EU-arbetet i riksdagen

Framställning 2017/18:RS8

Sammanfattning

I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen (RO). Dessutom föreslås en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen grundar sig på de lagförslag som den parlamentariska
EU-kommittén
har lämnat i sitt betänkande
EU-arbetet
i riksdagen (2017/18:URF1).

Framställningen innehåller förslag om att riksdagen inte längre ska vara tvungen att behandla grön- och vitböcker som överlämnas till riksdagen av Europeiska kommissionen. Förslag till rättsakter och inte bara utkast till lagstiftningsakter ska vara undantagna från riksdagens granskningsförfarande. Talmannen ska efter samråd med gruppledarna få bestämma att dokument inom ramen för det interparlamentariska samarbetet i EU ska granskas av riksdagen.

Det föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-06-14 Bordlagd: 2018-06-18 Hänvisad: 2018-06-19 Motionstid slutar: 2018-10-01
Förslagspunkter (2)