Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Näringsutskottets utlåtande 2017/18:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Diskussionsunderlag om globalisering har granskats (NU8)

EU ska vara en stark röst för en fri och rättvis handel i världen. Det kan bland annat leda till ökat välstånd och främja en hållbar utveckling. Det framhåller riksdagen i sin granskning av ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen som handlar om globalisering. Syftet med underlaget är att starta upp diskussioner i EU:s medlemsländer om hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden.

Riksdagen håller med om att vissa utmaningar som berör alla medlemsländer borde hanteras på EU-nivå. Det kan till exempel vara klimatförändringar och ekonomisk tillväxt. Samtidigt påpekar riksdagen att samarbetet inom EU måste utvecklas och förbättras på ett sätt som respekterar subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Riksdagen vill också betona att insatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram är viktiga. Det är program som finns för att stärka tillväxt och skapa jobb, de finansieras genom EU:s gemensamma budget. När Storbritannien går ur EU kommer intäkterna att minska och i och med det anser utskottet att även EU-budgeten måste minskas.

Riksdagen lade granskningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
Reservationer 6
Utlåtande 2017/18:NU8

Diskussionsunderlag om globalisering har granskats (NU8)

EU ska vara en stark röst för en fri och rättvis handel i världen. Det kan bland annat leda till ökat välstånd och främja en hållbar utveckling. Det framhåller näringsutskottet i sin granskning av ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen som handlar om globalisering. Syftet med underlaget är att starta upp diskussioner i EU:s medlemslämnder om hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden.

Utskottet håller med om att vissa utmaningar som berör alla medlemsländer borde hanteras på EU-nivå. Det kan till exempel vara klimatförändringar och ekonomisk tillväxt. Samtidigt påpekar utskottet att samarbetet inom EU måste utvecklas och förbättras på ett sätt som respekterar subsidaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Utskottet vill också betona att insatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram är viktiga. Det är program som finns för att stärka tillväxt och skapa jobb, de finansieras genom EU:s gemensamma budget. När Storbritannien går ur EU kommer intäkterna att minska och i och med det anser utskottet att även EU-budgeten måste minskas.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger granskningen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Webb-tv: Beslut

  • 25 oktober 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 2
Totalt 251 39 0 59


2. Globaliseringen och handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 70 0 13
SD 0 0 38 8
MP 20 1 0 4
C 0 17 0 5
V 16 0 0 5
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 2 2
Totalt 133 117 40 59


3. Investeringsskydd och tvistlösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 1 69 0 13
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 0 0 16 5
L 16 0 0 3
KD 3 10 0 3
- 1 0 1 2
Totalt 194 79 17 59


4. Globaliseringen och EU:s struktur- och investeringsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 6 (SD)