FAChandel_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADF

Kommenterad dagordning

Rådet för utrikesfrågor (handel)

2018-10-25

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

Rådet för utrikesfrågor (handel) i Bryssel den 9 november 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

3.Modernisering av världshandelsorganisationen (WTO)

Diskussionspunkt

Kommissionen kommer att informera om läget i diskussionerna gällande en modernisering av världshandelsorganisationen (WTO) och tre konceptpapper i ämnet som kommissionen tagit fram för spridning i WTO-kretsen.

Förslagets innehåll: Kommissionens konceptpapper om WTO-modernisering lades fram bland medlemsstaterna den 5 juli och innehåller förslag avseende modernisering av tvistlösningssystemet, uppdatering av regelverket samt transparensfrågor. Vidare har kommissionen inom EU-kretsen den 10 oktober cirkulerat ett papper med förslag på förbättringar av tvistlösningssystemet inom WTO, samt den 8 oktober ett gemensamt förslag med Japan och USA beträffande WTO-notifieringar. Bägge dessa papper är också tänkta att presenteras i WTO-kretsen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värnar det multilaterala världshandelssystemet och stödjer en modernisering av regelverk och arbetsformer i WTO. Regeringen välkomnar att EU intar en ledande roll i moderniseringsarbetet och stödjer kommissionens olika förslag.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statssekreterare Oscar

Stenström informerade Näringsutskottet den 17 maj 2018 och statsråd Ann

Linde informerade EU-nämnden den 18 maj 2018 om förhandlingsläget i WTO inför rådet för utrikesfrågor (handel) den 22 maj 2018.

4. Pågående handelsförhandlingar

Informationspunkt

Kommissionen avser lämna lägesrapport till rådet om EU:s pågående frihandelsförhandlingar. Enligt uppgift från kommissionen väntas ingen diskussion.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen eftersträvar en öppen och regelbaserad handel med omvärlden och välkomnar kommissionens ansträngningar. Regeringen stödjer den fortsatta processen för att EU ska kunna föra de pågående förhandlingarna i hamn och genomföra färdigförhandlade avtal.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Kommissionen informerar löpande om pågående frihandelsförhandlingar vid rådet för utrikesfrågor (handel). Senaste tillfället kommissionen lämnade denna typ av information var vid rådet för utrikesfrågor (handel) den 22 maj 2018. Inför detta rådsmöte informerade statsråd Ann Linde Näringsutskottet den 17 maj och EU-nämnden den 22 maj.

5. Kommissionens rapport om genomförandet av frihandelsavtal

Informationspunkt

Kommissionen avser presentera sin andra rapport om genomförandet av EU:s frihandelsavtal. Enligt uppgift från kommissionen väntas ingen detaljerad diskussion om genomförandet av frihandelsavtal.

Kommissionen har ännu inte spridit rapporten som förväntas distribueras till medlemsstaterna kort före rådsmötet. Rapporten väntas handla om i vilken utsträckning de tullpreferenser som framförhandlats faktiskt används av företag. Statistik har visat att europeiska företag ännu inte utnyttjar den fulla potentialen av de avtal som ingåtts. I Sverige har Kommerskollegium ett uppdrag att informera företag och allmänheten om EU:s ingångna frihandelsavtal.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att kommissionen analyserar utnyttjandegraden av ingångna frihandelsavtal och vidtar informationsåtgärder där så behövs.

2 (2)