Onsdag den 16 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:37

Föredragningslista

2018/19:37

Onsdagen den 16 januari 2019

Kl.

14.00

Bordläggningsplenum

Avtackning

______________________________________________________________________________

1

Bordläggning av förslag till statsminister

Avsägelser

2

Robert Halef (KD) som ledamot i EU-nämnden

3

Cecilia Renfors som justitieombudsman fr.o.m. den 1 september

Anmälan om kompletteringsval

4

Désirée Pethrus (KD) som ledamot i EU-nämnden

5

Robert Halef (KD) som suppleant i EU-nämnden

Utökning av antalet suppleanter

6

Från 26 till 27 i justitieutskottet

7

Från 26 till 27 i utrikesutskottet

8

Från 28 till 29 i socialförsäkringsutskottet

Val av extra suppleanter

9

Lars Thomsson (C) som suppleant i justitieutskottet

10

Abir Al-Sahlani (C) som suppleant i utrikesutskottet och socialförsäkringsutskottet


Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2018/19:FPM23 Samordnad plan för artificiell intelligens COM(2018) 795

UbU

12

2018/19:FPM24 Kompletterande förslag om mervärdes-skatt vid gränsöverskridande e-handel 2015/16:FPM76, 2016/17:FPM40, COM(2018) 819, COM(2018) 821

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

13

2018/19:32 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

SkU

14

2018/19:33 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

TU

Skrivelser

15

2018/19:29 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

SkU

16

2018/19:30 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

SkU

Motion

med anledning av skr. 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation

17

2018/19:3001 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

EU-dokument

18

COM(2018) 892 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 februari 2019

NU

19

COM(2018) 893 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 mars 2019

TU


20

COM(2018) 894 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 mars 2019

TU

21

COM(2018) 895 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 mars 2019

TU

22

Avtackning

_________________________