Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat