03:A323  yrkande  7  samt
2002/03:A365 yrkande 2.

Ställningstagande

Den  självklara  utgångspunkten  för
jämställdhetspolitiken måste vara  att
varje människa har lika värde och därför
skall ha samma rättigheter, skyldigheter
och  möjligheter.  Utgångspunkten  i
individens frihet har betydelse för synen
på jämställdhet. Det måste finnas utrymme
för  kvinnor  och  män  att  bryta
könsstereotypa mönster för att leva som
de själva tycker att det passar dem bäst.
När det gäller familjen och yrkeslivet
måste  politikernas  roll  vara  att
inspirera och skapa möjligheter  till
fritt val, inte att dirigera. Politiken
skall inte tvinga en kvinna varken att
vara yrkesarbetande förälder eller att
vara hemma med sina barn. Det är den
enskilda individen och familjen som skall
avgöra vad som passar dem bäst.
För att uppnå detta krävs en politisk
förändring som bl.a. innefattar ekonomisk
frihet,  personlig frihet, yrkesmässig
frihet  samt  frihet  för  familjen.
Skattereformer måste till så att man kan
leva på sin lön, arbetstiderna måste vara
individuella och flexibla, möjligheterna
att starta och driva företag inom vård
och  omsorg  måste  förbättras  och
arbetsmarknaden måste öppnas för dem som
arbetar inom den offentliga sektorn. Det
måste införas frihet i barnomsorgen genom
ett  barnomsorgskonto, omfattande alla
barn, som ger föräldrarna möjlighet att
välja sin barnomsorg.
Med hänsyn till det anförda anser vi
att riksdagen med bifall till motion A315
yrkande  1  (m) bör tillkännage  för
regeringen som sin mening vad vi har
anfört   om   inriktningen    av
jämställdhetspolitiken. Motionerna A299
yrkandena 1 och 2 (v), A323 yrkande 7 (v)
och A365 yrkande 2 (v) bör avslås.

6.Mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik (punkt 4) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande i reservation 6 om mål
för politikområdet Jämställdhetspolitik.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2002/03:A364 yrkande 25.

Ställningstagande

Vi motsätter oss regeringens mål för
politikområdet och förordar i stället en
inriktning av jämställdhetspolitiken som
innebär  att  den  bidrar  till  att
självständiga kvinnor och män kan forma
sin tillvaro enligt egna önskemål och
behov. I sammanhanget har familjepolitik
och skattepolitik stor betydelse liksom
ett  avskaffande  av  den  offentliga
sektorns   monopol   inom   många
kvinnodominerade  yrken.  Motion  A364
yrkande 25 (m) bör därför bifallas.

7.Kompetenssparande (punkt 5) (m, fp,
kd, c)

av Margareta Andersson (c), Anders G
Högmark  (m),  Erik Ullenhag  (fp),
Stefan Attefall (kd), Patrik Norinder
(m), Henrik Westman (m) och Mauricio
Rojas (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande i reservation 7  om
riktlinjer för ett system för individuell
kompetensutveckling   såvitt   avser
systemets utgångspunkter och syfte, val
av  sparmodell,  avsättningsmöjligheter
m.m. och om förvaltning av medel på
kompetenssparkonto.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2002/03:A297 yrkandena
1-4 samt avslår motionerna 2002/03:A224
yrkande  6,  2002/03:A239 yrkande  3,
2002/03:A241  yrkande 7,  2002/03:A314
yrkande  13, 2002/03:A318 yrkande  5,
2002/03:A320  yrkande 16, 2002/03:A332
yrkande 10 och 2002/03:Ub338 yrkande 10.

