Protokoll sammanträde 2005/06:46

EU-nämndens dokument 2005/06:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:46
EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-08-24
  Sammanträdestid: 13.00-14.00
  Närvarande: se bilaga 1
§ 46:1    
Nämnden godkänner att kanslicheferna Thomas Hörberg, UU, Närvaro
och Ingemar Wahlberg, FöU, närvarar vid sammanträdet.    
Det antecknas att följande ledamöter deltog respektive    
närvarade per telefon:    
Sonia Karlsson (s)    
Anita Jönsson (s)    
Kenneth G Forslund (s)    
Lars Lilja (s)    
Lennart Fremling (fp)    
Lars U Granberg (s)    
Agne Hansson (c)    
Björn Hamilton (m)    
Eskil Erlandsson (c)    
Cecilia Wigström (fp)    
Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats
på bordet: på bordet  
Kallelse och föredragningslista 2005/06:43    
NOTICE OF MEETING AND    
PROVISIONAL AGENDA (CM 2768/06)    
Kommenterad dagordning för det extrainsatta    
rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser    
den 25 augusti 2006    
Lebanon – UNFIL – Mandate (från FN:s    
webbplats)    
§ 46:2    
Utrikesministern Jan Eliasson åtföljd av kabinetts- Allmänna frågor och
sekreteraren Hans Dahlgren och statssekreteraren yttre förbindelser
Annika Söder, departementsrådet Jan Knutsson,    
kanslirådet Magnus Schöldtz, departementssekreterare    

Niclas Kvarnström, pressekreteraren Dan Svanell, samtliga Utrikesdepartementet, samt statssekreteraren Jonas Hjelm, departementsrådet Johan Raeder och pressekreteraren Toni Eriksson från Försvarsdepartementet

Ämnen: - Libanon - Iran

- DR Kongo

46:3  
Kanslichefen informerar om att nästa sammanträde Nästa sammanträde
äger rum den 8 september 2006 och behandlar:  
* Allmänna frågor och yttre förbindelser  
* Jordbruk och fiske  

Vid protokollet

Eva Zorn

Justerat den

Tommy Waidelich

2

RIKSDAGENS   NÄRVARO- Bilaga 1 till
EU-NÄMND   FÖRTECKNING protokoll 2005/06:46
  § 1    
Namn      
Ledamöter D N  
Tommy Waidelich (s) ordf. D    
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. D    
Sonia Karlsson (s)   T  
Lars Lindblad (m) D    
Joe Frans (s) D    
Hillevi Larsson (s)      
Mats Odell (kd)      
Sven-Erik Sjöstrand (v) D    
Christina A xelsson (s) D    
Lennart Hedquist (m) D    
Anita Jönsson (s)   T  
Karin Granbom (fp)      
Jan Andersson (c)      
Kenneth G Forslund (s)   T  
Beatrice Ask (m)      
Fredrik Olovsson (s)      
Ulf Holm (mp ) D    
Suppleanter      
Lars Lilja (s)   T  
Billy Gustafsson (s)      
Gun illa Carlsson (m)      
Lennart Fremling (fp)   T  
Tone Tingsgård (s) D    
Eva Arv idsson (s) D    
Holger Gustafsson (kd)      
Mats Einarsson (v)      
Sylvia Lindgren (s) D    
Per Bill (m)   N  
Lars U Granberg (s)   T  
Nyamko Sabuni (fp)      
Agne Hansson (c)   T  
Börje Vestlund (s) D    
Henrik von Sydow (m)      
Agneta Lundberg (s)      
Yvonne Ru waida (mp)      
Anders G Hög mark (m) D    
Björn Hamilton (m)   T  
Hillevi Engström (m)      
Tobias Krantz (fp)      
Karin Pilsäter (fp)      
Ingvar Svensson (kd)      
Annelie Enochson (kd)      
Maud Olofsson (c)      
Eskil Erlandsson (c) T    
Gustav Fridolin (mp)      
Sermin Özü rküt (v)      
Karin Thorborg (v)      
Leif Björn lod (mp)      
Mariam Os man Sherifay (s) D    
Gö ran Lennmarker (m)      
Cecilia Wigström (fp) T    

Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande. T markerar vilka ledamöter som deltagit per telefon.

3