Tisdag den 20 oktober 2015

Föredragningslista 2015/16:16

Föredragningslista

2015/16:16

Tisdagen den 20 oktober 2015

Kl.

13.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot finansministern

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (S)

Återrapportering från Europeiska rådets möte

2

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober

Avsägelse

3

Anna-Lena Sörenson (S) som suppleant i Utrikesnämnden

Anmälan om kompletteringsval

4

Anna-Lena Sörenson (S) som ledamot i krigsdelegationen

5

Olle Thorell (S) som suppleant i Utrikesnämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2015/16:53 av Rickard Nordin (C)
Transporternas inverkan på klimatet

7

2015/16:56 av Jens Holm (V)
Krav på matimporten

8

2015/16:66 av Lotta Finstorp (M)
Tillstånd för längre ledbussar

9

2015/16:67 av Lotta Finstorp (M)
Bärgning och bogsering av långa ekipage

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

10

2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

CU

med anledning av prop. 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

11

2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

CU

med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning

12

2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

UbU

med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

13

2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M)

JuU

14

2015/16:3252 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2015

Näringsutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:NU6 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

4 res. (M, SD, C, V, FP, KD)

Skatteutskottets betänkanden

17

Bet. 2015/16:SkU2 Informationsutbytesavtal med Niue

18

Bet. 2015/16:SkU3 Informationsutbytesavtal med Brunei

19

Bet. 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utbildningsutskottets betänkande

20

Bet. 2015/16:UbU3 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning

1 res. (V)

Kulturutskottets betänkande

21

Bet. 2015/16:KrU2 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Trafikutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:TU2 Ändring i lagen om flygplatsavgifter

1 res. (SD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

23

2015/16:26 av Fredrik Schulte (M)
Skatteintäkter från nedtrappning av jobbskatteavdraget

24

2015/16:27 av Fredrik Schulte (M)
Sjunkande intäkter från arbetsgivaravgifterna

25

2015/16:41 av Helena Bouveng (M)
Besked till svenska företagare
2015/16:60 av Helena Bouveng (M)
RUT-avdraget för rengöring av inomhuspooler

26

2015/16:43 av Erik Andersson (M)
Bensinskatten och vikten av vallöften

27

2015/16:44 av Erik Andersson (M)
Arbetsmarknaden för unga människor

28

2015/16:45 av Helena Bouveng (M)
Höjd skatt för 1,2 miljoner löntagare

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

29

2015/16:24 av Saila Quicklund (M)
Matchfixning

30

2015/16:37 av Lotta Finstorp (M)
Utvecklingen av privat sjukförsäkring

31

2015/16:38 av Lotta Finstorp (M)
Psykisk ohälsa, psykologisk behandling och primärvården

32

2015/16:39 av Lotta Finstorp (M)
Behovet av underhåll av ridanläggningar

33

2015/16:46 av Fredrik Malm (FP)
Fotbolls-VM i Ryssland och Qatar

_________________________