Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1998

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag till bl.a. mål för den nya Premiepensionsmyndigheten. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens budgetförslag för utgiftsområde 2 som omfattar utgifter för samhällsekonomi och finansförvaltning. Riksdagen gjorde, med anledning av tre motioner, ett tillkännagivande till regeringen om utvecklingsarbetet med fördelningsstatistiken: Det är angeläget att analyserna av fördelningen av den ekonomiska välfärden successivt breddas och fördjupas. Regeringen bör därför vid lämpligt tillfälle, t.ex. i en kommande budgetproposition, redovisa hur arbetet med dessa uppgifter fortskrider.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-26
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:FiU2

Budgetförslag för samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till bl.a. mål för den nya Premiepensionsmyndigheten. Utskottet ställer sig även bakom regeringens budgetförslag för utgiftsområde 2 som omfattar utgifter för samhällsekonomi och finansförvaltning. Utskottet föreslår, med anledning av tre motioner, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om utvecklingsarbetet med fördelningsstatistiken: Det är angeläget att analyserna av fördelningen av den ekonomiska välfärden successivt breddas och fördjupas. Regeringen bör därför vid lämpligt tillfälle, t.ex. i en kommande budgetproposition, redovisa hur arbetet med dessa uppgifter fortskrider.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-14
4

Beslut

Beslut: 1998-12-15

Protokoll med beslut