GAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D18

Kommenterad dagordning rådet

2018-12-03

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 11 december 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet avser ordföranden att ge en lägesuppdatering rörande pågående förhandling. Medlemsstaterna kommer ges möjlighet att framföra sin syn på de förslag till textelement som föreslås ingå i ett framtida förhandlingsdokument rörande horisontella frågor och samtliga rubriker i kommissionens förslag samt förhandlingen i stort. Under hösten har medlemsstaterna fått möjlighet att framföra sin syn på de förslag till textelement som förslås ingå i den framtida förhandlingsboxen rörande horisontella frågor, samtliga rubriker (rubrik 1 inre marknad, innovation och digitalisering, rubrik 2 sammanhållning och värden, rubrik 3 naturresurser och miljö, rubrik 4 migration och gränsförvaltning, rubrik 5 försvar och säkerhet, rubrik 6 grannskapet och omvärlden, rubrik 7 administration),

2

kommissionens förslag om budgetkonditionalitet kopplat till rättsstatens principer samt förslag rörande systemet för EU:s egna medel. Syftet med arbetet med förhandlingsdokumentet är att identifiera element och möjliga optioner inom respektive område i förslaget som bör finnas med i den fortsatta förhandlingen. Ambitionen från det österrikiska ordförandeskapet är att under hösten enas om vilka optioner det första utkastet till förhandlingsdokument ska innehålla, men utan att precisera några siffror.

Efter mötet vid allmänna rådet den 11 december kommer frågan att diskuteras i Europeiska rådet den 13 -14 december för att därefter tas vidare av det rumänska ordförandeskapet efter årsskiftet.

Vid allmänna rådets möte i maj, juni, september oktober och november framförde regeringen positioner i linje med Sveriges övergripande målsättningar inför förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram:

1.När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill därför sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

2.Den svenska avgiften ska hållas nere. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten och värna den andel Sverige ska betala.

3.Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning. Detta ska ske genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder.

4.Det ska kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.

5.Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU- medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

6.Dagens system för egna medel fungerar väl. En adekvat utformning av systemet för egna medel är avgörande för nå målet om att hålla nere den svenska avgiften.

2 (9)

3

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen avser att verka för att svenska intressen i enlighet med de med Riksdagen sedan tidigare förankrade ståndpunkterna återspeglas i det framtida förhandlingsdokumentet. Regeringen anser att förhandlingsboxen i stort utgör en bra bas för det fortsatta arbetet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i EUN den 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018 och den 9 maj 2018.

Icke lagstiftande verksamhet

4. Rådets 18-månadersprogram (1 januari 2019 – 30 juni 2020)

Beslutspunkt

Förslagets innehåll

De tre kommande ordförandeskapsländerna samarbetar för att ta fram ett gemensamt program för rådets agenda de kommande 18 månaderna. Rumänien, Finland och Kroatien kommer på Allmänna rådet att presentera sitt gemensamma program för perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2020. I enlighet med rådets arbetsordning ska Allmänna rådet ställa sig bakom 18- månadersprogrammet. Programmet har ännu inte presenterats.

Ingen diskussion förväntas på Allmänna rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen kan ställa sig bakom det gemensamma 18-månadersprogrammet.

5.Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 13 – 14 december 2018 – Utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

3 (9)

4

Förslagets innehåll

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 13-14 december kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En kommenterad dagordning till det aktuella mötet i Europeiska rådet delgavs nämnden inför Allmänna rådets möte den 12 november.

Den första punkten på dagordningen rör förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021 - 2027. Diskussionen väntas basera sig på en framstegsrapport från förhandlingarna i rådet av det österrikiska ordförandeskapet.

Europeiska rådet väntas följa upp arbetet med inremarknaden med sikte på att avsluta förhandlingarna för lagstiftningspaketen under innevarande lagstiftningsperiod med Europaparlamentet. ER kommer sannolikt att betona vikten av att fortsätta utveckla den inre marknaden och att undanröja kvarstående hinder, för ökad konkurrenskraft såväl inom EU som globalt.

