Regeringens utövande av utnämningsmakten i samband med en viss utnämning

KU-anmälan 2005/06:50 (050-3500-2005/06) av Tobias Krantz (fp)

Tobias Krantz (fp)

Anmälare TOBIAS KRANTZ (fp)

 

Datum Stockholm 2006-05-22

 

Dnr 050-3500-2005/06

 

Anmälan av statsminister Göran Persson för regeringens utövande av utnämningsmalten i samband med tillsättning av ny chef för Kammarkollegiet

 

18 maj utnämndes förre statssekreteraren i finansdepartementet Claes Ljungh till ny generaldirektör för Kammarkollegiet. Dagens Nyheter pekar (20/5) på en rad märkliga omständigheter kring tillsättningen av Ljungh.

För det första slutade den tidigare chefen för Kammarkollegiet sin tjänst flera månader i förtid. För det andra synes utnämningen vara den sista i en rad av försök under en längre tid från regeringens sida att placera Ljungh på ett statligt toppjobb. För det tredje har Claes Ljunghs chefsegenskaper kraftigt ifrågasatts. För det fjärde, uppger tidningen, är Ljungh en av statsminister Göran Perssons närmaste vänner.

Utnämningen av Ljungh har skapat kraftiga reaktioner. "Sällan har jag blivit så besviken över hur regeringen använder regerings- och utnämningsmakten", säger en anställd på finansdepartementet till tidningen.

Regeringsformen 11 kap 9 § anger att vid tillsättning av statlig tjänst "skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet." De uppgifter som Dagens Nyheter redovisar är mycket uppseendeväckande. Om de visar sig vara korrekta kan det vara fråga om vänskapskorruption och svågerpolitik i direkt strid med grundlagen.

Konstitutionsutskottet bör, bland annat mot bakgrund av de anmärkningsvärda omständigheterna, granska huruvida utnämningen av Claes Ljungh till ny chef för Kammarkollegiet står i överensstämmelse med regeringsformens bestämmelser. Utskottet bör i sammanhanget också särskilt utreda om, och i så fall på vilket sätt, statsministern själv, personligen, har varit inblandad i tillsättningsprocessen.