Fredag den 8 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:50

Föredragningslista

2018/19:50

Fredagen den 8 februari 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Annelie Karlsson (S) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

2

Marianne Pettersson (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

3

Johan Andersson (S) som suppleant i utbildningsutskottet

4

Serkan Köse (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Linus Sköld (S) som ledamot i utbildningsutskottet

6

Serkan Köse (S) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

7

Mattias Vepsä (S) som suppleant i utbildningsutskottet

8

Marianne Pettersson (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Meddelande om frågestund

9

Torsdagen den 14 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

10

2018/19:35 av Roger Haddad (L)
Kritik mot lärare som följer skollagen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 februari

FiU

12

2018/19:46 Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

FiU

Motion

med anledning av prop. 2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

13

2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C)

JuU

EU-dokument

14

COM(2019) 55 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 april 2019

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

15

2018/19:18 av Larry Söder (KD)
Kärnkraft för framtida elbehov

_________________________