Europeiska rådet kommer även att följa upp arbetet med migration i enlighet med slutsatserna från den 28 juni. På detta område kan ER bl.a. komma att följa upp arbetet med att motverka irreguljär migration och människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer samt genomförandet av det gemensamma asylsystemet.

Inom ramen för EU:s externa relationer kommer Europeiska rådet att förbereda toppmötet med Arabförbundet 24-25 februari 2019. Europeiska rådet väntas också följa upp arbetet mot desinformation inklusive den handlingsplan som kommissionen och den höga representanten har fått i uppdrag att ta fram.

Europeiska rådet kommer även att behandla aktuella utrikespolitiska frågor.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar en diskussion om EU:s fleråriga budgetram på basis av det österrikiska ordförandeskapets framstegsrapport. Regeringen understryker vikten av att pågående förhandlingar av inremarknadsrättsakter slutförs under innevarande lagstiftningsperiod. Det är viktigt att en fördjupning av den inremarknaden fortsätter under nästa mandatperiod för

4 (9)

5

att undanröja kvarvarande hinder för den fria rörligheten inom EU. Regeringen anser att det är viktigt att nå framsteg i förhandlingarna om det gemensamma asylsystemet och angeläget att EU bekämpar människosmugglingsnätverk.

6. Uppföljning av Europeiska rådet

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möten i Europeiska rådet.

7.Europeiska terminen 2019 – Årliga tillväxtundersökningen 2019

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den 21 november publicerade kommissionen den årliga tillväxtöversikten för 2019, utkastet till gemensam sysselsättningsrapport och den årliga förvarningsrapporten för 2019 samt en rekommendation till euroområdet som helhet. Dessa dokument utgör starten på 2019 års europeiska termin.

Den europeiska terminen är ett samlat ramverk för samordningen av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020), stabilitets- och tillväxtpakten samt det makroekonomiska obalansförfarandet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar årets tillväxtöversikt och kan på ett övergripande plan ställa sig bakom de prioriteringar som kommissionen föreslår för den

5 (9)

6

ekonomiska politiken de kommande tolv månaderna. EU och medlemsstaterna behöver befästa de senaste årens ekonomiska återhämtning. Ett fortsatt fokus på investeringar, genomförande av strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik bidrar till att stärka motståndskraften i Europas ekonomier. Det är viktigt att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande den ekonomiska politiken (inklusive på skatteområdet), sysselsättningspolitiken och sociala frågor även fortsättningsvis respekteras.

8.Rättsstatens principer i Polen / Artikel 7(1) FEU motiverat förslag – Utfrågning av PL

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet i Allmänna rådet den 11 december 2018 avser rådet fortsätta utfrågningen av Polen inom ramen för artikel 7(1) i EU-fördraget. Utfrågningen inleddes vid Allmänna rådets möte den 26 juni. Bakgrunden till utfrågningen är att kommissionen den 20 december 2017 i ett motiverat förslag aktiverade artikel 7(1) i EU-fördraget.

I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Kommissionen pekar på följderna av de många lagar som antagits under en period av två år och som påverkar rättssystemets struktur i Polen. Lagändringarna och deras kombinerade effekter bedöms enligt kommissionen utsätta rättsväsendets oberoende och maktdelningen i Polen för allvarliga risker, och därmed leda till en klar risk för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer som avses i artikel 2 i EU- fördraget.

Sedan årsskiftet har dialogen mellan den polska regeringen och kommissionen intensifierats. Den polska regeringen har lämnat ett formellt svar till kommissionen i vilket den polska regeringen redogör för bevekelsegrunderna för rättsreformerna och sin syn på reformernas effekter. Det polska parlamentet har även antagit ett antal lagändringar som syftar till att efterkomma några av kommissionens rekommendationer. Kommissionen välkomnade vid det mötet i Allmänna rådet den 14 maj 2018 de polska

6 (9)

7

åtgärderna men framhöll att fler åtgärder skyndsamt behövde vidtas för att undanröja risken för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatens principer. Eftersom dessa åtgärder inte vidtogs föreslog kommissionen rådet att vid Allmänna rådet den 26 juni höra Polen i enlighet med artikel 7(1) i EU- fördraget, vilket också gjordes.