Ställningstagande

Inledning
Kompetensutveckling är en fråga som har
strategisk betydelse. Trots detta har
regeringen misskött frågan  under  en
längre tid. Nödvändiga reformer har gång
på gång skjutits på framtiden. Redan år
2000 var en utredning om individuellt
kompetenssparande klar (SOU 2000:119).
Länge var det oklart om regeringen över
huvud  taget  skulle  orka  med  att
åstadkomma den aviserade propositionen.
Till  sist  kom en proposition.  Den
innehöll dock inga lagförslag utan endast
knapphändiga riktlinjer. Därmed har den
viktiga  reform  som  införandet  av
kompetenssparande innebär ännu en gång
skjutits  på  en osäker framtid.  Om
regeringen hade agerat så att ett system
med individuellt kompetenssparande hade
kunnat  införas  under  2002  hade
förutsättningar funnits  för  att  en
väsentlig del av de 36 miljarder kronor
som under året återbetalas från SPP till
svenska företag hade kunnat avsättas till
kompetenssparande    via    lokala
överenskommelser. Vi anser därför att
regeringen förtjänar stark kritik för
hela  sin handläggning av frågan  om
individuell kompetensutveckling. I motion
A297 lägger vi fram ett gemensamt förslag
till  riktlinjer för ett system  för
individuell kompetensutveckling.
Systemets utgångspunkter och syfte
Enligt vår uppfattning är det viktigt att
Sverige återfår sin forna ställning i
toppen av den s.k. välståndsligan. Det är
nödvändigt om vi skall kunna skapa det
goda samhället där alla har ett arbete
och där sjuka, gamla och behövande får
den vård och omsorg som de behöver.
I många kommuner är en tredjedel av den
arbetsföra   befolkningen  arbetslös,
deltagande i någon arbetsmarknadspolitisk
insats eller förtidspensionerad. Särskilt
prekär är situationen i de delar av
landet  som traditionellt  styrts  av
Socialdemokraterna under lång tid. Där
har enskilda initiativ, konkurrens med
den   offentliga   sektorn   och
entreprenörsanda sällan  eller  aldrig
uppmuntrats.
Arbetslivet  genomgår   en   snabb
förändring.    Globalisering    och
teknikintensifiering leder  till  ökad
rörlighet på arbetsmarknaden. Inom det
privata näringslivet omsätts 25-30 % av
alla arbetstillfällen varje år. Det blir
allt vanligare att personer är anställda
hos flera olika arbetsgivare och att
personer växlar mellan utbildning och
arbete.
Utbildning blir alltmer en färskvara,
och många gamla yrken är på tillbakagång
samtidigt som nya tillkommer. Länder som
vill hävda sig i den internationella
konkurrensen  måste  anpassa   sina
utbildningssystem till denna utveckling.
Enligt vår uppfattning är det viktigt
att  man  understöder  det  livslånga
lärandet och ökar människors möjligheter
att  förkovra  sig  och  utvecklas.
Utbildning och kompetens är nyckelord för
framtidens arbetsmarknad. Därför anser vi
att det skall införas ett system för
sparande   till  kompetensutveckling.
Systemet skall vara individuellt  och
frivilligt.
Individuellt kompetenssparande främjar
möjligheterna för individen att utbilda
sig vidare. När kompetensen stärks ökar
den enskildes trygghet på arbetsmarknaden
liksom benägenheten att pröva utmaningar
i arbetslivet. Ökade möjligheter till
kompetenssparande är därför en viktig
komponent i en strategi för långsiktig
tillväxt.
Kompetenssparande är inte bara positivt
ur ett individperspektiv. Sådant sparande
bidrar till kompetenshöjning och därmed
till att begränsa arbetslösheten. Landets
förmåga att stå emot ekonomiska kriser
stärks.
Val av sparmodell
Vi anser att systemet skall bygga på en
möjlighet för fysiska personer att med
skattemässig verkan göra insättningar på
individuella  kompetenssparkonton.  Det
skall inte bara gälla för anställda, utan
det är också viktigt att egenföretagare
ges möjlighet att kompetensspara.
Avkastningen på sparandet skall inte
beskattas som kapitalinkomst. I stället
bör  den  skattemässiga  behandlingen
likställas med vad som gäller för det
individuella pensionssparandet (IPS). Det
innebär för närvarande att avkastningen
beskattas med 15 % avkastningsskatt i
stället för med 30 % kapitalinkomstskatt.
Medlen  på  kompetenssparkontot  är
individens egna och skall kunna användas
till sådan kompetensutveckling som den
enskilde     själv     bestämmer.
Kompetensutveckling bör  ges  en  vid
definition. Om sparmedlen inte kommer
till användning för kompetensutveckling
bör de kunna användas för att förstärka
pensionen.
Avsättningsmöjligheter m.m.
Vi föreslår en ordning där varje individ
ges  möjlighet att göra  avdrag  vid
inkomstbeskattningen för insättningar på
ett  individuellt  kompetenssparkonto.
Avdragsrätten bör gälla för insättningar
upp till ett prisbasbelopp per år.
Enligt det beslut som riksdagen fattade
i våras (bet. 2001/02:AU10, rskr. 322)
skall en maximal årlig avsättning på
endast  en  fjärdedels  prisbasbelopp
tillåtas. Det är helt otillräckligt för
att nå reformens syfte. I propositionen
motiveras detta med att personer med höga
inkomster har möjlighet att spara  i
större utsträckning. Enligt vår mening
bör  dock inte låginkomsttagarnas mer
begränsade  handlingsutrymme  föranleda
beloppsgränser som gör hela  reformen
meningslös. I stället förordar vi någon
form av extra skattekredit eller bidrag
till  låginkomsttagare  som  börjar
kompetensspara. Sänkta skatter för  i
första hand låg- och medelinkomsttagare
skulle också öka deras självbestämmande.
Det  ökade ekonomiska utrymmet skulle
exempelvis kunna användas till ett riktat
sparande såsom kompetenssparande.
Enligt   vår   uppfattning   är
arbetsgivarnas medverkan viktig för att
stödja  och  utveckla  individernas
kontinuerliga vidareutbildning. För det
enskilda företaget är det av avgörande
betydelse för dess överlevnad att ge
anställda kontinuerlig utbildning. Denna
typ   av  mer  verksamhetsrelaterad
kompetensutveckling är ett naturligt led
i företagens vardag.
Det är angeläget att få deras medverkan
bl.a. därför att kapitalet i systemet då
kan byggas upp i en snabbare takt. Redan
i dag tar företagen ett betydande ansvar
för de anställdas kompetensutveckling.
Här är det emellertid ofta fråga om en
mer   direkt   verksamhetsrelaterad
personalutbildning där företaget också
har ett avgörande inflytande. Det är inte
lika   självklart  med  en  aktiv
arbetsgivarmedverkan    i     ett
kompetenssparande  där  medlen  helt
disponeras av den enskilde.
För  att stimulera arbetsgivare  att
bidra  till  den  anställdes  egna
utbildningssparande anser vi att det bör
införas en rätt till avdrag för sociala
avgifter  vid avsättningar  till  den
anställdes kompetenssparkonto. Detta kan
jämföras med de villkor som gäller för
arbetsgivares   avsättningar   till
pensionssparande för anställda.
Förvaltning    av    medel    på
kompetenssparkonto m.m.
Enligt de riktlinjer för ett individuellt
kompetenssparande  som  fastlogs  av
riksdagen i våras skall sparandet ske hos
en statlig myndighet i stället för -
såsom  föreslogs  i  IKS-utredningens
betänkande  - hos banker  och  andra
finansiella institut. Vi motsatte oss
detta  i  samband med  beslutet  och
vidhåller denna inställning. Enligt vår
mening bör medlen förvaltas av banker och
andra finansiella institut.
I samband med beslutet anfördes som
skäl för den valda lösningen dels att det
finns problem i förhållande till EG-
rätten, dels att det går fortare om man
väljer en myndighetslösning i stället för
en marknadslösning.
Den begränsade EG-rättsliga analys som
regeringen presenterade i propositionen
visar  att  det finns  osäkerhet  om
förenligheten med EG-rätten både  vad
beträffar en marknadslösning och  vad
beträffar en myndighetslösning. Frågan
måste analyseras vidare men det finns
naturligtvis inget skäl att välja den
modell som långsiktigt blir sämst för
spararna genom att ingen konkurrens över
huvud taget tillåts förekomma.
Det är vidare helt orimligt att tro att
utnyttjandet  av en myndighet  skulle
innebära en snabbare introduktion av det
individuella kompetenssparandet än om man
utnyttjar den befintliga infrastrukturen
hos  banker  och  andra  finansiella
institut. Erfarenheterna från den nya
Premiepensionsmyndigheten  talar  sitt
tydliga språk och illustrerar hur lång
tid det kan ta och hur kostsamt det kan
bli att etablera en myndighetslösning.
Kostnaderna  för att bygga  upp  en
sparandeförvaltning inom ramen för en
statlig myndighet är mycket stora  i
jämförelse  med kostnaderna  för  att
använda  dagens  infrastruktur,  som
försäkringsbolag,         banker,
värdepappersbolag etc. Genom att nyttja
redan befintliga strukturer stimuleras
också     marknadsföringen     av
kompetenssparandet i och med att de olika
aktörerna  har  ett företagsekonomiskt
intresse av att göra systemet känt bland
löntagare  och  arbetsgivare.  Statens
kostnader kan därmed hållas nere. Även
den effekten går förlorad när sparandet
sker inom ramen för en statlig myndighet.
Det är viktigt att det individuella
kompetenssparandet blir  attraktivt  i
förhållande till andra sparformer. Därför
är  det viktigt att det råder  stor
valfrihet för spararna både vad avser
olika typer av sparande och vad avser
olika  sparinstitut.  Konkurrens  och
valfrihet måste vara vägledande även för
denna sparform.
Sammanfattande bedömning
Med hänsyn till det ovan anförda anser
vi  att  utskottet bör  föreslå  att
riksdagen med bifall till motion A297
yrkandena 1-4 (m, fp, kd, c) godkänner
motionens förslag till riktlinjer för ett
system      för     individuell
kompetensutveckling   såvitt   avser
systemets utgångspunkter och syfte, val
av  sparmodell,  avsättningsmöjligheter
m.m.  och  förvaltning av  medel  på
kompetenssparkonto m.m. Motionerna A224
yrkande 6 (kd), A239 yrkande 3 (c), A241
yrkande 7 (fp), A314 yrkande 13 (m), A318
yrkande 5 (kd), A320 yrkande 16 (kd),
A332 yrkande 10 (fp) och Ub338 yrkande 10
(fp) avstyrks i den mån de inte kan anses
tillgodosedda genom vad som anförts.
Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1. Allmänt om arbetslivspolitiken (punkt
1) (m, fp, kd, c)

