Onsdag den 20 januari 2016

Föredragningslista 2015/16:55

Föredragningslista

2015/16:55

Onsdagen den 20 januari 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena onsdagen den 16, torsdagen den 17 och fredagen den 18 december

Avsägelser

2

Mikael Oscarsson (KD) som suppleant i finansutskottet

3

Penilla Gunther (KD) som suppleant i kulturutskottet

4

Andreas Carlson (KD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Andreas Carlson (KD) som suppleant i finansutskottet

6

Lars-Axel Nordell (KD) som suppleant i kulturutskottet

7

Penilla Gunther (KD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

8

2015/16:312 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

9

2015/16:79 En ny tullag

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

10

2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

11

2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

AU

12

2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström (SD)

AU

med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

13

2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga

14

2015/16:3299 av Carina Herrstedt (SD)

SoU

15

2015/16:3303 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

16

2015/16:3309 av Emma Henriksson och Staffan Danielsson (KD, C)

SoU

med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

17

2015/16:3295 av Johan Hedin (C)

JuU

18

2015/16:3301 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

19

2015/16:3311 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

20

2015/16:3314 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

JuU

med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

21

2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

NU

22

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

med anledning av skr. 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

23

2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

SoU

med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande

24

2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

25

2015/16:3307 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

26

2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

FöU

27

2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V)

FöU

med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning

28

2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD)

UbU

29

2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

EU-dokument

30

KOM(2015) 614 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt RegionkommitténAtt sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin

MJU

31

KOM(2015) 667 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 mars 2016

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

32

Bet. 2015/16:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

33

Bet. 2015/16:KU7 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Socialförsäkringsutskottets betänkande

34

Bet. 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

2 res. (M, C, L)

Utbildningsutskottets betänkande

35

Bet. 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning

1 res. (SD)

_________________________