Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ekofin_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C1A

Kommenterad dagordning

Rådet

2018-07-02

Finansdepartementet

Ekofinrådets möte den 13 juli 2018

Kommenterad dagordning

Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 28 juni.

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar

3.Omvänd skattskyldighet

-Diskussionspunkt

Vid mötet ska det ske en diskussion om förslaget om ändring i mervärdesskattedirektivet vad gäller generell omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt.

Överläggning med skatteutskottet har skett senast den 15 juni 2017. Skatteutskottet informerades den 22 maj 2018. Samråd med EU-nämnden har skett senast den 23 maj 2018.

Det finns enligt EU:s mervärdesskattedirektiv möjlighet att tillämpa omvänd skattskyldighet, dvs. att köparen är skattskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren, på vissa varor och tjänster som är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägerier. Som ett led i att bekämpa mervärdesskattebedrägerier driver ett antal medlemsstater, främst Tjeckien, frågan om utökad omvänd skattskyldighet. Kommissionen lade i december 2016 fram ett förslag om detta och ordförandeskapet har därefter lagt fram flera

kompromissförslag. Kommissionens förslag beskrivs i faktapromemorian 2016/17:FPM57.

Förslaget togs upp på Ekofinrådsmötet den 25 maj 2018 men medlemsstaterna lyckades inte nå en överenskommelse. Sedan dess har förslaget inte behandlats i rådet.

Något nytt kompromissförslag har inte presenterats. Det förslag som var aktuellt inför Ekofinrådets möte den 25 maj 2018 innebar att en medlemsstat, efter förslag från kommissionen och tillstånd av rådet, får införa omvänd skattskyldighet för alla inhemska leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som överstiger 10 000 euro per faktura, under förutsättning att följande krav uppfylls:

omedlemsstaten har ett mervärdesskattegap1, uttryckt som en procentandel av den totala mervärdesskatteskulden, på minst 5 procentenheter över gemenskapens medianvärde för mervärdesskattegapet

omedlemsstaten har en karusellbedrägerinivå2 inom sitt totala

mervärdesskattegap på mer än 25 procent

omedlemsstaten konstaterar att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa karusellbedrägerier inom dess territorium (bl.a. genom att redogöra för vilka kontrollfunktioner

som tillämpas och varför de inte är effektiva, samt varför administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet inte är tillräckligt)

omedlemsstaten konstaterar att de ökade skatteintäkter som beräknas följa av införandet av generell omvänd skattskyldighet överstiger de

beräknade totala administrativa bördorna för företag och skattemyndigheter med minst 25 procent

omedlemsstaten konstaterar att företag och skattemyndigheter inte kommer att få kostnader till följd av införandet av generell omvänd

1Mervärdesskattegap (VAT Gap) är skillnaden mellan den teoretiska mervärdesskatten, d.v.s. den mervärdesskatt som skulle ha betalats in om reglerna följdes, och den mervärdesskatt som faktiskt betalats in.

2Karusellbedrägeri är en typ av mervärdesskattebedrägeri där samma vara kan säljas och köpas flera gånger mellan olika företag i syfte att undandra mervärdesskatt. Det förutsätter minst tre parter i två olika medlemsstater, varav minst en av parterna är ett företag med avsikt att genomföra bedrägerier. D etta företag gör ett unionsinternt förvärv utan avsikt att redovisa och betala mervärdesskatt. Företaget säljer sedan varorna vidare till ett annat bolag (köparen) inklusive mervärdesskatt. Köparen gör avdrag för ingående mervärdesskatt, den skatt som inte kommer att redovisas och betalas av företaget som genomfört bedrägeriet. Köparen säljer sedan vidare varan till bolaget i det andra landet som sålde varan från första början. Varan kan sedan säljas igen på samma sätt, därav namnet karusellbedrägeri.

2 (6)

skattskyldighet som är högre än de som följer av tillämpningen av andra kontrollfunktioner

Åtgärden ska vara tidsbegränsad till dess övergångsordningen ersätts med en slutlig ordning eller till och med den 30 juni 2022, beroende på vilket av dessa datum som infaller först.

Om tillämpningen av omvänd skattskyldighet visar sig innebära att bedrägerierna flyttar till andra medlemsstater som inte har infört omvänd skattskyldighet ska kommissionen rekommendera för rådet att tillståndet dras tillbaka. Rekommendationen blir gällande om inte rådet enhälligt beslutar om motsatsen.

I kommissionens ursprungliga förslag fanns möjlighet för en medlemsstat att införa omvänd skattskyldighet om denna medlemsstat delar gräns med en annan medlemsstat som inför omvänd skattskyldighet och det finns en avsevärd risk för att bedrägerierna flyttar till denna medlemsstat till följd av att den andra medlemsstaten inför omvänd skattskyldighet. I det senaste kompromissförslaget från ordförandeskapet har denna möjlighet strukits.

