EU-domstolens avgörande kring tvistlösning och CETA

Interpellation 2017/18:509 av Carl Schlyter (MP)

av Carl Schlyter (MP)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Den 6 mars avgjorde EU-domstolen mål C-284/16 Slovakien vs Achmea. Målet gällde Slovakiens försök att begränsa vinster i välfärden, närmare bestämt sjukförsäkringar. Slovakien förlorade i en tribunal som fattade beslut i enlighet med ett bilateralt investeringsavtal mellan Nederländerna och Slovakien.

Domstolen har i domen (se http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194583&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=408526) ett mycket intressant resonemang kring flera generella problem med de tribunaler som upprättas i samband med dessa investeringsavtal. Domstolen anser i sitt förhandsavgörande att denna typ av tribunaler och hur de arbetar är oförenliga med EU-rätten.

På riksdagens bord för beslut ligger nu CETA, ett avtal av liknande typ som det som domstolen nu anser vara olagligt.

Jag vill därför fråga statsrådet Ann Linde:

 

1. Avser statsrådet att dra tillbaka propositionen för att i ljuset av den nya domen återigen se om CETA är förenligt med EU-rätten?

2. Avser statsrådet att under tiden detta analyseras ta något initiativ till att avbryta ratifieringsprocessen för att kunna stödja Frankrikes initiativ att införa ett klimatveto i avtalet, så att inget i avtalet hindrar klimatarbetet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-24 Överlämnad: 2018-04-25 Anmäld: 2018-04-26 Svarsdatum: 2018-05-04 Sista svarsdatum: 2018-05-16
Debatt (7 anföranden)