Arbetsförmedlingens anslagsöverskott

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hade ett mycket högt tonläge under alliansregeringens tid gällande Arbetsförmedlingens anslagsöverskott. "När det gäller de pengar som riksdagen har anslagit för att användas till aktiva åtgärder som skall hjälpa arbetslösa till jobb - är det en ren skandal att de skickas tillbaks", lät det då. Förklaringen, att arbetslösheten inte steg till prognostiserad nivå och hela anslaget därmed inte användes, godtogs inte.

Nu skickar Arbetsförmedlingen tillbaka 2,9 miljarder kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeten för 2015. En av anledningarna är precis som tidigare - lägre arbetslöshet men också att regeringens satsningar har misslyckats. I stället för 32 000 traineetjänster som utlovades före valet har det nu blivit drygt 40 och för de utlovade extratjänsterna har det gått ännu sämre. Det finns en stor risk att överskottet hos Arbetsförmedlingen blir ännu större när regeringen fortsätter att satsa på åtgärder som inte blir av. Dessa pengar kunde i stället få användas till verkningsfulla åtgärder för att trycka tillbaka det nya utanförskapet som nu växer, gapet mellan inrikes och utrikes födda bland arbetslösa blir allt större. En av vår tids allra största utmaningar är att nyanlända kommer i jobb inom rimlig tid och blir självförsörjande.  

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menade 2012 och 2013 att Arbetsförmedlingen borde få använda det outnyttjade anslaget och att det var slöseri att inte använda pengarna. Man kritiserade regeringen för att inte ha kontroll och att Arbetsförmedlingen var för detaljstyrd.

Man kan fråga sig om arbetsmarknadsministern fortfarande anser att det är fel och slöseri att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka pengar till staten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder kommer arbetsmarknadsministern att vidta med anledning av Arbetsförmedlingens anslagsöverskott?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-02 Överlämnad: 2016-02-03 Anmäld: 2016-02-04 Svarsdatum: 2016-02-12 Sista svarsdatum: 2016-02-24
Debatt (7 anföranden)