Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2001

Beslut

Anslag på näringslivsområdet (NU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på näringslivsområdet för 2002. De största anslagen går till Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (923 miljoner kronor), rymdverksamhet (503 miljoner kronor) och näringslivsutveckling i Östersjöregionen (250 miljoner kronor). Riksdagen lade vidare till handlingarna regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag. Regeringen fick i uppdrag att skyndsamt finna en lösning så att kravet på Patent- och registreringsverket (PRV) att kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som införs i aktiebolagsregistret kan slopas. Publiceringskravet är ineffektivt och kostnadskrävande.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-12-03
Reservationer 2
Betänkande 2001/02:NU1

Anslag på näringslivsområdet (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på näringslivsområdet för 2002. De största anslagen går till Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (923 miljoner kronor), rymdverksamhet (503 miljoner kronor) och näringslivsutveckling i Östersjöregionen (250 miljoner kronor). Riksdagen föreslås vidare lägga till handlingarna regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skyndsamt finna en lösning så att kravet på Patent- och registreringsverket (PRV) att kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som införs i aktiebolagsregistret kan slopas. Publiceringskravet är ineffektivt och kostnadskrävande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-11
4

Beslut

Beslut: 2001-12-11
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för och inriktningen av näringspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk288 yrkande 1, 2001/02:N23 yrkande 6, 2001/02:N25 yrkande 4, 2001/02:N206, 2001/02:N207, 2001/02:N211 yrkandena 1 3, 5, 7 och 8, 2001/02:N315 yrkande 1, 2001/02:N323 yrkande 1, 2001/02:N343, 2001/02:N368 yrkande 1, 2001/02:N369 yrkande 4 och 2001/02:N373 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m069012
c01701
fp01501
kd03804
v39004
mp16000
-0000
Totalt171140038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bedömning av regeringens resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.

3. Regelförenkling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2000/01:143 till handlingarna och avslår motionerna 2001/02:Sk288 yrkande 2, 2001/02:Kr227 yrkande 4, 2001/02:N1, 2001/02:N23 yrkande 15, 2001/02:N202, 2001/02:N211 yrkande 4, 2001/02:N222 yrkande 1, 2001/02:N228, 2001/02:N263 yrkandena 5 och 6, 2001/02:N267 yrkandena 4 9 och 12 15, 2001/02:N315 yrkande 3, 2001/02:N323 yrkandena 2 och 6, 2001/02:N327, 2001/02:N365 yrkande 5, 2001/02:N368 yrkandena 3 och 5, 2001/02: N369 yrkande 6, 2001/02:N370 yrkande 5 och 2001/02:N373 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m069012
c01701
fp01501
kd13704
v39004
mp16000
-0000
Totalt172139038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Statlig finansiering till civil flygindustri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att uppdra åt Riksgäldskontoret att träffa avtal om delfinansiering till Saab AB och Volvo Aero Corporation för deltagande i två aktuella europeiska civila flygindustriprojekt inom en ram av högst 960 000 000 kr. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 1 och avslår motion 2001/02:N214.

5. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 38:14 Rymdverksamhet, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 1 600 000 000 kr efter år 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 2. b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling, ingå ekonomiska förpliktelser om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 1 900 000 000 kr under budgetåren 2003 2007. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 3. c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kr för exportkreditgarantier. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 4. d) Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2002 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 5. e) Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2002 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 6. f) Riksdagen godkänner att regeringen fr.o.m. år 2002 tar ut en fullt riskavspeglande garantiavgift för statens garantiåtagande till AB Svensk Exportkredit. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 7. g) Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt regeringens förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 24 punkt 8. h) Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi294 yrkande 20 i denna del, 2001/02:MJ219 yrkande 9, 2001/02:MJ518 yrkande 8, 2001/02:N237, 2001/02:N267 yrkande 32, 2001/02:N305, 2001/02:N331, 2001/02: N340, 2001/02:N350 yrkandena 10 15, 2001/02:N361, 2001/02:N370 yrkande 17 och 2001/02:Bo324 yrkande 2.

6. Patent- och registreringsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört.