Fredag den 18 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:39

Föredragningslista

2018/19:39

Fredagen den 18 januari 2019

Kl.

09.00

Prövning av förslag till statsminister

______________________________________________________________________________

1

Prövning av förslag till statsminister

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2019:1 Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar

MJU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

3

COM(2018) 772Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén ochregionkommitténDen inre marknaden i en värld som förändras - En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande

NU

_________________________