Framtidens kraftvärme

Interpellation 2018/19:136 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

En stark ekonomi i kombination med en kraftig befolkningstillväxt har gjort att den mängd el som levereras inte räcker till i vissa regioner i Sverige i dag. Det handlar framför allt om en otillräcklig överföringskapacitet i elnäten. Bristen på överföringskapacitet medför att nätföretagen tvingas lämna negativa svar till utbyggnad av nya bostadsområden, till företagsetableringar, till ny infrastruktur samt till elproducenter som vill ansluta ny produktion. De största problemen finns i storstadsregioner.

Fjärr- och kraftvärmen är viktig för att minska den akuta effektbrist som finns i våra storstadsregioner, och Sverige har ett väl utbyggt kraftvärmenät jämfört med övriga Europa. Det är en fördel och en styrka som ska vårdas. Regeringen går tyvärr i motsatt riktning.

Regeringen har presenterat en rad skatteförslag som ökar kostnaderna med omkring en miljard kronor för kraft- och fjärrvärme utan att ha någon direkt miljöstyrande effekt. Det handlar om en avfallsförbränningsskatt, tredubblad energiskatt och åttadubbling av koldioxidskatten för kraftvärme (inom ETS). Det har lett till att ett flertal fjärrvärmeföretag i dag tvekar kring förnyelseinvesteringar beroende på de senaste årens svaga lönsamhet.

Regeringen måste nu ge svar på hur en konkurrenskraftig fjärr- och kraftvärme ska åstadkommas i enlighet med energiöverenskommelsens intentioner, men också enligt vad man utlovat i sin energiproposition. De skattehöjningar som föreslås kommer med kort framförhållning och skapar stor osäkerhet om framtida villkor för kraftvärmen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur avser ministern och regeringen att säkerställa konkurrenskraften hos fjärr- och kraftvärmen i enlighet med vad man lovade både i energiöverenskommelsen och i energipropositionen? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Återtagen: 2019-03-22 Anmäld: 2019-03-26 Sista svarsdatum: 2019-04-08