Livstidsstraff för mord

Departementsserien 2017:38

Förord

Chefen för Justitiedepartementet beslutade den 28 oktober 2016 att ge lagmannen Ylva Norling Jönsson i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att utreda utformningen av straffbestämmelsen om mord (Ju 2016:I).

Hovrättsassessorn Andreas Gustafsson har arbetat som sekreterare i uppdraget. Uppdraget har bedrivits utan särskild expert- eller referensgrupp.

Härmed överlämnas promemorian Livstidsstraff för mord. Uppdraget är med detta slutfört.

Helsingborg i augusti 2017

Ylva Norling Jönsson

/Andreas Gustafsson

Innehåll

Förord.................................................................................

1

Promemorians huvudsakliga innehåll .....................................

7

1

Författningsförslag........................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida