Åtgärder mot import av illegalt avverkat timmer

Interpellation 2006/07:148

av Bolund, Per (mp)

den 8 december

Interpellation

2006/07:148 Åtgärder mot import av illegalt avverkat timmer

av Per Bolund (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Världens skogar är hårt ansatta. Stora områden av urskog försvinner varje sekund. Den snabba avverkningen leder till en katastrofal förlust av biologisk mångfald, utrotning av arter, jorderosion, våtmarker och floder grumlade av dy, förstörelse av habitat såväl som fortsatt klimatförändring. Utöver detta hotas själva existensen för många ursprungsbefolkningar som är beroende av en oförstörd skog.

En stor anledning till hotet mot världens skogar är den olagliga avverkning av skog som sker i en oerhörd omfattning. EU är en av världens största marknader för virke och trä. EU är den andra största importören av virke och plywood från Asien, den största importören av virke från Ryssland och står för 40 % av timmeruppköp från Brasiliens Amazonas. En betydande del av den olagligt avverkade skogen hamnar därför på EU-marknaden.

För att kunna hantera problemet med illegal avverkning har EU-kommissionen påbörjat en process kallad Flegt, Forest Legislation Enforcement Governance and Trade.

Flegt-processen har ännu begränsats till försök att nå frivilliga bilaterala avtal med exportörer. Arbetet spelar en mycket viktig roll för att stimulera och stödja förbättrad kontroll i exportländerna. Men det klarar inte att stänga EU-marknaden för handel med illegalt avverkat timmer och illegala träprodukter.

EU-kommissionen förväntas snart lägga fram förslag på ytterligare sätt att tackla problemet. Ett alternativ som troligtvis kommer att presenteras är ett strikt lagstadgande som skulle förbjuda all import och försäljning av illegalt avverkat timmer och illegala träprodukter på EU-marknaden.

Tidigare har Sverige varit ovilligt till att stödja en sådan åtgärd. I EU har vi i den frågan tillhört en minoritet.

Jag vill ställa följande frågor till jordbruksminister Eskil Erlandsson:

1. Hur avser ministern att verka för att staten genom den offentliga upphandlingen inte ska bidra till skogsskövling genom att köpa in illegalt avverkat timmer?

2. Kommer jordbruksministern och Sverige att ställa sig bakom ett förslag från EU-kommissionen om att introducera ett lagstiftat förbud mot försäljning av importerat illegalt avverkat timmer och illegala träprodukter?

3. Avser ministern att inom EU aktivt verka för att en sådan lagstiftning mot import av illegalt avverkat timmer kommer till stånd?

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-08 Anmäld: 2006-12-08 Svar fördröjt anmält: 2006-12-15 Besvarad: 2007-01-23