Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Departementsserien 2017:19

ds 2017 19

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Innehåll

Sammanfattning ..................................................................

9

1

Promemorians författningsförslag ................................

11

1.1

Förslag till lag om ändring i jordabalken ...............................

11

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg.............................................

13

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.....................

17

1.4 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) ............

20

1.5Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida