Myndigheten för handikappolitisk samordning

Kommittédirektiv 2005:58

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

Utredaren skall bland annat beskriva myndighetens arbetsuppgifter och bemanna den.

Utredaren skall även vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2006.

Bakgrund

Regeringen har i skrivelsen Statlig organisation för handikappolitisk samordning (skr. 2004/05:86) redogjort för sina bedömningar som avser organisationen för genomförandet av handikappolitiken.

Bakgrunden till regeringens initiativ till en förändrad organisation för den handikappolitiska samordningen är bland annat att resurserna i dag är spridda på olika myndigheter och organisationer - Handikappombudsmannen (HO), Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) och Hjälpmedelsinstitutet (HI). Dessutom är gränsdragningen när det gäller roll och ansvar mellan dessa aktörer otydlig. Genom att samla det övergripande ansvaret hos en aktör med ett tydligt och uttalat uppdrag, vill regeringen skapa förutsättningar för ett effektivt genomförande av de handikappolitiska målen. Placeringen av det nationella tillgänglighetscentret inom ramen för HO skapar en rollkonflikt inom myndigheten. Ombudsmannarollen är fristående i förhållande till regeringen medan tillgänglighetcentret utgör ett verktyg för regeringen att praktiskt genomföra handikappolitiken.

Behoven av förstärkt stöd till sektorsmyndigheterna med särskilt ansvar för genomförandet av handikappolitiken ligger också bakom regeringens initiativ till en förändrad organisation.

Myndighetens inriktning och organisation

Arbetsuppgifter

Myndighetens verksamhet skall innefatta uppgifter av delvis olika karaktär. Myndighetens huvuduppgift blir att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken på såväl kort som lång sikt. Omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering av utvecklingen inom det handikappolitiska området skall vara en viktig del av verksamheten och utgöra basen för myndighetens strategiska roll. Detta bör också påverka inriktningen av eller prioriteringar i myndighetens verksamhet i övrigt. Myndigheten skall dessutom arbeta med kompetensutveckling, kunskapsspridning och information för att, i samverkan med andra aktörer inom området, öka kunskapen i samhället om funktionshindrades levnadsvillkor. En central del av myndighetens verksamhet blir att ansvara för att sektorsmyndigheternas arbete stöds, stimuleras och följs upp. Sammantaget skall myndigheten således i flera avseenden verka som ett stabsorgan till regeringen. I förhållande till övriga aktörer inom den statliga sektorn, kommuner och landsting och samhället i övrigt kommer myndigheten att vara en viktig samarbetspartner som ger råd, rekommendationer och som för en löpande dialog med dessa aktörer. Eftersom staten skall vara ett föredöme inom det handikappolitiska området, skall myndigheten utforma riktlinjer som gäller statsförvaltningen, som även skall kunna användas inom andra verksamheter på frivillig grund. Det kommer även att ingå i myndighetens uppgifter att bevaka och säkerställa att Sverige deltar i internationellt standardiseringsarbete som är av betydelse för personer med funktionshinder. Som en del av myndighetens serviceåtagande gentemot andra myndigheter, skall myndigheten också upphandla vissa produkter och tjänster inom tillgänglighetsområdet.

När Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) inrättas kommer tillgänglighetscentret vid Handikappombudsmannen (HO) att avvecklas. Det innebär att HO:s ombudsmannaroll renodlas och stärks. I och med att Handisam skall ha det övergripande ansvaret för kompetensutveckling om bemötande av personer med funktionshinder blir ytterligare en följd att motsvarande verksamhet vid Statens institut för särskilt utbildningsstöd avvecklas. Vissa verksamheter inom tillgänglighetsområdet som i dag bedrivs av Hjälpmedelsinstitutet kommer också att bedrivas inom ramen för Handisam:s verksamhet.

Ekonomiska förutsättningar

För att kunna fullgöra arbetsuppgifterna och uppfylla de krav som ställs på myndigheten, avser regeringen att i budgetpropositionen för år 2006 föreslå att medel skall anvisas för verksamheten. Enligt preliminära beräkningar rör det sig om cirka 19 miljoner kronor.

Organisation

Den nya myndigheten skall ha ledningsformen enrådighetsverk.

Uppdraget

Utredaren skall vidta de åtgärder som krävs för bildandet av en myndighet för handikappolitisk samordning. Myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2006.

Utredaren skall lämna förslag till regeringen om en budget, verksamhetsmål och instruktion för den nya myndigheten och andra författningsändringar som är nödvändiga. Utredaren skall uppmärksamma gränsdragningen mellan myndigheten och sektorsmyndigheterna för genomförandet av handikappolitiken.

Utredaren skall förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren skall även ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall besluta om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer. Samverkan med andra aktörer skall utgöra en viktig utgångspunkt. Utredaren skall vidare bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång i verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren skall fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utföra arbetsgivarens befogenheter.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Utredaren skall i sitt arbete samråda med myndighetscheferna för Handikappombudsmannen och Statens institut för särskilt utbildningsstöd samt med direktören för Hjälpmedelsinstitutet. Utredaren skall även samråda med Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Specialpedagogiska institutet, Sveriges kommuner och landsting och handikapprörelsen.

Utredaren skall hålla centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att lämna synpunkter.

Utredaren skall senast 1 oktober 2005 lämna förslag till instruktion för den nya myndigheten och andra författningsändringar som är nödvändiga, verksamhetsmål och budget för år 2006. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 december 2005.

                     (Socialdepartementet)