Utgångspunkten är att eventuella kostnader för berörda myndigheter ska hanteras inom beslutade ekonomiska ramar.

Svensk ståndpunkt

Regeringen är tveksam till en utökad omvänd skattskyldighet. Kompromissförslaget har dock ett så restriktivt tillämpningsområde att risken för negativa konsekvenser är avsevärt mindre, och är begränsat i tid. Regeringen kan därför om det bedöms lämpligt ur förhandlingssynpunkt acceptera förslaget som en åtgärd för att bekämpa bedrägerier.

4. Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster

-Informationspunkt

Ordförandeskapet väntas informera om hur arbetet går med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

3 (6)

Icke lagstiftande verksamhet

5.Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram - Diskussionspunkt

Det österrikiska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för Ekofin de kommande sex månaderna.

Ärendet har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Ett Europa som skyddar är mottot för det österrikiska ordförandeskapet. Österrike vill med sitt ordförandeskap stärka unionen genom att öka subsidiariteten och öka medborgarnas förtroende för EU. Ordförandeskapet har tre övergripande prioriteringar: 1) säkerhet och migration, 2) välstånd och konkurrenskraft genom digitalisering, och 3) stabilitet i EU:s närområde. Förhandlingarna om Brexit och den fleråriga budgetramen nämns som två övergripande utmaningar.

För arbetet i Ekofinrådet lyfter ordförandeskapet fram fyra prioriterade områden. Det första rör färdigställandet av bankunionen och att utveckla kapitalmarknadsunionen. Arbetet inom ramen för bankunionen kommer att fokusera på fortsatta riskreducerande åtgärder för att kunna gå vidare med arbetet med riskdelning.

Som andra prioritering lyfter Österrike fram fördjupad och förstärkt koordinering av den ekonomiska politiken. Bättre efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten betonas. I arbetet med fördjupningen av EMU framhåller ordförandeskapet att de avser fokusera på de åtgärder som bidrar till verkligt och synligt mervärde för EU.

Den tredje prioriteringen är förbättrad effektivitet och rättvisa på skatteområdet. Ordförandeskapet prioriterar arbete för att förhindra skatteflykt och skatteundandragande och planerar att ta vidare arbetet med kommissionens förslag om beskattning av den digitala ekonomin, en gemensam bolagsskattebas, samt modernisering av mervärdesbeskattningen i syfte att stärka den inre marknaden.

Tillhandahållande av ekonomiska resurser och 2019 års budget är ordförandeskapets fjärde prioritering för Ekofinrådet. Österrike avser tillförse att årsbudgeten för 2019 lever upp till principerna om sund och

4 (6)

effektiv ekonomisk förvaltning, samt att rådets riktlinjer beaktas under årsbudgetförhandlingen. Under ordförandeskapet kommer även förhandlingar att föras om EU:s framtida egna medel.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet.

6.(ev.) Uppföljning av Europeiska rådets möte 28-29 juni 2018 - Diskussionspunkt

Det har i skrivande stund inte meddelats vad som ska tas upp under denna dagordningspunkt. Regeringen avser återkomma till nämnden när det finns information om punkten.

Information och samråd med EU-nämnden inför Europeiska rådet den 28– 29 juni 2018 ägde rum den 27 juni.

På dagordningen för Europeiska rådet den 28–29 juni stod bl.a. migration, säkerhet och försvar, skattefrågor, handel, EU:s fleråriga budgetram, innovation och digitalisering, samt läget i förhandlingarna med Storbritannien under artikel 50. I anslutning till Europeiska rådet hölls ett eurotoppmöte om fördjupning av EMU i inkluderande format.

7.Mandat inför G20-mötet den 21-22 juli i Buenos Aires - Beslutspunkt

Rådet ska anta EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet den 21–22 juli.

Ärendet har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Mötet med G20:s finansministrar och centralbankschefer äger rum i Buenos Aires den 21–22 juli. Inför mötet ska rådet fastställa EU:s gemensamma positioner, Terms of Reference.

Utkastet till positioner betonar bland annat vikten av att stödja ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel och en global ekonomi som präglas av öppenhet.

5 (6)

Mandatförslaget tar också upp behovet av att finna globala beskattningslösningar för den digitala ekonomin och intensifiera arbetet med att stärka internationell skattetransparens. Utkastet till positioner lyfter även fram vikten av att de förändringar som teknologisk utveckling och globaliseringen för med sig kommer alla till del.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet. Positionerna ligger i linje med regeringens syn på vilka områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Regeringen välkomnar särskilt att betydelsen av öppenhet och ett regelbaserat multilateralt system för ekonomiskt samarbete och handel lyfts fram.

8. Övriga frågor

I skrivande stund finns inga övriga frågor.

6 (6)