Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7405

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
  - Riktlinjedebatt/partiell allmän riktlinje
 4. (ev.) Återvändandedirektivet (omarbetning)
  - Lägesrapport
 5. Förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
  - Allmän riktlinje
 6. Reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning
  a) Dublinförordningen
  b) Direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning)
  c) Skyddsgrundsförordningen
  d) Förordningen om asylförfarande
  e) Eurodacförordningen (omarbetning)
  f) Förordningen om EU:s asylbyrå
  g) Förordningen om ramen för vidarebosättnin
  - Lägesrapport
 7. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet


  forts.



  Icke lagstiftande verksamhet
 8. Kampen mot nätverk för människosmuggling: en övergripande uppsättning operativa åtgärder
  - Godkännande
 9. Rättsliga och inrikes frågor: prioriteringar inför nästa fleråriga budgetram
  - Riktlinjedebatt
 10. Övriga frågor
  a) RIF-ministermöte mellan EU och USA (Washington den 8?9 november 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  b) Högnivåkonferens om europeiska värderingar, rättsstatlighet och säkerhet (Wien den 19?20 november 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  c) Wienprocessen
  - Resultat och uppföljning

  d) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av Rumänien

  RÄTTSLIGA FRÅGOR

  Lagstiftningsöverläggningar
 11. Avtalsrätt ? direktivet om avtal om försäljning av varor
  - Allmän riktlinje
 12. Bryssel IIa-förordningen (omarbetning)
  - Allmän riktlinje
 13. Förordningen om överlåtelse av fordringar
  - Lägesrapport
 14. Förordningen om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för e-bevisning
  - Allmän riktlinje
 15. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet



  forts.



  Icke lagstiftande verksamhet
 16. Förhandlingsmandat för det andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen
  - Lägesrapport
 17. Förhandlingsmandat för ett avtal mellan EU och USA om underlättad tillgång till e-bevisning
  - Lägesrapport
 18. Förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten: genomförande
  - Lägesrapport från kommissionen
 19. Lagring av uppgifter: lagring av data från elektronisk kommunikation
  - Lägesrapport
 20. Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga ärenden ? slutsatser
  - Antagande
 21. EU:s anslutning till Europakonventionen
  - Lägesrapport
 22. Övriga frågor
  a) Mot en digital straffrätt i EU
  - Föredragning av Eurojust

  b) RIF-ministermöte mellan EU och USA (Washington den 8?9 november 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  c) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av Rumänien



  Möte i GEMENSAMMA KOMMITTÉN (TORSDAGEN den 6 december 2018 ? kl. 9.30)

 1. Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
  - Riktlinjedebatt/partiell allmän riktlinje
 2. (ev.) Återvändandedirektivet (omarbetning)
  - Lägesrapport
 3. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet