Eu-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska även rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet. Vidare ska regeringen överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl påkallar sådan överläggning.

Sammansättning m.m.

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet har EU-nämnden haft 41 suppleanter. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation för samtliga 15 utskott. EU-nämnden hade under riksmötet följande sammansättning:

 

Ledamöter

 

Anna Kinberg Batra (m), ordförande

Susanne Eberstein (s), vice ordförande

Björn Hamilton (m) (t.o.m. 2008-10-03)

Sonia Karlsson (s) (t.o.m. 2008-10-16)

Bengt-Anders Johansson (m)

Monica Green (s) (fr.o.m. 2008-10-16)

Peder Wachtmeister (m)

Staffan Danielsson (c)

Maryam Yazdanfar (s)

Karin Granbom Ellison (fp) (fr.o.m. 2008-11-13)

Carl B Hamilton (fp) (t.o.m. 2008-11-13)

Billy Gustafsson (s)

Peder Wachtmeister (m)

Sofia Arkelsten (m)

Carina Ohlsson (s)

Holger Gustafsson (kd) (fr.o.m. 2009-01-15)

Krister Hammarbergh (m) (fr.o.m. 2008-10-07)

Sven Gunnar Persson (kd) (t.o.m. 2009-01-01)

Krister Hammarberg (m) (fr.o.m. 2008-10-07)

Jacob Johnson (v)

Lars Lilja (s)

Christer Winbäck (fp)

Ulf Holm (mp)

 

Suppleanter

 

Björn Hamilton (m) (fr.o.m. 2008-10-07)

Krister Hammarbegh (m) (t.o.m. 2008-07-10)

Urban Ahlin (s)

Hillevi Engström (m) (t.o.m. 2009-02-19)

Tomas Tobé (m) (fr.o.m. 2009-03-09)

Åsa Lindestam (s) (fr.o.m. 2008-04-01)

Gustav Blix (m)

Johan Linander (c)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Karin Pilsäter (fp)

Fredrik Olovsson (s)

Margareta Cederfelt (m)

Börje Vestlund (s) (fr.o.m. 2009-01-14)

Hillevi Larsson (s) (t.o.m. 2009-01-14)

Ingvar Svensson (kd) (t.o.m. 2009-01-15)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Karl Sigfrid (m)

Marianne Berg (v) (fr.o.m. 2008-10-27)

Lena Olsson (v) (t.o.m. 2008-10-27)

Magdalena Streijffert (s)

Agneta Berliner (fp)

Mehmet Kaplan (mp)

Marina Pettersson (s)

Christina Axelsson (s)

Agneta Lundberg (s)

Leif Pagrotsky (s)

Fredrick Federley (c)

Annika Qarlsson (c)

Lars Tysklind (fp)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp) (t.o.m. 2008-11-13)

Bodil Ceballos (mp)

Per Bolund (mp) (t.o.m. 2008-11-11, fr.o.m. 2009-01-13)

Hans Linde (v)

Irene Oskarsson (kd) (fr.o.m. 2009-01-15)

Else-Marie Lindgren (kd)

Kerstin Lundgren (c)

Erik A Eriksson (c)

Marie Weibull Kornias (m)

Jan R Andersson (m)

Mikael Cederbratt (m)

Anti Avsan (m)

Max Andersson (mp)

Karin Granbom (fp) (t.o.m. 2008-11-13)

Helena Bargholtz (fp) (fr.o.m. 2008-11-25)

Tobias Krantz (fp) (fr.o.m. 2008-11-13, t.o.m. 2009-18-06)

Göran Lennmarker (m)

Torbjörn Björklund (v)

Eva Olofsson (v)

 

 

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier:

 

s

m

c

fp

kd

v

mp

Totalt

Totalt

16

15

6

7

4

5

5

58

Ordinarie

6

5

1

2

1

1

1

17

Suppleanter

10

10

5

5

3

4

4

41

(september 2008)

 

Kansli

 

Jan Olsson, kanslichef

Margareta Hjorth, föredragande

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Jaak Meri, föredragande (fr.o.m. 2009-01-01)

Jenny Lennung Malmqvist, föredragande (t.o.m. 2009-06-30)

Eva Sterndal, avdelningsdirektör

Jakob Nyström, pressekreterare (kammarkansliet)

Lars Söderlind, assistent (tjänstledig fr.o.m. 2009-04-19)

