Riksdagens tillkännagivande om en hållbarhetskommission

KU-anmälan 2005/06:51 (050-3532-2005/06) av Sverker Thoren (fp), Lars Lindblad (m), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp) och Claes Västerteg (c)

Sverker Thoren (fp), Lars Lindblad (m), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp) och Claes Västerteg (c)

Anmälare Sverker Thoren (fp), Lars Lindblad (m), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp), Claes Västerteg (c)

 

Datum 2006-05-24

 

Dnr 050-3532-2005/06

 

Till Konstitutionsutskottet

 

Anmälan av miljöminister Lena Sommestad och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin

 

Vi anmäler härmed miljöminister Lena Sommestad och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin till granskning av konstitutionsutskottet. Statsråden Sommestad och Sahlin har vid behandlingen av bet 2005/06:MJU3 "Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag" tydligt uttalat att regeringen inte har för avsikt att verkställa riksdagens beslut att tillsätta en oberoende hållbarhetskommission för att granska den svenska miljöpolitiken och dess genomförande.

Konstitutionsutskottet har i tidigare granskningsbetänkanden understrukit att "utgångspunkten måste vara att de önskemål som tillkännagivanden avser bör tillgodoses och att det är allvarligt att regeringen inte efterkommer riksdagens beslut.

Det aktuella tillkännagivandet från riksdagen den 25 november 2005 innebär bl.a. "att en hållbarhetskommission skall tillsättas för att se över vilka effektiviseringar och moderniseringar av organisation, regelverk och styrmedel som behöver göras för att underlätta arbetet mot ett hållbart samhälle och skapa miljödriven tillväxt och för att undvika att samhället motverkar goda initiativ från individer och företag. Hållbarhetskommissionen bör analysera hur hindren för en hållbar samhällsutveckling kan tas bort och hur konflikterna mellan miljömål och andra samhällsmål kan lösas på ett bättre sätt än idag."

Den 2 maj 2006 redovisade miljöministern för miljö- och jordbruksutskottet hur regeringen hanterat denna och de ytterligare elva förändringarna i miljömålen som riksdagen beslutat om. Hon förklarade då att regeringen inte tänkte följa riksdagens beslut om denna oberoende granskningskommission.

Att av riksdagen fattade beslut följs av regeringen och att återrapportering sker vid avvikelser är grundläggande krav. Som svar på skriftlig fråga om på vilket sätt denna avvikelse och grunderna för den kommer att återrapporteras till Sveriges Riksdag bekräftar även samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (Dnr M2006/2057/Hu) att regeringen inte tänker följa riksdagens beslut i denna fråga. Den uppräkning av olika pågående verksamheter och nya initiativ som planeras på miljöområdet och för att åstadkomma en hållbar utveckling motsvarar inte den fristående, granskande Hållbarhetskommission riksdagen beslutat om.

Mot bakgrund av det anförda hemställer vi att Konstitutionsutskottet granskar om Lena Sommestad och Mona Sahlins hantering av det nämnda riksdagsbeslutet står i överensstämmelse med regeringens konstitutionella skyldighet att verkställa av riksdagen fattade beslut och om en korrekt återrapportering till riksdagen har skett.