av Margareta Andersson (c), Anders G
Högmark  (m),  Erik Ullenhag  (fp),
Stefan Attefall (kd), Patrik Norinder
(m), Henrik Westman (m) och Mauricio
Rojas (fp).
Vi har nyligen i avvikande mening nr 1 i
yttrande till finansutskottet över ramar
för utgiftsområde 13 Arbetsmarknad och
utgiftsområde  14  Arbetsliv  (yttr.
2002/03:AU1y)  gett  vår  syn  på
utvecklingen på arbetsmarknaden m.m. Vi
konstaterar där att vi till skillnad från
majoriteten i utskottet anser att de
senaste            prognoserna
(Konjunkturinstitutets      rapport
"Lönebildningen,    Samhällsekonomiska
förutsättningar i Sverige 2002",  som
utkom i oktober 2002) inte bara tyder på
en ökad osäkerhet kring det framtida
tillväxt- och sysselsättningsläget, utan
också  på  ett  i  förhållande  till
regeringens antaganden klart försämrat
tillväxt- och sysselsättningsläge.
Den dystra bilden av arbetsmarknaden
förstärks av det faktum att 70 % av den
sysselsättningsuppgång som skett mellan
1997 och 2001 är ersättningsjobb för de
sjukskrivna och förtidspensionerade. En
vanlig vardag är det sammanlagt uppemot
1,4 miljoner svenskar i arbetsför ålder
som inte arbetar eller arbetar mindre än
de önskar. De är antingen arbetslösa, i
arbetsmarknadsåtgärder,      latent
arbetssökande,    långtidssjukskrivna,
förtidspensionerade         eller
undersysselsatta. Det innebär att var
fjärde vuxen människa i arbetsför ålder
inte arbetar. Om nuvarande utveckling
fortsätter kommer snart fler att vara
sjukskrivna mer än ett år än vad det
finns  personer i öppen arbetslöshet.
Läget bland de anställda är allra värst
inom offentlig sektor.
Av  den  senaste  statistiken  från
Riksförsäkringsverket   framgår   att
ökningstakten för antalet  sjukskrivna
avtar.  Samtidigt sker emellertid  en
kraftig  ökning  av  antalet  nya
förtidspensionärer. Under oktober månad
fick 338 000 personer ersättning från
sjukförsäkringen i form av sjukpenning,
rehabiliterings-          eller
arbetsskadeersättning. Av dessa var 212
000 eller ca 63 % kvinnor. Mellan oktober
2001  och  oktober 2002 har  antalet
personer som uppbär ersättning ökat med
omkring 10 000, vilket motsvarar  en
ökning på 3,1 %. Mellan oktober 2000 och
oktober 2001 var ökningen 14,1 %.
Antalet som varit sjukskrivna i mer än
ett år uppgick i slutet av augusti 2002
till 120 000, vilket var omkring 2 600
fler än månaden innan och 14 000 fler än
i augusti 2001. Det senare är en ökning
med  13  %.  För tolvmånadersperioden
fr.o.m. september 2000 var ökningstakten
26 %.
Antalet dagsersättningar som utbetalats
under de senaste 12 månaderna uppgår till
nära 99 miljoner (netto). Det är 8,4
miljoner eller 9,3 % fler ersatta dagar
än  under tolvmånadersperioden fr.o.m.
oktober 2000.
Antalet förtidspensionärer fortsätter,
som nämnts, att öka. I november 2002
uppbar    483    000    personer
förtidspension/sjukbidrag. Av dessa var
58    %    kvinnor.    Antalet
förtidspensionärer/sjukbidragsmottagare
var i november 2002 drygt 30 000 fler än
för ett år sedan. Till och med oktober
har  55  000  personer  beviljats
förtidspension, en ökning med  23  %
jämfört med motsvarande period  förra
året. Här kan också nämnas att LO i en
rapport  har visat att en  hel  del
förtidspensioneringar   utgör    en
arbetsmarknadspolitiskt     motiverad
åtgärd.  I  vissa regioner  står  en
tredjedel av den arbetsföra befolkningen
utanför arbetsmarknaden. Och tendensen
är, enligt LO, tydlig: Ju fler som är
arbetslösa i en region eller ort, desto
fler  är samtidigt förtidspensionerade
respektive      satta       i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Det sammantagna ohälsotalet var, enligt
RFV, i oktober 2002 43,7 dagar varav 17,6
dagar avsåg sjukpenning och 26,1 dagar
förtidspension.  Ohälsotalet  var  för
kvinnorna omkring 52 dagar och för männen
omkring  36 dagar. Under den senaste
tolvmånadersperioden har det sammantagna
ohälsotalet ökat med 2,6 dagar.  (Se
tabell nedan)
Utgifterna  för  sjukpenning  under
perioden januari-oktober 2002 var 34,1
miljarder   kronor    och    för
förtidspension/sjukbidrag 37  miljarder
kronor. Jämfört med motsvarande period
förra  året  ökade  utgifterna  för
sjukpenning  med  14  %  och  för
förtidspension/sjukbidrag med 8,7 %.
Ohälsotal för kvinnor och män för 12 mån.
perioder oktober 1998-2002 (antal dagar)

Inriktningen av politiken

Sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna
är alltså ett av de stora hoten mot den
svenska välståndsutvecklingen. Att  få
bukt med den kraftiga ökningen av ohälsan
är  centralt  för  den  ekonomiska
tillväxten.  Bara  kostnaderna  för
sjukpenning,   förtidspensioner   och
arbetsgivarnas   sjukersättningsansvar
uppgår  till mer än 14 000 kr  per
innevånare, men i den siffran  ingår
naturligtvis      inte      de
effektivitetsförluster i näringsliv och
offentlig sektor som det medför  att
ersätta   inskolad  eller  utbildad
arbetskraft   med   vikarier   m.m.
Konjunkturinstitutet har beräknat att en
halverad ohälsa till 2008 utan ökade
förtidspensioneringar skulle medföra ett
finansiellt sparande på 45  miljarder
kronor och en extra BNP-tillväxt om 2,6
%. Genom att arbetskraftsutbudet ökas
minskas också riskerna för överhettning.
Härtill kommer naturligtvis också  de
påfrestningar  som den ökade  ohälsan
innebär för den enskilde individen.
Vi  ställer oss tvivlande  till  de
beräkningar som regeringen gör i årets
budgetproposition om att de åtgärder som
föreslås bli vidtagna mot ohälsan kommer
att leda till ett minskat antal sjukdagar
(nettodagar) med 10 % under 2003. Därmed
kan regeringen med vad som nu görs inte
minska statens utgifter för ohälsan med 5
miljarder kronor.
Av en studie från ESO (Ds 2002:49)
framgår att Nederländerna och Norge haft
en  utveckling  av  sjukskrivningarna
liknande  den  svenska.  Den  svenska
frånvaron  ligger  dock  högst.  Ett
gemensamt drag är ett omvänt samband
mellan arbetslöshet och sjukskrivningar.
I  tider  av  hög  arbetslöshet  har
sjukskrivningarna gått ned kraftigt medan
de  ökar  när tillgången  på  arbete
förbättras. Detta samband är tydligast
markerat  i Sverige. Det  kan  också
tilläggas att utvecklingen i Norge och
Nederländerna vänts under de senaste åren
medan den, som framgått ovan, fortsatt i
Sverige.
* grafiskt elemnt borttaget *