Efter utfrågningen den 26 juni ansåg en majoritet av medlemsstaterna att oron för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer kvarstod och att ytterligare frågor och förtydliganden därför var nödvändiga och beslutade därför att utfrågningen skulle fortsätta vid Allmänna rådet den 18 september. Under november månad meddelade Polen att det polska parlamentet antagit justeringar av den lag om Högsta domstolen som är föremål för fördragsbrottsmål i EU-domstolen för att tillgodose de krav som kommissionen framfört och som domstolen också beslutat om interimistiskt. Det återstår dock andra delar på rättsstatsområdet där Polen inte vidtagit några åtgärder och därför har det ansetts behövligt att hålla ytterligare en utfrågning med Polen under kommande rådsmöte.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande. Regeringen stöder kommissionens hantering av utvecklingen och har förtroende för kommissionens bedömning att initiera ett varningsförfarande enligt artikel 7(1) i EU-fördraget.

Regeringen välkomnar att dialogen mellan kommissionen och den polska regeringen intensifierats sedan årsskiftet. Regeringen har noterat och välkomnar att den polska regeringen börjat vidta konkreta åtgärder för att efterkomma kommissionens rekommendationer.

Regeringen delar kommissionens bedömning att Polen inte har genomfört tillräckliga lagändringar för att avskriva risken för ett systematiskt hot mot rättsstatens principer i Polen och att Polen därför bör utfrågas. Regeringen välkomnar en fortsatt utfrågning av Polen vid Allmänna rådet den 11 december. Regeringen menar att det måste få konsekvenser när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

7 (9)

8

Frågan om rättsstatens principer i Polen behandlades senast i EU-nämnden den 9 november 2018 inför Allmänna rådet den 12 november.

9.EU:s värderingar – Ungern - Artikel 7(1) FEU motiverat förslag

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. Bland annat har Europaparlamentet uttryckt oro vad gäller rättsväsendets oberoende, korruption, religionsfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet

m.m.I samband med förra mötet i Allmänna rådet hölls ett informellt möte med företrädare för Europaparlamentet där det redogjordes för den position som parlamentet kommit fram till. Vid själva rådsmötet gav kommissionen en skriftlig uppdatering om pågående överträdelseärenden mot Ungern och Ungern presenterade även skriftliga synpunkter på Europaparlamentets förslag.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Ungern och bör medverka till att art. 7-förfarandet inte avslutas. Respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem. Samtliga medlemsstater måste leva upp till principer för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för dessa i andra delar av världen. EU:s grundläggande värderingar inte är förhandlingsbara.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatens principer i Ungern behandlades senast i EU- nämnden den 9 november 2018 inför Allmänna rådet den 12 november.

8 (9)

9

10.Övriga frågor – Resultatet från subsidiaritetskonferensen 15-16 november 2018

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Ordförandelandet Österrike anordnade den 15–16 november en konferens på temat Subsidiaritet som princip för Europeiska unionens uppbyggnad. Syftet med konferensen var att skapa ett tillfälle för dialog om hur man kan förstärka subsidiaritets- och proportionalitetsprincipernas roll i EU:s beslutsfattande mot bakgrund av kommissionens meddelande om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som publicerades den 23 oktober 2018.

Ordförandeskapet sammanfattar lägesbilden efter konferensen i en skriftlig förklaring/deklaration. Enligt förklaringen bör unionen fokusera på de stora utmaningarna och lämna utrymme för medlemsstaterna och regioner i andra frågor som är mer lämpliga för dem att besluta om. Bedömningstabellen för subsidiaritets- och proportionalitetsbedömningar som biläggs kommissionens meddelande välkomnas och ordförandeskapet föreslår att det bör undersökas om verktyget kan införlivas i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. De nationella parlamenten uppmuntras att aktivt delta i subsidiaritetsbedömningen och kommissionen bör undersöka hur deras synpunkter bättre kan omhändertas. En gemensam målsättning bör också vara att involvera och synliggöra regionala och lokala intressen i utvecklingen av EU policy.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Kommissionens meddelande - En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande, togs upp som informationspunkt på GAC den 12 november 2018 och EU-nämnden informerades om detta den 9 november 2018.

9 (9)