GAC_art_50_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C27

Kommenterad dagordning rådet

2018-11-05

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets (art. 50) möte den 12 november 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget

Diskussionspunkt

Aktuellt förhandlingsläge

Trots intensiva förhandlingar inför Europeiska rådet (art. 50) den 17 oktober kunde något genombrott inte nås i frågan om den irländska reservlösningen. Däremot ska utträdesavtalet i övriga delar i princip vara färdigt för en överenskommelse. Något utkast till samlad text har inte delats med medlemsstaterna.

Europeiska rådet gav ingen tydlig anvisning om nästa hållpunkt, utan förhandlingsutvecklingen får avgöra hur fortsättningen ser ut. Ett extrainsatt möte i november eller senare är inte uteslutet, men troligast är att förhandlingen löper fram till det ordinarie Europeiska rådet den 13 - 14 december.

Problematiken med reservlösningen är komplicerad. Storbritannien avvisar lösningar som innebär en risk för att en tullgräns skulle etableras mellan Nordirland och resten av landet. Man kan inte heller acceptera en lösning som inte är tidsbegränsad. EU vidhåller att en rättslig bindande reservlösning måste finnas i utträdesavtalet, att den måste säkerställa att en hård gräns inte återuppstår på Irland och att den inte kan vara tidsbegränsad.

Bland komponenter som aktualiserats i diskussionerna om reservlösningen, finns införandet av möjligheten att för en begränsad tid förlänga övergångsperioden, som i avtalsutkastet avses löpa ut vid utgången av år 2020. Från den brittiska sidan har också föreslagits att hela landet (inte endast Nordirland) tillfälligt skulle kunna ingå i en tullunion med EU. Detta har inte avvisats av EU-sidan, som dock klargjort att detta inte kan regleras i utträdesavtalet, utan hör hemma i de förhandlingar om den framtida förbindelsen som förestår efter utträdet.

Parallellt pågår överläggningar om innehållet i framtidsdeklarationen. Inriktningen är att enas om en detaljerad text i de delar där relativ samsyn föreligger. Avseende den ekonomiska delen torde parterna fortsatt stå längre ifrån varandra, vilket talar emot mera precisa formuleringar. Något utkast har ännu inte spritts i medlemskretsen.

Läget i förhandlingarna gör att förberedelserna för det brittiska utträdet får tydligt fokus på risken för ett avtalslöst utträde. Beredskapsplaneringen för ett sådant intensifieras därmed såväl i Storbritannien som i övriga 27 medlemsstater. Detsamma gäller EU-kommissionen som inom kort förväntas anta ett meddelande om detta arbete.

Förslag till svensk ståndpunkt

Med knappt fem månader kvar till Storbritanniens utträde den 30 mars 2019, anser regeringen att alla ansträngningar måste inriktas på att säkra ett ordnat brittiskt utträde. Den irländska frågan måste få en lösning som de närmast berörda kan acceptera, utan att undergräva de principer som EU:s förhandling vilar på.

EU:s eget intresse av en så bred och djup relation med Storbritannien som möjligt, bör leda till ett användbart politiskt uttalande om de framtida

2 (4)

förbindelserna som kan utgöra en positiv grund för den avtalsförhandling som förestår när Storbritannien väl har lämnat EU.

Regeringen konstaterar att ansvarsfulla parter inte kan utesluta risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Ett sådant utfall vore mycket negativt för alla inblandade och det är förhandlingsparternas gemensamma ansvar att undvika det.

Tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden senast inför Allmänna rådet (art. 50) den 16 oktober 2018 samt inför Europeiska rådet (art. 50) den 17 oktober 2018.

4.Förberedelse av Europeiska rådet (art. 50) den 13 - 14 december 2018

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska också behandla ett utkast till annoterad dagordning för Europeiska rådet (art. 50) den 13 - 14 december. Någon text har ännu inte cirkulerats.

Någon separat diskussion förutses inte under denna dagordningspunkt.

Tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden senast inför Allmänna rådet (art. 50) den 16 oktober 2018 samt inför Europeiska rådet (art. 50) den 17 oktober 2018.

3 (4)

5. Övriga frågor

-

4 (4)