Kultur- och demokratiministerns uttalande med anledning av regeringens vårändringsbudget

KU-anmälan 2017/18:42 (1978-2017/18) av CECILIA MAGNUSSON (M)

CECILIA MAGNUSSON (M)

CECILIA MAGNUSSON
Riksdagsledamot (M)
2018-05-17
Dnr 1978-2017/18

Kultur- och demokratiministerns uttalande med anledning av regeringens vårändringsbudget

Den 15 juni 2016 beslutade riksdagen om regeringens filmpolitiska proposition (Prop. 2015/16:132, Bet. 2015/16:KrU11, Skr. 2015/16:289). I det beslutet gav riksdagen regeringen i uppdrag att skyndsamt utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den nuvarande mervärdesskattesatsen på biografbiljetter och tillkännagav detta för regeringen, då regeringen med anledning av propositionen hade aviserat en höjning av den. Regeringen återkom trots det i sin budgetproposition för 2017 (Prop. 2016/17:1, Bet 2016/17:FiU1, Skr 2016/17:49) med förslag om en höjning av biografmomsen.

För att kompensera biografnäringen avsatte regeringen i budgeten för 2016 (Prop. 2015/16:1 utg.omr. 17 avsnitt 12.5.1, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85) 25 miljoner kronor årligen för 2016-2019 i stöd för att stärka mindre biografer på mindre orter och även för att stärka festivaler, distributörer och visningsorganisationer. I regeringens vårändringsbudget för 2018 (Prop. 2017/18:99) har man tillfört ytterligare 15 miljoner kronor till utgiftsområde 17.

I en intervju med Sveriges Radios Kulturnytt (16/4) svarade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Mp) på kritik från bland annat Svenska Biografägareföreningen om kravet på medfinansiering för att erhålla regeringens biografstöd, att "Det särskilda stödet till biografer på mindre orter är ett utvecklingsstöd med generösa villkor. För att få stödet krävs ingen matchning av egna medel eller annan medfinansiering. Biografen måste bifoga en utvecklingsstrategi för vilka åtgärder biografägaren planerar genomföra men det krävs inte några hårda investeringar i till exempel inredning eller teknik för att få stöd".

Svenska Filminstitutet - SFI - är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer, som sedan 1 januari 2017 förvaltar den statliga filmpolitiken och som finansieras helt och hållet med statliga medel. SFI har som uppdrag att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt. I det uppdraget har SFI ansvaret att fördela det statliga filmstödet.

I SFI:s information om biografstöd står det skrivet under bidragsformen "Stöd till upprustning av biograf" att "Sökt belopp ska matchas av en lika stor egeninsats som kan finansieras av biografägare, kommun, region eller andra aktörer.". I informationen om "Stöd till publikarbete" står det bland annat att "För enskilda event eller aktiviteter upp till 20 000 kronor kan stödet uppgå till 50 procent av den totala kostnaden" och "För långsiktiga utvecklingsprojekt över 20 000 kronor kan stödet uppgå till 75 procent av projektkostnaden".

SFI:s beskrivning av stödet till biografer står i min mening i skarp kontrast mot kultur- och demokratiministerns uttalande i media om att inga krav på medfinansiering ställs för att biografägare ska kunna söka de aktuella biografstöden. Det är en fråga vems ord som egentligen gäller. I riksdagens frågestund den 26 april (Protokoll 2017/18:105) ställde jag frågan till kultur- och demokratiministern om vad som egentligen stämmer.

Konstitutionsutskottet har i flera ärenden granskat statsråds uttalanden. Ofta har det rört sig om uppgifter som har lämnats vid kontakter mellan regeringen och dess myndigheter. Ibland har granskningen rört frågor kring instruktionsförbudet gentemot domstolar, förvaltningsmyndigheter och Riksbanken eller avsett uppgifter som statsråd har lämnat i anslutning till regeringsbeslut (se t.ex. bet. 1999/2000:KU20 s. 119 f., 2003/04:KU20 s. 189 f., 2004/05:KU20 s. 196 f., 2005/06:KU20 s. 156 f. och 2007/08:KU20 s. 163 f.). Återkommande under mandatperioden har utskottet understrukit vikten av att statsråds uttalanden ska vara korrekta.

Med anledning av vad som ovan anförts bör konstitutionsutskottet granska om kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) uttalande i Sveriges Radio Kulturnytt den 16 april är förenligt med kravet på att statsråds uttalanden ska vara sakliga och korrekta.

Cecilia Magnusson