ESO-rapporten   visar   också   att
arbetskraftens ålderssammansättning inte
kan  förklara  ökningen  av  antalet
sjukskrivna mer än mycket  marginellt
eftersom ökningen är likartad i alla
åldersgrupper. Regeringens påstående att
en   stigande  genomsnittsålder   i
arbetskraften skulle vara  en  viktig
förklaring till ökningen av frånvaron
håller  således inte. Det  förefaller
mindre troligt att arbetsmiljöerna och
hälsoläget  för  svenska  löntagare
generellt sett skulle vara sämre än i
andra  västeuropeiska  länder.  ESO-
rapporten  pekar  dock  på  att  den
psykosociala  arbetsmiljön  kan  ha
försämrats på senare år, inte minst i
offentlig sektor.
Regelverket för sjukförsäkringssystemen
har   betydelse  för   nivån   på
sjukskrivningarna. Det påverkar dels vem
som kan ta del av sjukersättning, dels
benägenheten     att     använda
ersättningsmöjligheten. Regelverken  är
enligt ESO:s studie klart förmånligast i
Sverige, Norge och Nederländerna. Det
finns  också alltfler tecken på  att
sjukskrivningar och förtidspensioneringar
används   som   avlastning    på
arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt tycks
det  ha  skett  en  glidning  i
beteendemönster och uppfattning om vad
som är giltig anledning att stanna hemma
från jobbet på grund av att man mår
dåligt  utan  att vara  sjuk.  Denna
attitydförändring är inte samma sak som
att människor medvetet fuskar även om
fusk  naturligtvis  också  förekommer.
Snarare  speglar det  hur  människors
beteende anpassas efter välfärdssystemens
regelverk.  Sammantaget  leder  dessa
trender till ett överutnyttjande.
Även  utanför arbetslivet finns  det
naturligtvis källor till vantrivsel som
kan ta sig uttryck i att människor känner
sig sjuka eller deprimerade. En sådan
vantrivsel   är   förvisso   ett
samhällsproblem, som kan kräva politiska
åtgärder. Långvarig sjukskrivning  och
förlorad kontakt med arbetsplatsen är i
allmänhet inte en bra lösning på dessa
problem.
Det  har under senare år utvecklats
betydande skillnader mellan kvinnor och
män när det gäller sjukskrivningar och
förtidspensioneringar. I dagens läge står
kvinnorna för nästan dubbelt så stor del
av  sjukskrivningarna som männen.  En
förklaring till detta är den höga ohälsan
i offentlig sektor där flertalet kvinnor
arbetar.  Men också på  många  andra
kvinnodominerade arbetsplatser - t.ex. i
handeln - ligger sjukskrivningarna långt
över genomsnittet. Ohälsan speglar av
allt att döma kvinnors - genomsnittligt
sett  -  underordnade  ställning  på
arbetsmarknaden där en stor  del  av
kvinnorna har fysiskt och psykiskt tunga
arbeten och mycket ansvar, men liten makt
över sin arbetssituation.
En del av förklaringen till den nästan
dubbelt  så  stora sjukfrånvaron  för
kvinnor  är  att dessa alltjämt  tar
huvudansvaret för hem och barn.  Den
totala arbetsbördan blir större än för
männen, och den psykiska stressen över
brist på tid och ekonomiska resurser för
framför allt föräldrar med hemmavarande
barn vilar sannolikt tyngst på kvinnorna.
Den höga ohälsan i offentlig sektor är
ett underbetyg åt kommuner och landsting
som arbetsgivare. Men det är för enkelt
att reducera frågan till ett ledarskaps-
eller resursproblem. Ett av problemen är
att  det i stor utsträckning  saknas
alternativa  driftsformer  inom  dessa
verksamheter. Det saknas även tydliga
ekonomiska incitament för att effektivt
åtgärda  de  höga  sjukskrivningarna.
Bristen på alternativa arbetsgivare gör
det samtidigt svårt för personalen att
"rösta med fötterna" för att förbättra
sina arbetsvillkor.
Vid långvarig sjukfrånvaro är ett av de
stora  problemen att den  sjukskrivne
förlorar kontakten med sin arbetsplats
och  mentalt  orienterar  sig  från
arbetslivet.  Flera  exempel   från
näringslivet   visar   att   ett
rehabiliteringsarbete i nära kontakt med
arbetsplatsen ger ett bättre resultat.
För  stora  arbetsgivare  -  särskilt
kommunerna - kan erbjudande  om  nya
arbetsuppgifter vara en lösning för en
person som blivit sjuk i sitt tidigare
arbete.
Arbetsgivarnas ansvar för de  första
fjorton dagarnas sjukskrivning medför en
stor riskexponering för företag med ett
litet antal anställda. Samtidigt är det
mycket angeläget att arbetsgivarna har
tydliga ekonomiska incitament att arbeta
förebyggande mot ohälsa.
Som framgått ovan finns det ett stort
antal faktorer som sammantagna eller var
för sig kan vara orsak till den ökade
ohälsan. Av den anledningen går det inte
att som regeringen gör stirra sig blind
på en enda faktor, arbetsmiljön, och tro
att lite ökade kostnader på företagen
löser allting. Det centrala enligt vårt
synsätt är i stället att hänsyn måste tas
till människors hela livssituation, och
därför krävs det ett brett band  av
åtgärder  som  omspänner  allt  från
arbetsplatsfrågor,   förändringar   i
sjukförsäkringens  villkor,  samverkan
mellan olika system och myndigheter till
ökade resurser för rehabilitering och
förbättringar för barnfamiljerna m.m.
Inom arbetslivsområdet vill vi särskilt
verka för:
·    att det förebyggande arbetet på
arbetsplatserna ges en högre prioritet
och blir mer inriktat på den enskilde
individen. Detta gäller särskilt den
offentliga sektorn
·
·     fler alternativa arbetsgivare
inom  den  offentligt finansierade
verksamheten för att öka drivkrafterna
för att arbeta förebyggande och ge de
anställda rimliga arbetsvillkor, bl.a.
vad gäller arbetstidens förläggning
·
·     utökade möjligheter för den
enskilde  att påverka arbetstidens
förläggning och bestämma dess omfattning,
vilket också i många fall kan göra att
arbetsmiljön upplevs som bättre och
därmed i förlängningen kan leda till ett
bättre hälsoläge
·
·    förbättrad kunskap om och ökade
insatser mot kvinnors ohälsa.
·
Avslutningsvis vill vi här också hänvisa
till vad vi anför i reservation 1 i
betänkande AU1 avseende den  allmänna
inriktningen   av   politiken   på
utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

2. Moderaternas anslagsförslag för
utgiftsområde 14 (punkt 7) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).
Arbetsmarknadsutskottet   har   under
beredningen av detta betänkande arbetat
under   förutsättningen   att   en
riksdagsmajoritet   bestående    av
socialdemokrater, vänsterpartister  och
miljöpartister den 4 december 2002 kommer
att fastställa ekonomiska ramar för de
olika  utgiftsområdena i den statliga
budgeten och en beräkning av statens
inkomster avseende 2003 samt besluta om
preliminära utgiftstak för år 2004.
Moderata samlingspartiet har i parti-
och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Ett övergripande mål
för den ekonomiska politiken bör vara att
möjliggöra  ökad tillväxt.  Då  måste
utgiftskvoten sänkas. För detta krävs
bland   annat   en   moderniserad
arbetsmarknad,  avregleringar,  sänkta
skatter och lägre offentliga utgifter.
Antalet     sjukskrivna     och
förtidspensionerade måste minskas genom
att   sjukvård  och  rehabilitering
förbättras.
Våra förslag syftar också till  att
skapa förutsättningar för ett ekonomiskt,
kulturellt och socialt växande Sverige.
Vi vill satsa på en utbildning som ger
alla större möjligheter till ett rikare
liv. Genom en större enskild sektor och
ett starkare civilt samhälle kan både
företag och människor växa. Ännu fler kan
komma   in   på   den   ordinarie
arbetsmarknaden. Den sociala tryggheten
ökar också i andra bemärkelser genom att
hushållen  får  en  större  ekonomisk
självständighet.  Friheten  att  välja
bidrar både till mångfald, en bättre
kvalitet och en större trygghet.  De
enskilda  människorna får ett  större
inflytande över sina liv.
Vi  har  föreslagit  en  långtgående
växling från subventioner och bidrag till
omfattande skattesänkningar för  alla,
främst  låg-  och  medelinkomsttagare.
Samtidigt värnar vi de människor som är i
störst behov av gemensamma insatser och
som har små eller inga möjligheter att
påverka sin egen situation. Vi slår också
fast att det allmänna skall tillföras
resurser   för   att   på   ett
tillfredsställande sätt kunna genomföra
de uppgifter som måste vara gemensamma.
Avsevärda resurser tillförs till exempel
för att bryta den ökade sjukfrånvaron och
de ökande förtidspensioneringarna.
Vårt  budgetalternativ  -  med  våra
förslag     till     utgiftstak,
anslagsfördelning och skatteförändringar
- bör ses som en helhet där inte någon
eller några delar kan brytas ut och
behandlas isolerat från de andra. Om
riksdagens  majoritet den 4  december
beslutar  om  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena  i   enlighet   med
finansutskottets  förslag  och  därmed
väljer en annan inriktning av politiken,
deltar vi inte i det nu aktuella beslutet
om anslagsfördelning inom utgiftsområde
14.
Beträffande de olika anslagen har vi
följande uppfattning.

Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Enligt vår mening är Arbetsmiljöverkets
uppdrag  omfattande  och  verksamheten
betydelsefull. Vi föreslår att det till
anslaget  anvisas drygt 622  miljoner
kronor.

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

I  likhet  med vad som  gäller  för
Arbetsmiljöverket           är
Arbetslivsinstitutets uppdrag omfattande
och  verksamheten  betydelsefull.  Vi
föreslår att det till anslaget anvisas
drygt 302 miljoner kronor.

Anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m.

Vi  anser att anslaget bör reduceras
successivt och föreslår att  det  nu
anvisas 23 miljoner kronor.

Anslaget 23:4 Arbetsdomstolen

Vi moderater är principiella motståndare
till     specialdomstolar     och
partssammansatta domstolar. Enligt vår
uppfattning bör därför Arbetsdomstolen
läggas ned och dess uppgifter överföras
till  det  allmänna  domstolsväsendet.
Anslaget 23:4 bör därmed utgå.

Anslaget 23:7 Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO)

De fyra ombudsmän som har till uppgift
att    utöva    tillsyn    över
diskrimineringslagstiftningen      i
arbetslivet bör slås ihop till en enda
myndighet,    Ombudsmannen    mot
diskriminering, och ett nytt anslag under
utgiftsområde  14  bör  skapas  för
ändamålet. Anslaget bör tillföras drygt
53 miljoner kronor för budgetåret 2003.
Samtidigt slopas under utgiftsområde 14
anslagen   23:7  Ombudsmannen   mot
diskriminering  på grund  av  sexuell
läggning    (HomO)   och    24:1
Jämställdhetsombudsmannen (JämO). Under
andra utgiftsområden slopas anslagen för
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(DO)  respektive  Handikappombudsmannen
(HO).  Vidare  innebär förslaget  att
Jämställdhetsnämnden och  Nämnden  mot
diskriminering sammanläggs.

Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet

Vi anser att Medlingsinstitutets uppdrag
bör begränsas. Anslaget 23:8 bör därför
reduceras med ca 23,5 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag.

Anslaget 24:1 Jämställdhetsombudsmannen

Som framgår av vad vi anfört ovan under
anslaget 23:7 är vi av den uppfattningen
att de fyra ombudsmännen DO, HO, HomO och
JämO  bör  slås ihop till  en  enda
myndighet,    Ombudsmannen    mot
diskriminering, och att ett nytt anslag
bör skapas för ändamålet. Detta får till
följd  att  övriga anslag som  avser
diskrimineringsombudsmännen bör utgå.

Sammanställning över anslagen 23:1-23:4,
23:7, 23:8, 23: (Ny) och 24:1

Tusental kronor
Anslag  Ansla  Utsk Modera
gstyp  otte terna
t
23:1 Arbetsmil raman  650  - 28
jöverket slag   578  330
23:2 Arbetsliv raman  317  - 15
sinstitut slag   952  504
et
23:3 Särskilda raman   46  - 23
utbildnin slag   000  000
gsinsatse
r m.m.
23:4 Arbetsdom raman   19  - 19
stolen  slag   971  971
23:7 Ombudsman raman   4  - 4
nen mot  slag   493  493
diskrimin
ering på     (+ 2
grund av     000)
sexuell       1
läggning
(HomO)
23:8 Medlingsi raman   46  - 23
nstitutet slag   891  446
23:( Ombudsman        + 53
Ny) nen mot          388
diskrimin
ering
24:1 Jämställd raman   21  - 21
hetsombud slag   294  294
smannen
Totalt för        1  - 82
utgiftsområdet     149  6502
627
1 Motion Fi230 yrkande 4
2 I förhållande till propositionen

3. Folkpartiets anslagsförslag för
utgiftsområde 14 (punkt 7) (fp)

av Erik Ullenhag (fp) och Mauricio
Rojas (fp).
Folkpartiet  liberalernas budgetförslag
för år 2003 innebär i sina huvuddrag
sänkta skatter på arbete och företagande
som syftar till att uppnå en långsiktig
och uthållig tillväxt. Det syftar också
till en mera rättvis skattepolitik för
bl.a. barnfamiljer. Våra utgiftsökningar
avser främst bistånd, utbildning, vård
och   omsorg,   förbättringar   för
handikappade, åtgärder mot ohälsan samt
satsningar på miljö och rättssäkerhet.
Vårt  förslag  till  utgiftsram  för
utgiftsområde 14 avslås emellertid  i
budgetprocessens  första  steg.  Då
Folkpartiets budgetförslag är en helhet
är det inte meningsfullt att delta i
fördelningen på anslag inom utgiftsområde
14.  I  det  följande  redovisas  i
sammanfattning  innehållet  i  vårt
budgetförslag för utgiftsområde 14.
Vi vill också här nämna att vi i flera
motioner, som kommer att behandlas i
andra sammanhang, utvecklar vår syn på
ohälsoproblemet     och      på
jämställdhetspolitiken.
För  att  vända  den  accelererande
ohälsoutvecklingen anser vi  att  det
behövs ett handlingsprogram mot ohälsan.
Ett program som, för att det skall ge
varaktiga resultat, måste omfatta en rad
olika politikområden. Som exempel behövs
förebyggande insatser för att ge fler
möjlighet att "räcka till" och snabbare
vård för dem som ändå blir sjuka.
Enskilda måste över huvud taget ges mer
makt över sin situation. Därför krävs en
bred  förebyggande politik som  bl.a.
innehåller ekonomiska förbättringar för
barnfamiljerna, en arbetstidsreform som
ökar  flexibiliteten  för  individen,
regeländringar för billigare hushållsnära
tjänster,  en  mer  aktiv  roll  för
företagshälsovården, större utrymme för
alternativ och nya organisationsformer i
vården  och åtgärder för  att  förmå
statliga verk och myndigheter, landsting
samt   kommuner  att  bli  bättre
arbetsgivare.
Inom jämställdhetspolitiken är ett av
människors största problem i dag att få
det s.k. livspusslet att gå ihop. Konkret
handlar det framför allt om att kvinnor
måste  ges  ökad  makt  över  sin
arbetssituation och sitt övriga liv. För
att detta skall kunna åstadkommas behövs
en  liberal  jämställdhetsreform.  Vi
liberaler  har under flera  decennier
slagits  för kvinnors och mäns  lika
rättigheter. Ytterst handlar jämställdhet
om makt och inflytande. Vägen till ökad
jämställdhet  handlar därför  om  att
kvinnor  och män måste ha makt  och
inflytande på lika villkor. Kvinnor är
precis som män unika individer med olika
drömmar och önskemål. Vägen till ökad
jämställdhet går via ökade möjligheter
för varje enskild kvinna att bestämma
över sitt eget liv, inte genom  att
samtliga kvinnor placeras i en enda mall.
När det gäller anslagen på utgiftsområde
14 föreslår vi sparbeting på anslaget
23:1 Arbetsmiljöverket med 100 miljoner
kronor,    på   anslaget    23:2
Arbetslivsinstitutet med  75  miljoner
kronor och på anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m. med 36 miljoner
kronor.

