Onsdag den 23 november 2016

Föredragningslista 2016/17:33

Föredragningslista

2016/17:33

Onsdagen den 23 november 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU11
dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

Utökning av antalet suppleanter

1

Från 27 till 28 i konstitutionsutskottet

Val av extra suppleant

2

Niclas Malmberg (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2016/17:10 Tisdagen den 15 november

UbU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2016/17:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
En fossilfri fordonsflotta

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2016:27 Granskning av budgetpropositionen för 2017

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

TU

Skrivelser

7

2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

AU

8

2016/17:40 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkanden

9

Bet. 2016/17:SkU7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

10

Bet. 2016/17:SkU8 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Utbildningsutskottets betänkanden

11

Bet. 2016/17:UbU5 En stärkt yrkeshögskola

4 res. (M, C, L, KD)

12

Bet. 2016/17:UbU6 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande
efter debattens slut i FiU11, dock tidigast kl. 16.00

Finansutskottets betänkanden

13

Bet. 2016/17:FiU1 Statens budget 2017 Rambeslutet

10 res. (M, SD, C, L, KD)

14

Bet. 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016

Justitieutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:JuU7 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

1 res. (L)

Näringsutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:NU4 Statliga företag

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________