Tisdag den 22 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:41

Föredragningslista

2018/19:41

Tisdagen den 22 januari 2019

Kl.

13.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

1

Bet. 2018/19:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2

Bet. 2018/19:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

3

Bet. 2018/19:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

4

Bet. 2018/19:KU13 Nystart för en stärkt minoritetspolitik

_________________________