Sammanställning över anslagen 23:1-23:3

Tusental kronor
Anslag  Ansla  Utsk Folkpa
gstyp  otte rtiet
t
23:1 Arbetsmil raman  650 - 100
jöverket slag   578  000
23:2 Arbetsliv raman  317  - 75
sinstitut slag   952  000
et
23:3 Särskilda raman   46  - 36
utbildnin slag   000  000
gsinsatse
r m.m.
Totalt för        1 - 211
utgiftsområdet     149  000
627

4. Kristdemokraternas anslagsförslag för
utgiftsområde 14 (punkt 7) (kd)

av Stefan Attefall (kd).
Kristdemokraterna har  i  parti-  och
kommittémotioner  förordat  en  annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken än den regeringen och
dess stödpartier föreslår.
Kristdemokraternas budgetalternativ tar
sikte  på  att långsiktigt  förbättra
Sveriges tillväxtförutsättningar  genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad lönebildning och strategiska
skattesänkningar på arbete och sparande.
Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen skall kunna öka i en
sådan utsträckning att välfärden tryggas
för alla.
Det handlar bl.a. om arbetsmarknaden,
som måste göras mer flexibel, och där den
kraftigt ökande sjukfrånvaron måste mötas
med  en  förbättrad  arbetsmiljö  och
rehabilitering. Det handlar om skatterna
på  arbete och företagande som måste
sänkas  och  på  sikt anpassas  till
omvärldens betydligt lägre skattetryck.
Det   handlar   om  det   svenska
konkurrenstrycket som måste förbättras.
Vidare  måste den offentliga  sektorn
förnyas   för  att  bättre   möta
konsumenternas/brukarnas behov och bättre
tillvarata  personalens kompetens  och
idéer. Dessutom måste valfriheten inom
familjepolitiken  öka,  rättsväsendet
återupprättas, pensionärernas ekonomiska
situation  stärkas och infrastrukturen
förbättras.
Målet  med våra reformer  på  dessa
områden är att skapa förutsättningar för
en uthållig tillväxt på åtminstone tre
procent över en konjunkturcykel,  där
sysselsättningen  kan  öka  utan  att
inflationen tar fart, där den enskildes
valfrihet, personliga ansvar och välfärd
kan öka utan politisk detaljstyrning, där
den offentliga sektorn kan vitaliseras
och möta ökande behov utan att jagas av
krympande skattebaser, och där statens
finanser blir mindre konjunkturkänsliga.
Finansutskottets majoritet - bestående
av socialdemokrater, vänsterpartister och
miljöpartister - har nu genom förslag
till ramar för de olika utgiftsområdena
samt beräkningen av statens inkomster
ställt sig bakom en annan inriktning av
politiken i det första rambeslutet om
statsbudgeten. Därför redovisar jag i
detta särskilda yttrande (i stället för i
en   reservation)  den   del   av
Kristdemokraternas  politik  som  rör
utgiftsområde 14 och som jag skulle ha
yrkat bifall till om vårt förslag till
ramar hade vunnit riksdagens bifall i den
första beslutsomgången.
Beträffande de olika anslagen har jag
följande uppfattning.

Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Kristdemokraterna anser att det genom
sammanslagningen            av
Arbetarskyddsstyrelsen        och
Yrkesinspektionen till en myndighet har
skapats bättre förutsättningar att uppnå
effektiviseringar. Verket har också under
senare år fått ökade anslag vilka inte
fullt  ut har kunnat förbrukas.  Med
hänvisning  till  dessa  ökningar  av
anslaget    och    till    de
rationaliseringsvinster som bör  kunna
uppnås  efter  sammanslagningen  anser
partiet att det är möjligt att reducera
anslagstilldelningen med  50  miljoner
kronor, utöver de 80 miljoner kronor i
engångssatsningar som vi kristdemokrater
avvisar.
Kristdemokraterna vill i stället, som
närmare utvecklas i ett antal motioner,
införa   en   ny  och   samordnad
rehabiliteringsförsäkring, i linje med
förslagen i SOU 2000:78, fr.o.m. den 1
juli 2003.
Enligt   vår   uppfattning   bör
Arbetsmiljöverket prioritera utbildning
och    stöd    till    regionala
arbetsmiljöskyddsombud  som   arbetar
uppsökande på de mindre företagen.

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

Det  kan  konstateras att det  finns
allvarliga  brister i  styrningen  av
Arbetslivsinstitutet.  Kristdemokraterna
anser att översynen av institutet och
dess relationer till andra myndigheter
bör vara grundlig och förutsättningslös.
Mycket  talar  för  att  institutets
forskningsresurser   kommer    till
effektivare användning om de finansierar
forskning  inom  andra  institutioner,
exempelvis  universiteten. Enligt  vår
uppfattning  bör  stora  delar  av
institutets    informations-    och
utbildningsverksamhet  kunna  överföras
till Arbetsmiljöverket. Institutet bör
dessutom     kunna     genomföra
rationaliseringar av sin verksamhet. Den
arbetslivsinriktade forskningen som avser
arbetsorganisationsområdet      bör
prioriteras.  Sammantaget  gör   vi
kristdemokrater bedömningen att anslaget
bör kunna minska med 50 miljoner kronor
för  år  2003  i  förhållande  till
regeringens förslag och att verksamheten
bör kunna avvecklas på tre års sikt.
Institutets forskningsresurser bör kunna
överflyttas till Arbetsmiljöverket och
andra aktörer inom området.

Anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m.

Eftersom stödet till utbildningen av de
regionala  skyddsombuden har överförts
till Arbetsmiljöverkets anslag anser vi
kristdemokrater att det är tveksamt att
statliga bidrag i all evighet  skall
lämnas till utbildning av övriga fackliga
förtroendevalda. Enligt vår uppfattning
bör de fackliga organisationerna själva
eller i samarbete med arbetsgivarna kunna
finansiera    sådan    utbildning.
Kristdemokraterna föreslår att anslaget
halveras för 2003 och att det sedan helt
tas bort.

Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet

Kristdemokraterna anser att  det  bör
övervägas om inte Medlingsinstitutet kan
samverka/samlokalisera med någon annan
myndighet,  exempelvis Kammarkollegiet,
för att åstadkomma en minskning av bl.a.
de  administrativa  kostnaderna.  Vi
kristdemokrater    föreslår    att
Medlingsinstitutets anslag minskas med
3 miljoner kronor.

