Den förra regeringens krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004 och sätt att hantera den efterföljande granskningen

KU-anmälan 2005/06:49 (050-3411-2005/06) av Kerstin Lundgren (c)

Kerstin Lundgren (c)

Anmälare Kerstin Lundgren (c)

 

Datum den 15 maj 2006

 

Dnr 050-3411-2005/06

 

Till Konstitutionsutskottet

 

Begäran om granskning av statsministerns agerande och ansvar för att klarlägga uppgifter från regeringskansliet

 

Regeringen tillsatte den 13 januari 2005 en kommission för att söka klarlägga ett komplicerat händelseförlopp och söka bringa klarhet i vad som skett under Tsunami-katastrofen. Den 3 mars 2005 hördes statssekreterare Lars Danielsson i detta syfte av kommissionen. Därvidlag beskrevs ett händelseförlopp den 26 december 2004 som innefattade tre samtal med kabinettssekreterare Hans Dahlgren. Någon eller några månader senare, uppger Lars Danielsson i KU-utfrågning den 9 februari 2006, att han fick klart för sig att Hans Dahlgren kontrollerat samtalen och var av uppfattningen att inga samtal ägt rum. Uppgift syntes stå mot uppgift när Katastrofkommissionen presenterade sin rapport.

Vid Konstitutionsutskottets granskning av regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004, säger statssekreterare Danielsson den 9 februari att han "har ingen anledning att ifrågasätta den minnesbilden". Han avser då Dahlgrens uppgift att inga samtal förekom mellan de båda den 26 december 2004. Av utfrågningen framgår att Danielssons "främsta kontakt med UD var indirekt, det vill säga via förvaltningschefen,". "Det är den tydliga kontakten." "Och du talade inte med någon på UD?" "Nej" svarar Lars Danielsson på denna fråga.

Den 28 april 2006 hördes statssekreterare Danielsson av JO och då framförs minnesbilden av ett samtal med Dahlgren "på förmiddagen och två efter lunch" Danielsson uppger då att: "Jag satt i mitt arbetsrum i Rosenbad där jag har haft olika möjligheter att ringa antingen vid min egen mobiltelefon eller någon av de telefoner som jag annars har tillgång till"

Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Det är ett centralt inslag i riksdagens kontrollmakt. Avgörande för att kunna fullfölja detta uppdrag är att de uppgifter som lämnas från regeringskansliet är korrekta och tillförlitliga. Kan detta sättas ifråga riskeras tilltron till riksdagens kontrollmakt liksom dess förmåga att självständigt bedöma såväl tjänsteutövning som ärendens handläggning.

Tre självständiga, granskande och kontrollerande organ har på olika sätt sökt klarlägga hela eller delar av händelseförloppet den 26 december 2004. Alla har i detta syfte sökt uppgifter från statssekreterare Lars Danielsson, regeringens ledande tjänsteman och statsministerns närmaste man. Uppgifterna gäller inte privatlivet utan åtgärder vidtagna i tjänsten och är således officiella uppgifter från regeringskansliet och statsrådsberedningen, vars chef rimligen måste ha ett yttersta ansvar för att säkra att dessa är eller blir korrekta. Av vad som framkommit är något svar felaktigt eller vilseledande. Detta har också rimligen uppmärksammats av Lars Danielssons chef, statsminister Göran Persson under de gångna sex månaderna. Huruvida oklarheterna var kända för statsministern innan Katastrofkommissionen avlämnade sin rapport är oklart.

Utifrån de uppgifter som föreligger inom regeringskansliet borde det ha varit möjligt för statsministern att under tiden vidta åtgärder för att säkerställa fakta. Ytterst är det ju inte statsministern eller statssekreteraren, utan de kontrollerande organen som sedan har att bedöma vilken betydelse dessa uppgifter har för de slutsatser som dras.

Konstitutionsutskottet bör granska statsministerns agerande i denna fråga och hans ansvar för att klarlägga uppgifter som lämnas till kontrollorgan från regeringskansliet och då särskilt från Statsrådsberedningen.