Torsdag den 13 december 2018

Föredragningslista 2018/19:28

Föredragningslista

2018/19:28

Torsdagen den 13 december 2018

Kl.

12.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

1

Förnyad bordläggning av förslaget till statsminister

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 22 november

Anmälan om ersättare

3

Abir Al-Sahlani (C) som ersättare fr.o.m. den 14 januari 2019 t.o.m. den 19 juni 2019 under Johan Hedins (C) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

4

2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

FöU

Motion

med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

5

2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M)

KU

EU-dokument

6

COM(2018) 819 Förslag till Rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 februari 2019

SkU

_________________________