Sammanställning över anslagen 23:1-23:3
och 23:8

Tusental kronor
Anslag  Ansla  Utsk Kristdemok
gstyp  otte raterna
t
23:1 Arbetsmil raman  650  - 130
jöverket slag   578   000
23:2 Arbetsliv raman  317   - 50
sinstitut slag   952   000
et
23:3 Särskilda raman   46   - 23
utbildnin slag   000   000
gsinsatse
r m.m.
23:8 Medlingsi raman   46 - 3 000
nstitutet slag   891
Totalt för        1  - 206
utgiftsområdet     149   000
627

5. Centerpartiets anslagsförslag för
utgiftsområde 14 (punkt 7) (c)

av Margareta Andersson (c).
Centerpartiets politik syftar till att
människor skall få växa. Det förutsätter
ett  samhälle  präglat av  livskraft,
livskvalitet och självbestämmande.
I  den  ekonomiska politiken innebär
detta att Centerpartiet vill åstadkomma
en socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbar  utveckling. Denna  utveckling
måste omfatta alla människor, i hela
landet.
Genom  att  ge människor  ett  ökat
inflytande över sin arbetssituation och
genom att sänka skatterna så att alla kan
leva på sin lön, ökar också människors
självbestämmande. För samhällets del är
ökad sysselsättning en grund för högre
tillväxt. När fler människor går från
bidrag till att försörja sig själva,
minskar samhällets kostnader samtidigt
som  skatteintäkterna  ökar.  Många
människors arbete lägger grunden för en
väl utbyggd välfärd.
Som  Centerpartiet  framfört  i  det
gemensamma särskilda yttrandet (m, fp,
kd, c) när det gäller arbetslivspolitiken
finns det ett stort antal orsaker till
den ökade ohälsan, arbetsmiljön är inte
den enda faktorn. Hänsyn måste tas till
hela  livssituationen,  vilket  kräver
åtgärder  som  omspänner  allt  från
arbetsplatsfrågor,   förändringar   i
sjukförsäkringens  villkor,  samverkan
mellan olika system och myndigheter och
till ökade resurser för rehabilitering
och förbättringar för barnfamiljerna m.m.
Då  jag  inte deltar i beslutet  om
anslagsfördelning inom utgiftsområde 14
redovisar jag i detta särskilda yttrande
min uppfattning beträffande anslagen.

Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Centerpartiet  anser  att  regeringens
förslag till ytterligare medel för att
göra vissa engångssatsningar inte  är
nödvändigt  då  det   finns   ett
anslagssparande på 76 miljoner  under
anslaget. Därför föreslår partiet  en
minskning med 70 miljoner  kronor  i
förhållande till regeringens förslag.

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

Centerpartiet  vill  satsa  på  en
decentraliserad forskningsstruktur. Det
är viktigt att bygga upp livskraftiga
forskningsmiljöer runtom i landet. Därför
anser partiet att det forskningsarbete
som i dag bedrivs på Arbetslivsinstitutet
i stället bör ges som ett uppdrag till
ett lärosäte. Centerpartiet föreslår ett
nytt   anslag   med   benämningen
Forskningsuppdrag  arbetsmarknad  som
tillförs 150 miljoner kronor.

Sammanställning över anslagen 23:1, 23:2
och 23:Ny

Tusental kronor
Anslag  Ansla  Utsk Centerpart
gstyp  otte  iet
t
23:1 Arbetsmil raman  650   - 70
jöverket slag   578   000
23:2 Arbetsliv raman  317  - 317
sinstitut slag   952   000
et
23:N Forskning         + 150
y  suppdrag          000
arbetsmar
knad
Totalt för        1  - 237
utgiftsområdet     149   000
627

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslagProposition 2002/03:1

I  proposition  2002/03:1  föreslår
regeringen för utgiftsområde 14 Arbetsliv
att riksdagen
1.  bemyndigar regeringen att  under
2003,  i  fråga om ramanslaget  23:1
Arbetsmiljöverket,  ingå   ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter på högst 18 550
000 kronor under året 2004 (avsnitt 9.1)
2.  bemyndigar regeringen att  under
2003,  i  fråga om ramanslaget  23:2
Arbetslivsinstitutet,  ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter på högst 100
000  000 kronor under åren 2004-2005
(avsnitt 9.2)
3.  bemyndigar regeringen att  under
2003,  i  fråga om ramanslaget  23:3
Särskilda utbildningsinsatser m.m., ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter på
högst 34 200 000 kronor för 2004 (avsnitt
9.3)
4. för budgetåret 2003 anvisar anslagen
under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt
uppställning i propositionen.

