Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D92

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020
  (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget)
  - Politisk överenskommelse

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 4. Reformpaketet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020
  a) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
  b) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Riktlinjedebatt
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Marknadssituationen
  - Information från kommissionen
 6. Arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden
  - Diskussion

  forts.

 7. Aktuella utmaningar på området växtskydd
  - Diskussion
 8. Övriga frågor
  Genomförande av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
  - Information från kommissionen