EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Lagar anpassas efter bindande EU-regler om penningmarknadsfonder (FiU38)

Lagar som rör värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder kompletteras för att följa bindande EU-regler om penningmarknadsfonder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att svenska lagar anpassas till en EU-förordning om penningmarknadsfonder, alltså fonder där tillgångarna utgörs av likvida värdepapper med kort löptid. Förordningen innehåller bland annat regler om auktorisation, marknadsföring, placeringsbestämmelser och riskhantering. Syftet är att förstärka den finansiella stabiliteten och skapa en hög skyddsnivå för de som investerar i fonderna.

Utöver detta omfattar regeringens förslag vissa andra lagändringar som rör värdepappersmarknaden. Bland annat ska regler för investeringsrådgivning utvidgas till att även omfatta rådgivning till professionella kunder.

Lagändringarna som har att göra med bindande EU-regler börjar gälla den 21 juli 2018, övriga lagändringar den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-04
Betänkande 2017/18:FiU38

Lagar anpassas efter bindande EU-regler om penningmarknadsfonder (FiU38)

Lagar som rör värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder kompletteras för att följa bindande EU-regler om penningmarknadsfonder. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringens förslag innebär att svenska lagar anpassas till en EU-förordning om penningmarknadsfonder, alltså fonder där tillgångarna utgörs av likvida värdepapper med kort löptid. Förordningen innehåller bland annat regler om auktorisation, marknadsföring, placeringsbestämmelser och riskhantering. Syftet är att förstärka den finansiella stabiliteten och skapa en hög skyddsnivå för de som investerar i fonderna.

Utöver detta omfattar regeringens förslag vissa andra lagändringar som rör värdepappersmarknaden. Bland annat ska regler för investeringsrådgivning utvidgas till att även omfatta rådgivning till professionella kunder.

Lagändringarna som har att göra med bindande EU-regler föreslås börja gälla den 21 juli 2018, övriga lagändringar den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

 1. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 3. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 4. lag om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 5. lag om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:148 punkterna 1-5.