Tisdag den 18 december 2018

Föredragningslista 2018/19:32

Föredragningslista

2018/19:32

Tisdagen den 18 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (inget uppehåll för gruppmöte kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 27 november

Anmälan om ersättare

2

Fredrik Schulte (M) som ersättare fr.o.m. den 11 februari t.o.m. den 9 september 2019 under Ida Drougges (M) ledighet

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3

2018/19:28 Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

4

Bet. 2018/19:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

5

Bet. 2018/19:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1 res. (C)

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkanden

8

Bet. 2018/19:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

7 res. (M, SD, C, V, KD)

9

Bet. 2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber

1 res. (M, C, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:KU17 Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Kulturutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

2 res. (SD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

12

Bet. 2018/19:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2 res. (KD)

Näringsutskottets betänkanden

13

Bet. 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

14

Bet. 2018/19:NU3 Utgiftsområde 21 Energi
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

_________________________