Vissa ändringar i läkemedelslagen

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Undantag för vissa antroposofiska läkemedel ska avskaffas (SoU23)

Vissa antroposofiska läkemedel ska inte längre få undantas från kraven i läkemedelslagen. Det innebär att tillverkaren av ett läkemedel måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket och att läkemedlet ska prövas på samma sätt som andra läkemedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Syftet med ändringarna är att se till att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

För de antroposofiska läkemedel som i dag har försäljningstillstånd kommer övergångsregler att gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:SoU23

Undantag för vissa antroposofiska läkemedel ska avskaffas (SoU23)

Vissa antroposofiska läkemedel ska inte längre få undantas från kraven i läkemedelslagen. Det innebär att tillverkaren av ett läkemedel måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket och att läkemedlet ska prövas på samma sätt som andra läkemedel. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Syftet med ändringarna är att se till att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

För de antroposofiska läkemedel som i dag har försäljningstillstånd kommer övergångsregler att gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa ändringar i läkemedelslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),
2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
3. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
4. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
5. lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel med den ändringen att orden "licens" i 2 § första stycket och "öppenvårdsapotek" i 2 § andra stycket ska skrivas med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:91 punkterna 1-5.