Torsdag den 17 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:38

Föredragningslista

2018/19:38

Torsdagen den 17 januari 2019

Kl.

13.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

1

Förnyad bordläggning av förslaget till statsminister

Anmälan om ersättare

2

Nermina Mizimovic (S) som ersättare fr.o.m. den 22 januari t.o.m. den 22 april under Laila Naraghis (S) ledighet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM25 Införandet av vissa krav för betalningstjänstleverantörer COM(2018) 813, COM(2018) 812

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2018/19:36 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

TU

Skrivelse

5

2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

SoU

EU-dokument

6

COM(2018) 825 Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 mars 2019

SkU

7

COM(2019) 3 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN-systemet]
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 mars 2019

JuU

8

COM(2019) 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 mars 2019

JuU

_________________________