Sebastian Tham, assistent (t.o.m. 2009-08-16)

Karin Johansson, assistent (fr.o.m. 2009-05-25)

Agota Földes, assistent (fr.o.m. 2009-09-01)

Vissa uppgifter om verksamheten

Regeringen har under verksamhetsåret 2008/09 samrått med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten. Inför Europeiska rådets möten den 15 och 16 oktober och den 11 och 12 december 2008 samt den 19 och 20 mars och den 18 och 19 juni 2009 informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt med nämnden vid öppna sammanträden. Inför det extra mötet med Europeiska rådet den 7 november 2008 samt inför det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 1 mars 2009 samrådde statsministern med nämnden om den ekonomiska och finansiella krisen. Vid ett öppet sammanträde med EU-nämnden den 4 mars 2009 återrapporterade statsministern från Europeiska rådets möte den 1 mars.

Den 11 november 2008 informerades EU-nämnden och finansutskottet om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2007 av Lars Heikensten, ledamot av Europeiska revisionsrätten.

Från och med den 1 januari 2009 genomförs regeringens samråd med EU-nämnden vad gäller troliga A-punkter inför kommande ministerråd genom skriftligt samråd. Under verksamhetsåret har 33 sådana skriftliga samråd ägt rum. I andra frågor har regeringens samråd med EU-nämnden genomförts skriftligt vid 24 tillfällen, varav ett flertal inför rådet för Allmänna frågor och yttre förbindelser.

Beslut som berör gemensamma strategier inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under verksamhetsåret har skriftligt samråd ägt rum med nämnden vid olika tillfällen med anledning av godkännande av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder rörande bl.a. säkerhetsrådsresolution 1373, Irak, Uzbekistan, Elfenbenskusten, Kongo, Zimbabwe, Makedonien, Moldavien, Vitryssland, Burma/Myanmar, Guinea Bissau, Nordkorea, EU:s polisinsats i de palestinska områdena Eupol Copps samt marina insatser utanför Somalias kust (EU Navfor, Atalanta).

Ytterligare skriftligt samråd har ägt rum inför rådet för Transport, telekommunikation och energi med anledning av grönare transporter, sjösäkerhetspaketet, om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik samt med anledning av gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina. Inför rådet för Rättsliga och inrikes frågor hölls skriftligt samråd med anledning av Guantanamo Bay samt om tredjelandsmedborgares inresa samt vistelse för högkvalificerad anställning (blåkort). Vidare har skriftligt samråd ägt rum rörande nya kommissionärer i Litauen, Polen och Belgien.

Under verksamhetsåret 2008/09 har EU-nämnden hållit 44 protokollförda sammanträden mellan den 16 september 2008 och den 14 september 2009. Av dessa hölls 15 under hösten 2008 och 29 under våren och hösten 2009. EU-nämnden har sammanträtt sammanlagt 99 timmar, varav 41 timmar under hösten 2008 och 58 timmar under 2009.

Under verksamhetsåret har det vid tio tillfällen varit ett eller flera partier som har tillämpat reglerna om att varje partigrupp som är representerad i nämnden har rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en ledamot av det utskott vars område berörs. Totalt har 11 ersättare deltagit i nämndens sammanträden. Sju ersättare från (m) har representerat trafik-, utbildnings- samt arbetsmarknadsutskotten. En ersättare från (c) har representerat skatteutskottet. En ersättare från (fp) har representerat finansutskottet. En ersättare från (mp) har representerat miljö- och jordbruksutskottet. En ersättare från (v) har representerat näringsutskottet.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret har 77 pappersutskick och 20 e-postutskick med sammanträdesmaterial m.m. gjorts. Dessutom har material skickats ut via e-post inför skriftliga samråd. Pressmeddelanden har publicerats såväl inför som efter varje sammanträde. Pressmeddelanden har publicerats också på engelska efter sammanträdena samt före och efter statsministerns samråd med nämnden inför Europeiska rådet. Både material och pressmeddelanden har publicerats på riksdagens webbplats. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2008/09 har regeringen informerat och samrått med EU-nämnden inför sammanlagt 67 ministerrådsmöten (inklusive informella ministermöten, Europeiska rådets möten och återrapportering från Europeiska rådets möten). Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett enda ministerrådsmöte kan involvera flera ansvariga svenska statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd[1] vid 93 tillfällen. Regeringen har i statsråds ställe representerats med statssekreterare vid 15 tillfällen samt med kabinettssekreteraren vid 5 tillfällen och vid 1 tillfälle med departementsråd.

