Kommunikationssystemet Rakel

Interpellation 2018/19:70 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

2018 var ett dramatiskt år, med bränder på flera håll i landet som kom att bli några av de mest omfattande bränderna i Sverige i modern tid. Tillsammans täckte bränderna drygt 18 000 hektar. Flera hundra människor fick lämna sina hem för att sätta sig i säkerhet, och stora egendomar förstördes. Myndigheter, räddningspersonal och frivilliga genomförde ett mycket intensivt arbete för att få bränderna under kontroll. Internationell hjälp kom också i form av brandflyg, helikoptrar och markpersonal.

För att kunna bekämpa en skogsbrand på ett effektivt och säkert sätt krävs en välfungerande kommunikation. Räddningstjänsten använder Rakel, ett radiosystem som även polis och ambulans har. På ansvarig myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, hemsida står det att Rakel har en unikt hög driftsäkerhet och har täckning i hela Sverige.

Nyligen framkom det i medierna att det fanns stora brister i kommunikationen. Enligt uppgifter till medierna fungerade Rakel dåligt eller inte alls vid många av sommarens bränder. När 600 brandmän och brandbefäl deltog i en undersökning visade undersökningen att det fanns stora problem i alla tio län där de flesta skogsbränderna rasade. 40 procent menade att de inte kunde kommunicera tillfredsställande via den utrustning som räddningstjänsten förfogar över. För få Rakel-enheter, kort batteritid och framför allt dålig täckning är några av de brister som nämns. Sex av tio brandmän fick använda sin privata mobiltelefon för att kunna kommunicera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att lösa de akuta bristerna i Rakel?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13