Onsdag den 22 november 2017

Föredragningslista 2017/18:35

Föredragningslista

2017/18:35

Onsdagen den 22 november 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU11, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Anna Kinberg Batra (M) som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden och i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om kompletteringsval

2

Ulf Kristersson (M) som ledamot i utrikesnämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:45 av Edward Riedl (M)
Skydd för kritisk infrastruktur

4

2017/18:81 av Karin Enström (M)
US preclearance

5

2017/18:92 av Edward Riedl (M)
Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning

6

2017/18:93 av Edward Riedl (M)
Säkerhet inom flygledning

7

2017/18:94 av Edward Riedl (M)
Besparingar kring fjärrstyrning

8

2017/18:158 av Helena Bonnier (M)
Konkurrensneutrala transportslag

9

2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)
Hot och trakasserier mot företagare

10

2017/18:166 av Ellen Juntti (M)
Åtgärder mot utländska stöldligor

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

11

RiR 2017:26 Matchningen på arbetsmarknaden – sökandesammansättningens betydelse

AU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

12

2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning

TU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:NU4 Statliga företag

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

14

Bet. 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet

10 res. (M, SD, C, L, KD)

15

Bet. 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

17

Bet. 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

1 res. (SD, -)

Socialutskottets betänkande

18

Bet. 2017/18:SoU11 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

_________________________