på rikssalen vid urtima riksdagens afslutande

Framställning / redogörelse 1892:Kmtalnov - urtima

- urtima

Kong! ZMZajzts tal

på rikssalen vid urtima riksdagens afslutande

den 28 November 1892.

Gode herrar och svenske mån!

Den urtima riksdagens förhandlingar äro nu slutade, och är det med hjertlig tacksägelse
Jag i dag hemförlofvar Eder.

Min i riksdagskallelsen uttalade förtröstan har blifvit i fullt mått rättfärdigad och
Min maning, då riksdagen på detta rum öppnades, har icke ohörd förklingat.

Genom sina med betydligt flertal och glädjande samstämmighet fattade beslut i
försvars- och skattefrågorna har detta urtima riksmöte ristat märkliga minnesrunor och
förvärfvat rättmätiga anspråk på tacksamhet af samtida och efterkommande. Mina
allvarliga bemödanden att åt de förenade rikena bereda trygghet och fred skola ock,
efter hvad nu skett, varda underlättade och styrkta.

Hvile Guds välsignelse städse öfver vårt älskade fädernesland!

Jag förklarar härmed detta urtima riksmöte afslutadt och förblifver Eder, gode
herrar och svenske män, med all konglig nåd och ynnest städse välbevågen.

Bill. till Urtima Riksd. Prot. 1892. 1 Sami. 1 Afd.

Rättelser

i Kongl. Maj:ts proposition n:o 1.

Sid. 2, rad. 7 nedifrån står: de i lagen ,

läs: det i lagen

» 4, » 12 uppifrån står: garnisonssjukliuset i Stockholm

läs: garnisonssjukhusen i Stockholm och å Karlsborg

» 72, » 20 » står: för år 1893 ökas

läs: för år 1893 äskas

ltih. till Urtima Itihil. Urat. /

1 Sami.

1 Afl