Köp av levande djur

Interpellation 2016/17:458

av Mats Green (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Torsdagen den 6 april 2017 fattade Sveriges riksdag beslut om ett tillkännagivande till regeringen att den både nationellt och inom EU ska initiera överväganden om huruvida reglerna i konsumentköplagen för köp av levande djur är ändamålsenligt utformade.

Problematiken, nödvändigheten och behovet av detta framgår bland annat av nedanstående motion av undertecknad:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kop-och-forsaljning-av-hast-och-levande-djur-i_H4022483

Det finns massor med lämpliga upplägg för en ny lagstiftning, men det viktigaste är att lagstiftningen anpassas efter levande djur. Som det är i dag tar alla parter skada – säljaren, konsumenten och djuret. Den befintliga lagstiftningen förenar här den sämsta av två världar. Detta måste nu förändras – och förändras förr snarare än senare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 -

1. Avser ministern och regeringen att följa riksdagens tillkännagivande i ovannämnda fråga?

2. När, och på vilket sätt, avser ministern och regeringen att initiera denna översyn av lagstiftningen för köp av levande djur?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-04-19 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Återtagen: 2017-05-04 Sista svarsdatum: 2017-05-05