Onsdag den 12 december 2018

Föredragningslista 2018/19:27

Föredragningslista

2018/19:27

Onsdagen den 12 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU11, dock tidigast kl. 16.00

______________________________________________________________________________

1

Bordläggning av förslag till statsminister

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 21 november

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM15 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet COM(2018) 732

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2018/19:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

SkU

5

2018/19:26 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

NU

Skrivelse

6

2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

MJU

EU-dokument

7

COM(2018) 817 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 februari 2019

MJU

Ärende för avgörande efter debattens slut i FiU11, dock tidigast kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Socialutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:SoU3 Ny lag om tobak och liknande produkter

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:FiU1 Statens budget 2019 Rambeslutet

8 res. (M, SD, C, KD, L)

10

Bet. 2018/19:FiU11 Höständringsbudget för 2018

Trafikutskottets utlåtande

11

Utl. 2018/19:TU3 Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet

1 res. (SD)

_________________________