En utvärdering av kemikalieskatten

Interpellation 2018/19:107 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Syftet med införandet av kemikalieskatten var att bidra till det nationella miljömålet Giftfri miljö genom att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Remissinstanserna till utredningen var kritiska till skatten, bland annat eftersom den saknade vetenskaplig förankring, var ineffektiv som styrmedel och saknade miljönytta. Bra ämnen beskattades medan dåliga kom undan; detta på grund av beskattningen av ämnenas tekniska egenskaper i stället för de miljömässiga.

Utvärderingen av kemikaliskattens konsekvenser, gjord av HUI Research och publicerad i september 2018, konstaterar att skatten leder till mycket extra administrativt arbete då regelverket är både komplicerat och i vissa delar ologiskt.

Dessutom visar beräkningar att kemikalieskatten har lett till 600–1 400 färre arbetstillfällen i Sverige till följd av ökad privatimport och utlandshandel. HUI Research uppger att de beräknade skatteintäkterna är lägre än förväntat och uppgår till 1,3 miljarder i stället för 2,4 miljarder.

Den 28 mars 2018 tillkännagav riksdagen till regeringen att kemikalieskatten bör utvärderas.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. När kommer ministern att initiera en utvärdering? 
  2. Vilka direktiv kommer utvärderingen att få?
  3. Kommer utöver de miljömässiga aspekterna även till exempel effekter på sysselsättningen i Sverige att studeras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-27 Anmäld: 2019-02-28 Sista svarsdatum: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-26
Debatt (9 anföranden)