Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor med mera.

Sammanlagt handlar det om cirka 16,5 miljarder kronor för 2017.

Utöver statsskuldsräntorna ingår oförutsedda utgifter och Riksgäldskontorets provisionsutgifter i summan. Provisionsutgifterna är de provisioner som Riksgäldskontoret betalar till aktörer som arbetar på Riksgäldskontorets uppdrag.

Datum för beslutet: 15 december 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:FiU4 (pdf, 450 kB)
Sammanfattning
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgifts-område 26 Statsskuldsräntor m.m., som totalt uppgår till ca 16,5 miljarder kronor för 2017.
Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag med anledning av att de är i linje med regeringens förslag och därmed har tillgodosetts.
Behandlade förslag
Proposition 2016/17:1 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Två yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Budgetprocessen i riksdagen

Utskottets överväganden

Anslagen för 2017 inom utgiftsområde

26

Statsskuldsräntor m.m.

Propositionen

Motionerna

Kompletterande information

Utskottets ställningstagande

Särskilt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-24
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Betänkande 2016/17:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor med mera.

Sammanlagt handlar det om cirka 16,5 miljarder kronor för 2017.

Utöver statsskuldsräntorna ingår oförutsedda utgifter och Riksgäldskontorets provisionsutgifter i summan. Provisionsutgifterna är de provisioner som Riksgäldskontoret betalar till aktörer som arbetar på Riksgäldskontorets uppdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2017 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 26 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) och

2016/17:3442 av Mats Persson m.fl. (L).