Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1998

Beslut

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Prioriterade områden är införandet av miljöbalken och arbetet med att uppnå de nya föreslagna miljökvalitetsmålen och målen för ekologiskt hållbar utveckling. Åtgärder för att främja den biologiska mångfalden prioriteras genom förstärkning av medlen för inköp av värdefulla naturområden, främst skogsmark. Resurserna för miljöövervakning förstärks liksom resurserna för sanering och återställning av förorenade områden. Myndigheternas arbete med avvecklingen av de båda reaktorerna i Barsebäck kommer att fortsätta och intensifieras under 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-10
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:MJU2

Budgetförslag för allmän miljö- och naturvård (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Prioriterade områden är införandet av miljöbalken och arbetet med att uppnå de nya föreslagna miljökvalitetsmålen och målen för ekologiskt hållbar utveckling. Åtgärder för att främja den biologiska mångfalden prioriteras genom förstärkning av medlen för inköp av värdefulla naturområden, främst skogsmark. Resurserna för miljöövervakning förstärks liksom resurserna för sanering och återställning av förorenade områden. Myndigheternas arbete med avvecklingen av de båda reaktorerna i Barsebäck kommer att fortsätta och intensifieras under 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-18
4

Beslut

Beslut: 1998-12-18

Protokoll med beslut