Onsdag den 11 januari 2017

Föredragningslista 2016/17:52

Föredragningslista

2016/17:52

Onsdagen den 11 januari 2017

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 7, torsdagen den 8 och fredagen den 9 december

Avsägelse

3

Olle Felten (SD) som suppleant i riksbanksfullmäktige

Anmälan om kompletteringsval

4

Olle Felten (SD) som ledamot i riksbanksfullmäktige

5

Mikael Eskilandersson (SD) som suppleant i riksbanksfullmäktige

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

CU

7

2016/17:73 Funktionskrav för elmätare

NU

Framställningar

8

2016/17:RB3 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden

FiU

9

2016/17:RB4 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)

FiU

EU-dokument

10

KOM(2016) 818 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 mars 2017

TU

11

Gemensam parlamentarisk kontrollgrupp för Europol Utkast till text från trojkans arbetsgrupp inför EU-talmanskonferensen den 23-25 april 2017

JuU

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Socialutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

3 res. (M, V)

_________________________