Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7406

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Direktivet om carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (tredje omgången)
  - Allmän riktlinje / Lägesrapport
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 4. Förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
  - Allmän riktlinje / Lägesrapport
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 5. Förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
  - Lägesrapport
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 6. Direktivet om likabehandling (artikel 19)
  - Lägesrapport
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Den europeiska planeringsterminen 2019
  - Riktlinjedebatt
  a) Den årliga tillväxtöversikten, rapporten om förvarningsmekanismen, utkastet till den gemensamma sysselsättningsrapporten och utkastet till rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet
  - Föredragning av kommissionen

  forts.

  b) Bidrag till de sysselsättningsrelaterade och sociala aspekterna av utkastet till rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet
  - Godkännande

  c) Tematiska granskningar av ?Digitaliseringens sociala aspekter? (kommittén för socialt skydd) och ?Digitalisering och robotisering av arbete? (sysselsättningskommittén)
  - Godkännande av de gemensamma huvudbudskapen från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd

  d) Genomförandet av rekommendationen om långtidsarbetslöshet: sysselsättningskommitténs huvudbudskap
  - Godkännande
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 8. Rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
  - Politisk överenskommelse
  Socialminister Annika Strandhäll
 9. Slutsatser om jämställdhet, ungdomar och digitalisering
  - Antagande
  Statsrådet Lena Hallengren
 10. Övriga frågor
  a) Socialt trepartstoppmöte (Bryssel den 16 oktober 2018)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  b) Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet

  c) Kommissionens verksamhet
  i) EU-ram för nationella strategier för integrering av romer: halvtidsutvärdering
  ii) Konferens om arbetets framtid (april 2019)
  iii) Unionen för Medelhavsområdet Ministermöte (april 2019)
  - Information från kommissionen

  d) Ordförandeskapsevenemang
  i) Digitaliseringen av arbete
  ii) Bekämpning av arbetsrelaterad cancer
  iii) Evenemang för jämställdhet
  - Information från ordförandeskapet

  e) Den gemensamma förklaringen Gender Equality as a Priority of the European Union today and in the future
  - Information från ordförandeskapet
  forts.

  f) Gemensamt icke-officiellt dokument om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer
  - Information från den maltesiska delegationen

  g) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den rumänska delegationen

  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
  Socialminister Annika Strandhäll
  Icke lagstiftande verksamhet
 11. Samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
  a) Rekommendation om förstärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
  - Antagande

  b) Åtgärder mot vaccineringsmotstånd på EU-nivå och nationell nivå: utmaningar och möjligheter i en digitaliserad värld
  - Diskussion
 12. Övriga frågor
  a) Aktuellt lagstiftningsförslag
  Förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
  - Information från ordförandeskapet

  b) Hälsotillståndet i EU
  - Information från kommissionen

  c) Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll ? Åttonde sessionen i partskonferensen (COP8) (Genève den 1?6 oktober 2018)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  d) Genomförandet av direktiv 2011/62/EU om förfalskade läkemedel
  - Information från kommissionen

  e) Resultat av konferenser anordnade av det österrikiska ordförandeskapet:
  i) Att matcha hälso- och sjukvårdsbehov med läkemedelsforskning: så fastställs forskningsagendan för folkhälsa (Wien den 25 september 2018)  forts.

  ii) Människors mat ? människors hälsa: mot hälsosamma och hållbara europeiska livsmedelssystem (Wien den 22?23 november 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  f) Resultatet av det informella hälsoministermötet (Wien den 10?11 september 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  g) Utnämning av Världshälsoorganisationens regionala direktör för den europeiska regionen
  - Information från ordförandeskapet

  h) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den rumänska delegationen