I samband med samrådet har EU-nämnden tagit del av 43 protokollsutdrag från olika utskotts överläggningar med regeringen i EU-frågor. Vidare har EU-nämnden kunnat beakta flera utlåtanden från utskott över grön- och vitböcker. Utskottens arbete med EU-frågor redovisas närmare i respektive utskotts verksamhetsberättelse.

EU-nämnden har under tidigare mandatperioder tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. I oktober och december 2008 samt i april och juni 2009 har beredningsgruppen fått information om det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Beredningsgruppen har också fått information inför Europeiska rådets möte i oktober samt i december 2008. I juni fick beredningsgruppen information om institutionella frågor.

Yttranden

Den 17 april yttrade sig nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (yttr. 2008/09:EUN2y), som återfinns som bilaga i utrikesutskottets betänkande (bet. 2008/09:UU10).

Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. Cosac (Conférence des organes spécialisés dans les affai-res communautaires et européennes des parlements de lUnion européenne, Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet.

Denna konferens är, som en följd av förhandlingarna om Amsterdamfördraget, också reglerad i ett protokoll till de grundläggande EU- och EG-fördragen. Enligt detta protokoll får Cosac bidra med allt som konferensen finner att EU:s institutioner bör uppmärksamma, särskilt när det gäller unionens lagstiftande verksamhet. Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar delegationer bestående av sex delegater från parlamentet i varje medlemsland och från Europaparlamentet samt av tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna bereds tillfälle att delta i debatten, men inte i besluten.

Det 40:e Cosacmötet ägde rum i Paris den 2–4 november 2008. Den svenska delegationen leddes av Anna Kinberg Batra (m). I övrigt deltog Bengt-Anders Johansson (m), Cecilia Wigström (fp), Åsa Lindestam (s), Agneta Lundberg (s) och Marina Pettersson (s). Vid mötet diskuterades bl.a. energisäkerhet och det rättsliga samarbetet i EU när det gäller kampen mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten.

Under det tjeckiska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Prag den 9 och 10 februari 2008. Deltog gjorde Anna Kinberg Batra (m) och Carina Adolfsson Elgestam (s).

Det 41:a Cosacmötet ägde rum i Prag den 11 och 12 maj 2009. Den svenska delegationen leddes av Anna Kinberg Batra (m), ordförande. I övrigt deltog Krister Hammarbergh (m), Helena Bargholtz (fp), Désirée Pethrus Engström (kd) samt Carina Adolfsson Elgestam (s). Vid mötet diskuterades bl.a. den finansiella krisen och den europeiska grannskapspolitiken.

Den 5 och 6 juli 2009 hölls ett ordförandemöte inom ramen för Cosac i Stockholm. Från EU-nämnden deltog Anna Kinberg Batra (m) och Åsa Lindestam (s). Vid mötet diskuterades bl.a. det svenska ordförandeskapets prioriteringar och samarbetet inom EU:s institutioner.

Resor

För att få information om det pågående arbetet i det land som innehar ordförandeskapet i EU har EU-nämnden genomfört en studieresa till Prag i Tjeckien. Resan till Prag genomfördes den 6–8 oktober 2008. Den svenska delegationen bestod av ordföranden Anna Kinberg Batra (m), Björn Hamilton (m), Krister Hammarberg (m), Staffan Danielsson (c), Carl B Hamilton (fp), Christina Axelsson (s), Åsa Lindestam (s), Billy Gustafsson (s) samt Jacob Johnson (v).

En studieresa till Luxemburg genomfördes den 2 och 3 februari 2009. Delegationen leddes av EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) och bestod i övrigt av Sofia Arkelsten (m), Christer Winbäck (fp), Karin Granbom (fp), Désirée Pethrus Engström (kd), Christina Axelsson (s), Carina Adolfsson Elgestam (s), Billy Gustafsson (s) samt Marianne Berg (v). Inför resan fick nämnden information om mål vid EG-domstolen av departementsrådet Anna Falk, regeringens ombud i EG-domstolen. Vidare genomfördes en studieresa till Zagreb i Kroatien den 1–3 mars 2009. Delegationen leddes av EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m). I övrigt deltog Bengt-Anders Johansson (m), Staffan Danielsson (c), Karin Granbom Ellison (fp), Holger Gustafsson (kd) och Agneta Lundberg (s).

