Dagordning för rådet transport, telekommunikation

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7407

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Antagande av A-punkterna
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  TRANSPORT
  Statsrådet Tomas Eneroth
  Lagstiftningsöverläggningar

  Landtransport
 3. Paketet för rörlighet I
  a) Förordningen om tillträde till yrket och tillträde till marknaden för godstransporter
  b) Förordningarna om viloperioder och om färdskrivare
  c) Direktivet om efterlevnad av sociala bestämmelser och om lex specialis för utstationering av förare
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Tomas Eneroth
 4. Paketet för rörlighet II
  Direktivet om ändring av direktiv 92/106 om kombinerad transport
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Tomas Eneroth
 5. Paketet för rörlighet III
  Direktivet om förvaltning av vägars säkerhet
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Tomas Eneroth
 6. Direktivet om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tomas Eneroth

  forts.
 7. Förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer
  - Lägesrapport
  Statsråd Heléne Fritzon

  Sjöfart
 8. Direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Tomas Eneroth
 9. Paketet för rörlighet III
  Förordningen om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport
  - Allmän riktlinje/lägesrapport
  Statsrådet Tomas Eneroth

  Övergripande frågor
 10. Förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
  - Lägesrapport/partiell allmän riktlinje
  Statsrådet Tomas Eneroth
 11. Paketet för rörlighet III
  Förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tomas Eneroth
 12. Paketet för rörlighet II
  Direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tomas Eneroth
 13. Paketet för rörlighet III
  Förordningen om elektronisk information om godstransporter
  - Lägesrapport
  Statsrådet Tomas Eneroth

  Icke lagstiftande verksamhet

  Sjöfart
 14. Slutsatser om transport på inre vattenvägar
  - Antagande
  Statsrådet Tomas Eneroth
  forts.
 15. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Direktivet om elektroniska vägtullar och informationsutbyte
  - Information från ordförandeskapet
  ii) Förordningen om säkerställande av konkurrensen inom luftfarten
  - Information från ordförandeskapet
  iii) Förordningen om inrättande av unionens rymdprogram Lägesrapport från ordförandeskapet
  iv) Revidering av förordningen om leasing med besättning (wet lease)
  - Information från ordförandeskapet

  b) Informellt möte mellan transport- och miljöministrarna (Graz den 29?30 oktober 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  c) Den sociala agendan inom luftfarten
  - Information från den luxemburgska delegationen

  d) Förhandlingar med Asean
  - Information från ordförandeskapet

  e) Avgifter för hållbar transportinfrastruktur och internalisering av externa transportkostnader
  - Information från kommissionen

  f) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den rumänska delegationen

  TELEKOMMUNIKATION

  Lagstiftningsöverläggningar
 16. Förordningen om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021?2027
  - Partiell allmän riktlinje
  Statsrådet Peter Eriksson
 17. Förordningen om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet och av nätverket av nationella samordningscentrum
  - Lägesrapport
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
 18. Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation (e-privacy)
  - Lägesrapport och diskussion
  Statsrådet Peter Eriksson forts.
 19. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn
  - Information från ordförandeskapet
  ii) Förordningen om genomförandet av toppdomännamnet .eu
  - Information från ordförandeskapet
  iii) Cybersäkerhetsakten ? förordning
  - Information från ordförandeskapet

  b) Läget för genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den rumänska delegationen