Motioner från allmänna motionstiden 2002

2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. (s,
v, mp):
4.  Riksdagen  anvisar  med  angivna
ändringar i förhållande till regeringens
förslag anslagen under utgiftsområde 14
Arbetsliv enligt uppställning i motionen.
2002/03:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):
16. (del av, återstående del behandlas
i bet. 2002/03:AU1) Riksdagen anvisar för
budgetåret   2003  anslagen   under
(utgiftsområde 13 Arbetsmarknad  samt)
utgiftsområde  14  Arbetsliv  enligt
uppställningen i tabell 9 i motionen.
2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. (m):
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om regler för arbetsmiljöarbetet.
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om arbetsrättens inverkan  på
möjligheten att byta arbetsgivare.
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om den offentliga sektorns brister
som arbetsgivare.
2002/03:Sf335 av Sven Brus m.fl. (kd):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om stöd till arbetsgivarna  i
rehabiliteringsarbetet  och  om  att
efterlevnaden   av  den   nuvarande
arbetsmiljölagstiftningen bör följas upp.
2002/03:Ub338 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den anställde själv skall
få  disponera  behållningen  på  sitt
kompetenskonto  till de  studier  den
anställde vill ägna sig åt.
2002/03:A217 av Chatrine Pålsson och Sven
Brus  (kd)  vari  yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att
inrätta en delegation mot stress och
utbrändhet.
2002/03:A224 av Annelie Enochson m.fl.
(kd):
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om individuellt kompetenssparande.
2002/03:A233 av Ann-Marie Fagerström (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kompetensutveckling.
2002/03:A239 av Margareta Andersson m.fl.
(c):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om justeringar av systemet för
individuellt kompetenssparande.
16.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   kartläggning    av
arbetsmiljökompetensen hos företagen och
en förstärkning av denna.
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en översyn bör göras av
dagens strukturer som styr den enskildes
arbetssituation så att verktyg för bättre
arbetsmiljöer därigenom kan utvecklas.
2002/03:A241 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett system med individuella
kompetenskonton.
2002/03:A267 av Lennart Axelsson  och
Helena  Zakariasén  (s)  vari  yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av åtgärder för att anpassa
arbetslivet    efter    människors
livssituation.
2002/03:A274 av Birgitta Ahlqvist och
Carina Hägg (s): Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av översyn av
stressrelaterade sjukdomar.
2002/03:A297 av Anders G Högmark m.fl.
(m, fp, kd, c):
1.   Riksdagen  beslutar  godkänna
motionens förslag till riktlinjer för ett
system      för     individuell
kompetensutveckling   såvitt   avser
systemets utgångspunkter och syfte, i
enlighet med vad som anförs i motionen.
2.   Riksdagen  beslutar  godkänna
motionens förslag till riktlinjer för ett
system      för     individuell
kompetensutveckling såvitt avser val av
sparmodell i enlighet med vad som anförs
i motionen.
3.   Riksdagen  beslutar  godkänna
motionens förslag till riktlinjer för ett
system      för     individuell
kompetensutveckling   såvitt   avser
avsättningsmöjligheter m.m. i enlighet
med vad som anförs i motionen.
4.   Riksdagen  beslutar  godkänna
motionens förslag till riktlinjer för ett
system      för     individuell
kompetensutveckling   såvitt   avser
förvaltning    av    medel    på
kompetenssparkonto m.m. i enlighet med
vad som anförs i motionen.
2002/03:A299 av Gudrun Schyman m.fl. (v):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen  som  sin  mening  att
jämställdhetspolitiken  förändras   i
feministisk riktning i enlighet med vad i
motionen anförs om feministisk strategi
för att utmana könsmaktsordningen.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om upprättande av en konkret
handlingsplan  för   att   förändra
jämställdhetspolitiken  i  feministisk
riktning.
2002/03:A313 av Ann-Kristine Johansson
och Helena Zakariasén (s):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  forskning  om  hälsa  i
arbetslivet.
2002/03:A314 av Anders G Högmark m.fl.
(m):
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   ett   individuellt
kompetenssparande.
2002/03:A315 av Anders G Högmark m.fl.
(m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om den allmänna inriktningen av
jämställdhetspolitiken.
2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl.
(kd):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett barnvänligt arbetsliv.
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om individuellt kompetenssparande.
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om belysning av de särskilda
problemen med ohälsa i offentlig sektor.
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om den betydelse för arbetsmiljön
inom  vård- och omsorgsyrken som  en
mångfald av vårdgivare har.
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Arbetsmiljöverket som aktiv
rådgivare kring stressrelaterad sjukdom.
2002/03:A320 av Stefan Attefall m.fl.
(kd):
16.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om individuellt kompetenssparande.
30.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Arbetsmiljöverket.
31.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Arbetslivsinstitutet och dess
utbildningsinsatser.
32. (del av, återstående del behandlas
i bet. 2002/03:AU1) Riksdagen beslutar
att för budgetåret 2003 anvisa anslagen
under  (utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
och)  utgiftsområde 14 Arbetsliv  med
angivna ändringar i förhållande  till
regeringens förslag, enligt uppställning
i motionen.
2002/03:A323 av Ulla Hoffmann m.fl. (v):
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att jämställdhetens mål är alla
kvinnors och mäns lika rättigheter.
2002/03:A326 av Inger Lundberg m.fl. (s)
vari yrkas: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om  utbildning  för
arbetstagarrepresentanter        i
bolagsstyrelser.
2002/03:A329 av Margareta Andersson m.fl.
(c) vari yrkas: Riksdagen anvisar med
angivna ändringar i förhållande  till
regeringens  förslag  anslagen  under
utgiftsområde  14  Arbetsliv  enligt
uppställning i motionen.
2002/03:A332 av Erik Ullenhag m.fl. (fp):
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kompetensutveckling.
20.  Riksdagen anvisar  med  angivna
ändringar i förhållande till regeringens
förslag anslagen under utgiftsområde 14
Arbetsliv enligt uppställning i motionen.
2002/03:A338 av Barbro Feltzing (mp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om inrättande av fonder för att
utveckla     arbetsmiljö     och
arbetsorganisation.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en nationell kampanj mot ohälsa
i arbetslivet.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   att  tillsätta   en
vardagsmaktsutredning.
2002/03:A343 av Lena Sandlin-Hedman och
Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) vari
yrkas:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en strategi för ökad hälsa i
arbetslivet.
2002/03:A344 av Carin Lundberg och Karl
Gustav  Abramsson  (s)  vari  yrkas:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om en
försöksverksamhet  för  att  förstärka
arbetsmiljöarbetet.
2002/03:A357 av Anders Ygeman och Maria
Hassan  (s)  vari  yrkas:  Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad i motionen anförs om att pröva
möjligheten  att  ge  arbetsmarknadens
parter  ett  större  ansvar   för
kompetensutvecklingen.
2002/03:A364 av Anders G Högmark m.fl.
(m):
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  de  totala utgiftsramarna
gällande (avsnitt 6.6) utgiftsområde 14
Arbetsliv.
16. Riksdagen anvisar i enlighet med
vad  som  anförs  i  motionen  till
utgiftsområde  14  politikområde  23:1
Arbetsmiljöverket för år 2003
622 248 000 kr.
17. Riksdagen anvisar i enlighet med
vad  som  anförs  i  motionen  till
utgiftsområde  14  politikområde  23:2
Arbetslivsinstitutet för år 2003
302 448 000 kr.
18. Riksdagen anvisar i enlighet med
vad  som  anförs  i  motionen  till
utgiftsområde  14  politikområde  23:3
Särskilda utbildningsinsatser m.m. för år
2003 23 000 000 kr.
19.  Riksdagen  beslutar  att  låta
anslaget   till  utgiftsområde   14
politikområde 23:4 Arbetsdomstolen för år
2003 utgå i enlighet med vad som anförs i
motionen.
20.  Riksdagen  beslutar  att  låta
anslaget   till  utgiftsområde   14
politikområde  23:7  Ombudsmannen  mot
diskriminering  på grund  av  sexuell
läggning för år 2003 utgå i enlighet med
vad som anförs i motionen.
21. Riksdagen anvisar i enlighet med
vad  som  anförs  i  motionen  till
utgiftsområde  14  politikområde  23:8
Medlingsinstitutet för år 2003
23 445 000 kr.
22.  Riksdagen  beslutar  att  låta
anslaget   till  utgiftsområde   14
politikområde            24:1
Jämställdhetsombudsmannen för år  2003
utgå i enlighet med vad som anförs i
motionen.
24.  Riksdagen  avslår  regeringens
förslag  till  mål för politikområdet
Arbetsliv i enlighet med vad som anförs i
motionen.
25.  Riksdagen  avslår  regeringens
förslag  till  mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik i enlighet med vad
som anförs i motionen.
2002/03:A365 av Gudrun Schyman m.fl. (v):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om feministiskt perspektiv  på
insatser för att utjämna könsskillnader.
2002/03:A367 av Siw Wittgren-Ahl  och
Ronny Olander (s):
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av användandet av
Arbetsmiljölagen.
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av andra åtgärder
som  kan främja en ökad förmåga att
anpassa arbetslivets krav till människors
skilda förutsättningar.
BILAGA 2
Utskottets förslag till beslut om anslag
inom utgiftsområde 14 Arbetsliv (punkt 7)


Utgiftsområde 14 Arbetsliv
Belopp i tusental kronor
Anslag     Anslag  Utskotte
styp      ts
förslag
23: Arbetsmiljöver ramans  650 578
1  ket      lag
23: Arbetslivsinst ramans  317 952
2  itutet     lag
23: Särskilda   ramans   46 000
3  utbildningsins lag
atser m.m.
23: Arbetsdomstole ramans   19 971
4  n       lag
23: Statens nämnd ramans     61
5  för      lag
arbetstagares
uppfinningar
23: Internationell ramans   26 681
6  a       lag
arbetsorganisa
tionen (ILO)
23: Ombudsmannen  ramans   6 493
7  mot      lag
diskriminering
på grund av
sexuell
läggning
(HomO)
23: Medlingsinstit ramans   46 891
8  utet      lag
24: Jämställdhetso ramans   21 294
1  mbudsmannen  lag
24: Särskilda   ramans   13 706
2  jämställdhetså lag
tgärder
Summa             1 149
627

Bilaga 3

*grafiska element borttagna*
_______________________________
1 Utredningen om en handlingsplan för
ökad  hälsa  i  arbetslivet  (HpH-
utredningen)
2   Arbetsorsakade  besvär   enligt
intervjuundersökningar som inte lett till
sjukskrivning
3 HpH-utredningen
4  Henreksson, Magnus, Hur  skatterna
minskar kvinnors ekonomiska makt, Skatter
& Välfärd, nr 4 2000.