Besök

Under verksamhetsåret har EU-nämnden tagit emot ett flertal besök. Den 24 september 2008 besöktes nämnden av företrädare för Representanthusets jämställdhetsutskott i Bosnien Hercegovina. Den 3 oktober 2008 informerades nämnden av Tjeckiens ambassadör Jan Kára inför en studieresa till Prag den 6–8 oktober 2008. Den 10 oktober 2008 besöktes nämnden av den spanske statssekreteraren Diego López Garrido, ansvarig för EU-frågor. Den 30 oktober 2008 deltog företrädare för nämnden i ett besök av Georgiens president Saakashvili. Den 3 november 2008 besöktes nämnden av turkiske kabinettssekreteraren Ertugul Apakan. Den 13 november 2008 besöktes nämnden av Tjeckiens vice premiärminister för EU-frågor Alexandr Vondra. Den 25 november 2008 besöktes nämnden av den kroatiska statssekreteraren Bianca Matkovic. En delegation ungerska parlamentariker besökte nämnden den 17 december 2008. Den 17 december 2008 tog nämndens ordförande emot brittiske statssekreteraren Matthew Rycroft.

Den 21 januari 2009 tog nämnden emot en delegation från den amerikanska handelskammaren vid Europeiska unionen i Bryssel. Den 22 januari 2009 besökte Jörgen Holmquist, generaldirektör vid kommissionens generaldirektorat för inre marknad och tjänster, nämnden. Den 5 mars 2009 besöktes nämnden av Europaparlamentets utrikesutskott. Den 11 och 12 mars 2009 tog nämnden emot en delegation från Assemblée nationale i Frankrike. Den 11 mars 2009 tog ordföranden emot Simon Fraser, generaldirektör för avdelningen Europe & Globalisation, FCO. Den 18 mars 2009 besöktes nämnden av Sloveniens talman Pavel Gantar. Den 18 mars 2009 tog nämnden emot en delegation ur det estländska parlamentets EU-utskott. Den 19 mars 2009 besöktes nämnden av den brittiske ambassadören Andrew Mitchell. Den 23 mars 2009 besöktes nämnden av Kanadas EU-ambassadör Ross Hornby. Den 16 april 2009 tog nämnden emot en delegation från Europaudvalget, Danmarks parlament. Kanada-EU-gruppen från Kanadas parlament besökte nämnden den 23 april 2009. Den 23 april 2009 besöktes nämnden av Bulgariens talman Georgi Pirinski. Den 27 april 2009 besöktes nämnden av två irländska parlamentariker, Tim Dooley och Joe Costello. Den 4 maj 2009 besöktes nämnden av Sloveniens premiärminister Borut Pahor. Den 8 maj 2009 tog nämnden emot Pierre Schellekens, nytillträdd chef för kommissionens Stockholmskontor. Den 19 maj 2009 tog nämnden emot en delegation från House of Commons EU-utskott. Den 15 juni 2009 besöktes nämnden av en delegation ur Tweede Kamers EU-utskott, Nederländernas parlament. Den 16 juni 2009 tog nämnden emot en delegation från kommissionens representationskontor i EU:s medlemsländer. Den 18 juni 2009 besöktes nämnden av vice talmannen i kroatiska parlamentet Neven Mimica, som även är ordförande i parlamentets EU-utskott. Den 23 juni 2009 besöktes nämnden av en delegation från EU-utskottet i Tysklands Bundestag. Den 10 juli 2009 besöktes nämnden av rådsarbetsgruppen General Affairs Group (GAG-gruppen). GAG-guppen behandlar det löpande samarbetet mellan institutionerna i EU, framför allt frågor som rör ministerrådets relation till Europaparlamentet.

Övrigt

EU-nämndens kansli har, liksom tidigare verksamhetsår, haft fortlöpande kontakter med olika institutioner inom EU, Sveriges ständiga representation vid EU, Statsrådsberedningens EU-enhet, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag och med utskottens kanslier samt riksdagens representant i Bryssel. Kansliet har också deltagit som föreläsare vid olika kurser och seminarier.

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 [1]Samråd inför ministerrådsmöten om budgetfrågor sker, med EU-nämndens samtycke, på statssekreterarnivå.